Skocz do zawartości

Game Changelog

Nasi developerzy prężnie pracują nad rozwojem skryptu a nowości pojawiają się często. Zajrzyj więc do changelogu i dowiedz się, jakie zmiany zaszły!
Nowości!

VibeShop!

Wydawaj punkty zdobyte w grze i korzystaj z funkcjonalności naszego skryptu...
Szczegóły

San Andreas Penal Code


Kaizi

Polecane posty

0wDghTQ.png

 

SAN ANDREAS PENAL CODE

 

SPIS TREŚCI
 

TYTUŁ 0....................................................................................................................... PRZESTĘPSTWA PRZECIW NARODOWI
TYTUŁ I........................................................................................................................ PRZESTĘPSTWA PRZECIW RZĄDOWI

TYTUŁ II....................................................................................................................... PRZESTĘPSTWA PRZECIW OSOBIE
TYTUŁ III...................................................................................................................... PRZESTĘPSTWA WOBEC MIENIA
TYTUŁ IV...................................................................................................................... PRZESTĘPSTWA ZWIĄZANE Z RUCHEM DROGOWYM
TYTUŁ V....................................................................................................................... PRZESTĘPSTWA ZWIĄZANE ZE ZDROWIEM PUBLICZNYM
TYTUŁ VI...................................................................................................................... PRZESTĘPSTWA ZWIĄZANE Z BRONIĄ PALNĄ
TYTUŁ VII..................................................................................................................... KLAUZULA ZWIĘKSZANIA WYROKÓW
TYTUŁ VIII.................................................................................................................... POSTĘPOWANIE KARNE & EGZEKWOWANIE 
TYTUŁ IX...................................................................................................................... ARESZTOWANIE & OGÓLNE ZATRZYMANIE OBYWATELI
TYTUŁ X....................................................................................................................... POSTĘPOWANIA SĄDOWE NAKAZÓW ARESZTOWANIA & PRZESZUKANIA
TYTUŁ XI...................................................................................................................... OBRONA KONIECZNA & BEZPIECZEŃSTWO OFICERA
TYTUŁ XII..................................................................................................................... DROGA & BEZPIECZEŃSTWO PRZECHODNIÓW

 

 
POSTANOWIENIA WSTĘPNE

OGÓLNE

1.) Dokument ten nosi nazwę Penal Code i wejdzie w życie w dniu jego przyjęcia i nie działa wstecz, chyba że zostanie wyraźnie zadeklarowany.

2.) Każda osoba ukarana za czyn popełniony przed przyjęciem niniejszego kodeksu będzie nadal odbywać karę tak, jakby Penal Code nie został przyjęty.

 


RODZAJE PRZESTĘPSTW

 • Infraction
 • Misdemeanor
 • Felony

 


KLASYFIKACJA PRZESTĘPSTW

 • Klasa A - Przestępstwa przeciwko osobie, podmiotowi lub instytucji, mające na celu spowodowanie poważnych szkód cielesnych, psychologicznych lub fizjologicznych.
   
 • Klasa B - Przestępstwa przeciwko osobie, podmiotowi lub instytucji, które mają na celu spowodowanie szkód fizycznych, psychologicznych lub fizjologicznych.
   
 • Class C - Przestępstwa przeciwko osobie, podmiotowi lub instytucji, dokonywane bez zamiaru spowodowania szkód fizycznych, psychicznych lub fizjologicznych, ale zachęcają do naruszenia lub obalenia porządku publicznego.

OGÓLNE DEFINICJE

       1. „Osoba” odnosi się do każdego żyjącego człowieka lub osoby.

 

       2. „Funkcjonariusz publiczny” odnosi się do osoby, która poprzez odznakę, niepowtarzalny identyfikator lub inny wewnętrzny protokół policyjny jest                                   funkcjonariuszem służbowym.

 

       3. „Pracownik rządowy” lub „urzędnik państwowy” odnosi się do każdego pełniącego służbę pracownika agencji lokalnej, stanowej lub federalnej.

 


DEFINICJE KARNE

 1. „Premedytacja” odnosi się do ogólnego złego i zdeprawowanego stanu umysłu, w którym osoba jest obojętna o życie innych lub posiada świadomy zamiar spowodowania śmierci lub poważnych obrażeń ciała innej osoby, zanim popełni przestępstwo.

OOC

Arekk i wojtek lubią to
Link do komentarza
Udostępnij na innych stronach

0wDghTQ.png

 

TYTUŁ 0 - PRZESTĘPSTWA PRZECIW NARODOWI

 

 

001. Zdrada (F)
Każda osoba będąca wierną Stanom Zjednoczonym która toczy wojnę przeciwko nim lub przystępuje do ich wrogów, zapewniając im pomoc na terenie Stanów Zjednoczonych lub poza nimi.

  Cytat
 
Traktowane jest jako przestępstwo klasy A, B lub C. Wyrok w pełni podlega osądowi sądu.
(( Wyrok podlega w pełni pod decyzje Gamemastera )) 

 

002. Szpiegostwo (F)

Każda osoba która usiłuje zbierać, przesyłać lub przekazywać informacje o obronie (akt przestępczy) z świadomym zamiarem lub celem, że zostaną one wykorzystane do zaszkodzenia Stanom Zjednoczonym lub udzielenia pomocy obcemu narodowi.

  Cytat
 
Traktowane jest jako przestępstwo klasy A, B lub C. Wyrok w pełni podlega osądowi sądu.
(( Wyrok podlega w pełni pod decyzje Gamemastera. )) 

 

003. Morderstwo funkcjonariusza publicznego  (F)

Każda osoba która umyślnie odbiera życie oficerowi agencji egzekwującej prawo, strażakowi, ratownikowi lub dowolnemu pracownikowi bezpieczeństwa publicznego w trakcie pełnienia swoich obowiązków.

  Cytat
 
Traktowane jest jako przestępstwo klasy A, B lub C. Wyrok w pełni podlega osądowi sądu.
(( Wyrok podlega w pełni pod decyzje Gamemastera. )) 

 

004. Terroryzm (F)

Każda osoba która bezprawnie używa gróźb lub przemocy wobec osób lub mienia w celu zastraszenia lub przymusu rządu lub ludności cywilnej.

  Cytat
 
Traktowane jest jako przestępstwo klasy A, B lub C. Wyrok w pełni podlega osądowi sądu.
(( Wyrok podlega w pełni pod decyzje Gamemastera. )) 
wojtek lubi to
Link do komentarza
Udostępnij na innych stronach

0wDghTQ.png

TYTUŁ I - PRZESTĘPSTWA PRZECIW RZĄDOWI

 

101. Unikanie Podatków (F) 2

Każda osoba która w terminie wymaganym przez prawo umyślnie nie złoży zeznań ani nie dostarczy jakichkolwiek informacji z zamiarem uniknięcia jakiegokolwiek podatku lub która świadomie z podobnym zamiarem sporządza, przekazuje, podpisuje lub weryfikuje jakiekolwiek fałszywe zwroty lub oświadczenia podatkowe.
Również gdy licencjonowana działalność jest wykonywana bez zezwolenia, a późniejsze działanie powoduje nałożenie znacznych podatków na miasto lub hrabstwo.

 

 

Traktowane jest jako przestępstwo klasy C (2) i karane jest przynajmniej 8 godzinami pozbawienia wolności. oraz grzywną zgodnie z następującymi kryteriami:

 

 1. $2,500 
 2. $3,000 
 3. $5,000
   

Jeżeli przestępstwo będzie kontynuowane, kara wróci do trzeciego stopnia i będzie kontynuowana.

 

102. Oszukiwanie/Wymuszanie głosów (F) 2

Każda osoba która z powodzeniem lub bezskutecznie usiłuje zniechęcić lub wpłynąć na czyjś głos w sposób niedozwolony, nielegalny lub nieetyczny, niezależnie od statusu ukończenia.

 
Traktowane jest jako przestępstwo klasy C (2) i karane jest przynajmniej 8 godzinami pozbawienia wolności.
W przypadku tego przestępstwa dozwolone są dodatki skazujące.

 

103. Korupcja Urzędu Publicznego (F) 2

Każda osoba będąca zaangażowana w działanie poza interesem dobra publicznego, sprawiedliwości publicznej lub obowiązków osób pełniących funkcje publiczne.

 
Traktowane jest jako przestępstwo klasy C (4) i karane jest przynajmniej 16 godzinami pozbawienia wolności.
W przypadku tego przestępstwa dozwolone są dodatki skazujące.

 

104. Podżeganie Do Zamieszek (F) 2

Każda osoba która z zamiarem wywołania zamieszek podczas wywoływania masowych niepokojów społecznych wśród dużej grupy osób z zamiarem wyrządzenia szkody lub zniszczenia bezpośredniego otoczenia.

 
Traktowane jest jako przestępstwo klasy C (4) i karane jest przynajmniej 2 godzinami pozbawienia wolności.

 

105. Bezprawne Zgromadzenie (M) 1

Każda osoba która odmawia rozproszenia się lub opuszczenia obiektu lub terenu publicznego bez ważnego zezwolenia gdy została poinstruowana przez organy ścigania do jej opuszczenia.

 
Traktowane jest jako przestępstwo klasy C i karane jest przynajmniej 2 godzinami pozbawienia wolności.

 

106. Zaniedbanie Obowiązku Publicznego (F) 2

Każda osoba która jest zatrudniona przez agencję obiętą sankcjami rządowymi na szczeblu miejskim, hrabstwowym lub stanowym, która zaniedbuje wykonywanie przypisanych im obowiązków związanych z zajmowanym stanowiskiem co prowadzi do pogorszenia bezpieczeństwa publicznego lub naruszenia Penal Code.

 
Traktowane jest jako przestępstwo klasy B (3) lub klasy C (2) i karane jest przynajmniej 3 dniami pozbawienia wolności.

 

107. Przekupstwo Funkcjonariusza Publicznego (F) 2

Każda osoba która próbuje zapewnić korzyści finansowe dowolnemu urzędnikowi publicznemu w celu uzyskania korzystnych usług.

 
Traktowane jest jako przestępstwo klasy C (4) i karane jest przynajmniej 12 godzinami pozbawienia wolności.

 

108. Fałszowanie Dowodów (F) 2

Każda osoba która umyślnie zmienia, modyfikuje, produkuje lub niszczy dowody.

 
Traktowane jest jako przestępstwo klasy C (5) i karane jest przynajmniej 2 godzinami pozbawienia wolności.

 

109. Zastraszanie Świadków (F) 2

Każda osoba która usiłuje uniemożliwić świadkowi składanie zeznań za pomocą groźb, przemocy lub innych niedozwolonych metod

 
Traktowane jest jako przestępstwo klasy B (5) lub klasy C (3) i karane jest przynajmniej 8 godzinami pozbawienia wolności.

 

110. Pogarda Sądu (M) 1

Każda osoba dopuszczająca się lekkomyślnego/niedbałego zachowania podczas toczącego się procesu, sprzeciwiająca się lub opierająca w jakiejkolwiek formie dyrektywom lub orzeczeniom sądowym lub usiłuje obalić sąd za pomocą niedozwolonych lub uciążliwych środków w celu opóźnienia postępowania.

 
Traktowane jest jako przestępstwo klasy C i karane jest wyrokiem nieprzekraczającym 16 godzinami pozbawienia wolności z grzywną w wysokości 2500 USD.

 

111. Kłamstwo (F) 1

Osoba która poprzez pisemne lub ustne oświadczenie pod przysięgą dostarcza informacje które są fałszywe, niekompletne lub umyślnie niedokładne z zamiarem wprowadzenia w błąd lub opóźnienia procesu postępowania sądowego.

 
Traktowane jest jako przestępstwo klasy B (5) lub C (3) i karane jest przynajmniej  1 godziną pozbawienia wolności.

 

112. Obstrukcja Obowiązku Publicznego (F) 1

Każda osoba która poprzez przymus, przemoc lub przy użyciu środków mających na celu opóźnienie wymierzenia sprawiedliwości lub obniżenia bezpieczeństwa publicznego.
Obejmuje wprowadzanie w błąd lub okłamywanie oficerów agencji egzekwujących prawo, zastraszanie zgłaszających przestępstwa lub umyślne działanie w przeszkadzaniu organom rządowym w egzekwowaniu przestrzegania bezpieczeństwa bezpiecznego.

 
Traktowane jest jako przestępstwo klasy B (4) lub C (2) i karane jest przynajmniej 2 godzinami pozbawienia wolności.

 

113. Niewłaściwe Użycie Infolinii Ratunkowej (M) 1

Każda osoba która korzysta z rządowej linii przeznaczonej do udzielenia pomocy w nagłych wypadkach w celu innym niż skontaktowanie się ze służbami lub wezwanie natychmiastowej pomocy.

 
Traktowane jest jako przestępstwo klasy C i karane jest przynajmniej 30 minutami pozbawienia wolności i grzywną w wysokości 5000 USD.

 

114. Stawianie Oporu Przy Aresztowaniu (M) 1

Każda osoba unikająca zatrzymania przez oficera agencji egzekwującej prawo środkami innymi niż pojazd lub stawiająca opór zatrzymaniu za pomocą jakichkolwiek środków fizycznych 

 
Traktowane jest jako przestępstwo klasy C i karane jest przynajmniej 2 godzinami pozbawienia wolności.
W przypadku tego przestępstwa dozwolone są dodatki skazujące.

 

115. Podszywanie się pod Urzędnika Państwowego (M) 1

Każda osoba która przedstawia się jako członek służby publicznej lub jako pracownik stanowiska na które nie ma licencji lub nie jest zatrudniony.
Obejmuje również podszywanie się pod określone osoby.

 
Traktowane jest jako przestępstwo klasy C i karane jest przynajmniej 3 godzinami pozbawienia wolności.

 

116. Nieopłacenie Grzywny (M) 1

Każda osoba która nie uiści opłaty na nałożoną na nią grzywnę w wyznaczonym terminie, czyli 72 godziny od momentu wystawienia. 

 
Traktowane jest jako przestępstwo klasy C i podlega całkowitemu osądowi przez sąd. Może obejmować przepadek mienia lub wynagrodzenia zgodnie z wyrokiem sądu.

 

117. Naruszenie/Nieprzestrzeganie Nakazów Państwowych (M) 1

Każda osoba która nie odpowiada na wezwanie lub nie dostarcza informacji w związku z wezwaniem lub każda osoba która nie przestrzega poleceń organów rządowych.

 
Traktowane jest jako przestępstwo klasy C i karane jest przynajmniej 30 minutami pozbawienia wolności oraz grzywną w wysokości 2000 USD.

 

118. Napaść lub Pobicie Pracownika Rządowego (F) 2

Każda osoba która z zamiarem zranienia, okaleczenia lub dokonania innej krzywdy na pracowniku rządowym lub LEO podczas wykonywania obowiązków służbowych.

 
Traktowane jest jako przestępstwo klasy A (5) lub klasy B (48) i karane jest przynajmniej 8 godzinami pozbawienia wolności.

 

119. Ucieczka przed Organami Ścigania (F) 2

Osoba która prowadząc pojazd umyślnie podejmuje się ucieczki przed organami ścigania.

 

Traktowane jest jako przestępstwo klasy C (3) i karane jest przynajmniej 4 godzinami pozbawienia wolności

W przypadku tego przestępstwa dozwolone są dodatki skazujące.

Zastosowane zostanie również cofnięcie Licencji na Prowadzenie Pojazdów na czas przynajmniej 7 dni.
Kryteria dla odholowań i grzywien z nimi związanych wypisane są poniżej:

 

 1. 7 Dniowe Odholowanie Pojazdu + Grzywna $1500 
 2. 7 Dniowe Odholowanie Pojazdu + Grzywna $2500
 3. 7 Dniowe Odholowanie Pojazdu + Grzywna $5000

 

Notatka: Przestępstwo jest traktowane jako popełnione przez osobę, a nie przez pojazd. Jeżeli incydent zostanie rozpoczęty w pojeździe nienależącym do jego kierowcy, to jego właściciel również może zostać zatrzymany. 
W interesie właściciela pojazdu leży udowodnienie że jego pojazd został skradziony.
Pojazdy niebędące ubezpieczone lub zarejestrowane zostaną zutylizowane.

wojtek lubi to
Link do komentarza
Udostępnij na innych stronach

0wDghTQ.png

TYTUŁ II - PRZESTĘPSTWA PRZECIW OSOBIE

 

201. Napaść (M) 1

Każda osoba celowo lub lekkomyślnie stawiająca inną osobę w obawie przed użyciem przemocy lub używająca przemocy wobec innej osoby.

 

Traktowane jest jako przestępstwo klasy B i karane jest przynajmniej 3 godzinami pozbawienia wolności.

 

202. Napaść z Bronią Śmiertelną (F) 2

Każda osoba(y), która celowo lub lekkomyślnie stawia inną osobę w obawie przed natychmiastowym użyciem bezprawnej przemocy lub zamierza postawić tę osobę w strachu przed tym, będąc w posiadaniu ostrego lub tępego przedmiotu.

 

Traktowane jest jako przestępstwo klasy B (3) i karane jest przynajmniej  5 godzinami pozbawienia wolności.

 

203. Próba Morderstwa (F) 2

Każda osoba która bezskutecznie usiłuje zabić inną osobę.

 
Traktowane jest jako przestępstwo klasy A (9) lub klasy B (7) i karane jest przynajmniej 40 godzinami pozbawienia wolności.
W przypadku tego przestępstwa dozwolone są dodatki skazujące.

 

204. Pobicie (M) 1

Każda osoba która umyślnie i bezprawnie używa siły lub przemocy przez kontakt fizyczny z inną osobą

 

Traktowane jest jako przestępstwo klasy B i karane jest przynajmniej 3 godzinami pozbawienia wolności.

 

 

205. Groźby (M) 1

Każda osoba która umyślnie grozi popełnieniem przestępstwa które spowoduje śmierć lub uszkodzenie ciała innej osoby.

 
Traktowane jest jako przestępstwo klasy B i karane jest przynajmniej 2 godzinami pozbawienia wolności.
W przypadku tego przestępstwa dozwolone są dodatki skazujące.

 

 

206. Nieumyślne Zabójstwo (F) 2

Każda osoba która nieumyślnie powoduje śmierć drugiej osoby.

 

Traktowane jest jako przestępstwo klasy B (7) i karane jest przynajmniej 20 godzinami pozbawienia wolności.

 

 

207. Porwanie (F) 2

Osoba która w jakikolwiek sposób porywa lub bezprawnie przetrzymuje jakąkolwiek osobę wbrew jej woli.
Będzie klasyfikowane jako porwanie niezależnie od pomyślnego zakończenia.

 

Traktowane jest jako przestępstwo klasy B (7) i karane jest przynajmniej 20 godzinami pozbawienia wolności.

 

 

 

208. Morderstwo Pierwszego Stopnia (F) 3

Każda osoba która pomyślnie zabija inną osobę.

 
Traktowane jest jako przestępstwo klasy A (15) i karane jest przynajmniej 80 godzinami pozbawienia wolności.
W przypadku tego przestępstwa dozwolone są dodatki skazujące.
(( Wyrok podlega w pełni pod decyzje Gamemastera ))

 

 

209. Morderstwo Drugiego Stopnia (F) 3

Każda osoba która pomyślnie zabija inną osobę poprzez nieumyślne działania ze złośliwym uprzedzeniem.

 

 

Traktowane jest jako przestępstwo klasy A (10) lub klasy B (10) i karane jest przynajmniej 60 godzinami pozbawienia wolności.
W przypadku tego przestępstwa dozwolone są dodatki skazujące.
(( Wyrok podlega w pełni pod decyzje Gamemastera ))

 

210. Brutalne Spowodowanie Uszczerbku na Zdrowiu (F) 3

Każda osoba która wyrządza komuś krzywdę używając broni śmiercionośnej.

 

Traktowane jest jako przestępstwo klasy B (4) i karane jest przynajmniej 8 godzinami pozbawienia wolności.

 

 

 

211. Tortury (F) 3

Każda osoba która z zamiarem zadawania okrutnego lub ekstremalnego bólu i cierpienia w celu zemsty, wymuszenia, perswazji lub w jakimkolwiek sadystycznym celu zadaje innym poważne obrażenia ciała.

 
Traktowane jest jako przestępstwo klasy A. Wyrok w pełni podlega osądowi sądu.
W przypadku tego przestępstwa dozwolone są dodatki skazujące.
(( Wyrok podlega w pełni pod decyzje Gamemastera ))

 

212. Wymuszenia (F) 2

Każda osoba zaangażowana w działania mające na celu pozyskanie towarów lub usług za pomocą przymusu, przemocy lub innych niedozwolonych środków.

 

Traktowane jest jako przestępstwo klasy C (4) i karane jest przynajmniej 8 godzinami pozbawienia wolności.

 

213. Zorganizowane Grupy Przestępcze (F) 3

Każda osoba biorąca aktywny udział w stowarzyszeniu lub organizacji przestępczej której udowodnić można próby wymuszenia, przekupstwa, morderstwa lub inne działalności przestępcze.

 

Traktowane jest jako przestępstwo klasy A (5) i karane jest przynajmniej 16 godzinami pozbawienia wolności.

 

214. Fałszerstwa (M) 1

Każda osoba która świadomie zmienia, tworzy lub używa fałszywego dokumentu z zamiarem popełnienia oszustwa. 

 
Traktowane jest jako przestępstwo klasy C i karane jest przynajmniej 2 godzinami pozbawienia wolności.
W przypadku tego przestępstwa dozwolone są dodatki skazujące

 

215. Oszustwa Finansowe (M)(F) 1/2

Każda osoba która ma na celu oszukanie innej osoby, tak aby dana osoba postąpiła zgodnie z jej wolą co spowoduje jej utratę na tle finansowym. 
Oszustwo skutkujące utratą wartości pieniężnej powyżej 10 000 USD zostanie uznane za przestępstwo

 

Traktowane jest jako przestępstwo klasy C i karane jest przynajmniej 2 godzinami pozbawienia wolności. Oszustwo na kwotę pieniężną powyżej 10 000 USD również zalicza się do kategorii przestępstw C (3) i karane jest przynajmniej  8 godzinami pozbawienia wolności.

 

 

216. Porwania Masowe (F) 3

Każda osoba która siłą lub w inny sposób wzbudzający strach porywa, przetrzymuje, zatrzymuje lub bezprawnie aresztuje dwie lub więcej osób wbrew ich woli.

 

Traktowane jest jako przestępstwo klasy AWyrok w pełni podlega osądowi sądu. 

W przypadku tego przestępstwa dozwolone są dodatki skazujące.

(( Wyrok podlega w pełni pod decyzje Gamemastera ))

 

217. Rabunek (F) 2

Każda osoba zaangażowana w przejmowanie pieniędzy lub towarów znajdujących się w posiadaniu innej osoby od jej osoby, mienia lub w bezpośredniej obecności siłą lub zastraszaniem.

 

Traktowane jest jako przestępstwo klasy B (4) i karane jest przynajmniej 8 godzinami pozbawienia wolności.

W przypadku tego przestępstwa dozwolone są dodatki skazujące.

 

 

218. Rabunek z Bronią W Ręku(F) 2

Każda osoba zaangażowana w przejmowanie pieniędzy lub towarów znajdujących się w posiadaniu innej osoby od jej osoby, mienia lub w bezpośredniej obecności przy użyciu broni śmiercionośnej dowolnego typu.

 

Traktowane jest jako przestępstwo klasy B (5) i karane jest przynajmniej 16 godzinami pozbawienia wolności.

W przypadku tego przestępstwa dozwolone są dodatki skazujące.

 

 

 

219. Gwałt (F) 3

Każda osoba która angażuje stosunek seksualny bez obustronnej zgody.

 

Traktowane jest jako przestępstwo klasy A. Wyrok w pełni podlega osądowi sądu.

W przypadku tego przestępstwa dozwolone są dodatki skazujące.

(( Wyrok podlega w pełni pod decyzje Gamemastera ))

 

 

220. Atak na tle seksualnym (F) 2

Każda osoba która popełnia napaść w celu podniecenia lub zaspokojenia swoich potrzeb seksualnych.

 

Traktowane jest jako przestępstwo klasy B. Wyrok w pełni podlega osądowi sądu.

W przypadku tego przestępstwa dozwolone są dodatki skazujące.

(( Wyrok podlega w pełni pod decyzje Gamemastera ))

 

 

221. Stalking (M) 1

Każda osoba która umyślnie, złośliwie i wielokrotnie podąża za inną osobą lub umyślnie i złośliwie nęka inną osobę z zamiarem postawienia tej osoby w uzasadnionej obawie o jej bezpieczeństwo lub bezpieczeństwo jej najbliższej rodziny.

 

Traktowane jest jako przestępstwo klasy B i karane jest przynajmniej 4 godzinami pozbawienia wolności.

W przypadku tego przestępstwa dozwolone są dodatki skazujące.

 

 

 

222. Gwałt Ustawowy (F) 3

Każda osoba która angażuje się w dobrowolny stosunek seksualny z osobą niepełnoletnią w wieku poniżej 18 lat.

 

Traktowane jest jako przestępstwo klasy C. Wyrok w pełni podlega osądowi sądu.

W przypadku tego przestępstwa dozwolone są dodatki skazujące.

(( Wyrok podlega w pełni pod decyzje Gamemastera ))

 

223. Samosąd (M) 1

Każda osoba zaangażowana w akt "wzięcia prawa w swoje ręce" działając z własnej woli w celu ujarzmienia innego cywila który łamie prawo, nie będąc oficerem agencji egzekwującej prawo. Nie obejmuje zatrzymania obywatelskiego ani pomocy oficerom egzekwującym prawo podczas zatrzymania.

 

Traktowane jest jako przestępstwo klasy B C i karane jest przynajmniej 2 godzinami pozbawienia wolności i grzywną w wysokości 2000 USD.

 

 

224. Ucieczka z Aresztu (F) 3

Każda osoba aresztowana która następnie ucieka z więzienia hrabstwa lub stanowego.

 

Traktowane jest jako przestępstwo klasy C (4) i karane jest przynajmniej 28 godzinami pozbawienia wolności.

W przypadku tego przestępstwa dozwolone są dodatki skazujące.

 

 

225. Dręczycielstwo (M) 1

Każda osoba która decyduje się na dręczenie lub terroryzowanie drugiej osoby pomimo próśb zaprzestania.

 

Traktowane jest jako przestępstwo klasy C i karane jest przynajmniej 2 godzinami pozbawienia wolności.

wojtek lubi to
Link do komentarza
Udostępnij na innych stronach

0wDghTQ.png

TYTUŁ III - PRZESTĘPSTWA WOBEC MIENIA

 

301. Podpalenie (F) 3

Każda osoba, która umyślnie i celowo podpala lub spala lub powoduje spalenie lub która pomaga lub doradza przy spalaniu jakiejkolwiek struktury, gruntu leśnego lub mienia.

 

Traktowane jest jako przestępstwo klasy A (5) i karane jest przynajmniej 28 godzinami pozbawienia wolności.

W przypadku tego przestępstwa dozwolone są dodatki skazujące.

 

302. Włamanie (F) 2

Każda osoba, która wchodzi do jakiegokolwiek obiektu publicznego lub prywatnego z zamiarem zdobycia rzeczy nielegalnymi środkami, w trakcie gdy nieruchomość jest pusta.

 

Traktowane jest jako przestępstwo klasy C (3) i karane jest przynajmniej 8 godzinami pozbawienia wolności.

W przypadku tego przestępstwa dozwolone są dodatki skazujące.

 

303. Kradzież (F) 2
Każda osoba, która kradnie, zabiera, przenosi, lub wywozi majątek osobisty innej osoby lub organizacji o wartości 2,501 USD lub więcej. Zarzut ten obejmuje również drobną kradzież usług, czyli umyślne niezapłacenie za świadczone usługi o wartości 2,501 USD lub więcej.

 

Traktowane jest jako przestępstwo klasy B (2) i karane jest przynajmniej 3 godzinami pozbawienia wolności.

W przypadku tego przestępstwa dozwolone są dodatki skazujące.

 

304. Drobna kradzież (M) 1

Każda osoba, która kradnie, zabiera, przenosi, lub wywozi majątek osobisty innej osoby lub organizacji o wartości 2,500 USD lub mniej. Zarzut ten obejmuje również drobną kradzież usług, czyli umyślne niezapłacenie za świadczone usługi o wartości 2,500 USD lub mniej.

 

Traktowane jest jako przestępstwo klasy C i karane jest przynajmniej 1 godzinami pozbawienia wolności.

W przypadku tego przestępstwa dozwolone są dodatki skazujące.

 

305. Kradzież pojazdu (F) 2
Każda osoba, która kradnie dowolny pojazd, bez względu na jego wartość. Zarzut ten obejmuje zarówno włamanie do zaparkowanego pojazdu z zamiarem kradzieży, jak i bez zamiaru jego kradzieży.

 

Traktowane jest jako przestępstwo klasy C (4) i karane jest przynajmniej 8 godzinami pozbawienia wolności.

W przypadku tego przestępstwa dozwolone są dodatki skazujące.

 

306. Kradzież broni palnej (F) 2

Każda osoba, która popełnia kradzież jakiejkolwiek zarejestrowanej broni palnej, bez względu na jej wartość.

 

Traktowane jest jako przestępstwo klasy C (3) i karane jest przynajmniej 8 godzinami pozbawienia wolności.

W przypadku tego przestępstwa dozwolone są dodatki skazujące.

 

307. Posiadanie narzędzi złodziejskich (M) 1
Każda osoba, która posiada przy sobie wytrych, bit, łom, śrubokręt, szczypce zaciskowe, drążek napinający, wytrych z pistoletem, wytrych rurowy, klucz uderzeniowy, ściągacz do drzwi zabezpieczający podłogę, klucz główny, chipy lub części świec zapłonowych z ceramiki lub porcelany lub inny instrument lub narzędzie z zamiarem wyłamania zamka bez posiadania odpowiedniej licencji.

 

Traktowane jest jako przestępstwo klasy C i karane jest przynajmniej 30 minutami pozbawienia wolności.

 

308. Przyjmowanie kradzionej własności (M) 1

Każda osoba która kupuje lub otrzymuje jakąkolwiek własność, która została skradziona lub która została uzyskana w wyniku wymuszenia.

 

Traktowane jest jako przestępstwo klasy C i karane jest przynajmniej 3 godzinami pozbawienia wolności.

 

309. Wtargnięcie (M) 1
Każda osoba, która wchodzi na cudzą posesję z zamiarem zakłócania lub utrudniania działalności gospodarczej prowadzonej na niej, lub wchodzi i zajmuje cudzą posesję bez pozwolenia, lub odmawia opuszczenia posesji prywatnej na prośbę właściciela, zarządcy, rezydenta lub pracownika.

 

Traktowane jest jako przestępstwo klasy C i karane jest przynajmniej 1 godziną pozbawienia wolności.

 

310. Wandalizm (M) 1
Każda osoba, która uszkadza lub niszczy własność nie swoją. Nie obejmuje podpalenia.

 

Traktowane jest jako przestępstwo klasy C i karane jest przynajmniej 1 godziną pozbawienia wolności oraz grzywną o minimalnej wartości $250.

 

311. Wtargnięcie do domu (F) 2
Każda osoba, która wchodzi do jakiegokolwiek budynku publicznego lub prywatnego z zamiarem zdobycia rzeczy przy użyciu nielegalnych środków kiedy nieruchomość jest zamieszkana.

 

Traktowane jest jako przestępstwo klasy C (4) i karane jest przynajmniej 12 godzinami pozbawienia wolności.

W przypadku tego przestępstwa dozwolone są dodatki skazujące.

wojtek lubi to
Link do komentarza
Udostępnij na innych stronach

0wDghTQ.png

TYTUŁ IV - PRZESTĘPSTWA ZWIĄZANE Z RUCHEM DROGOWYM

 

401. Jazda na Zawieszonej Licencji Kierowcy (M) 1
Każda osoba obsługująca pojazd silnikowym w dowolnym momencie, gdy licencja kierowcy tej osoby jest zawieszona lub cofnięta.

 

Traktowane jest jako przestępstwo klasy C i karane jest przynajmniej 1 godziną pozbawienia wolności, grzywną w wysokości 2000 USD i konfiskatą pojazdu na przynajmniej 2 dni.

 

Notatka: Oficerowie agencji egzekwujących prawo mogą wnosić do sądu o dłuższe zawieszenie licencji.

 

402. Ucieczka Po Spowodowaniu Wypadku (M/F) 1/2
Każda osoba która spowodowała kolizję lub wypadek kierując pojazdem mechanicznym, a następnie odjechała z miejsca z zamiarem uniknięcia konsekwencji.

Może być łączone z zabójstwem jeżeli wypadek doprowadził do śmierci.

 

Traktowane jest jako przestępstwo klasy A (5), klasy B (4) lub klasy C i karane jest przynajmniej 3 godzinami pozbawienia wolności, zawieszeniem licencji kierowcy i konfiskatą pojazdu na przynajmniej 2 dni.

W przypadku tego przestępstwa dozwolone są dodatki skazujące.

 

Notatka: Podczas wypadku w którym doszło do uszczerbku na zdrowiu u przynajmniej jednej osoby będzie traktowane jako Felony.

 

 

403. Lekkomyślne Operowanie Pojazdem Terenowym lub Morskim (M) 1
Każda osoba biorąca udział w lekkomyślnym lub nieostrożnym użytkowaniu pojazdu dopuszczonego lub niedopuszczonego do ruchu z zamiarem lub bez zamiaru, ale stwarzający niepokój lub możliwość wyrządzenia szkody.
Może to obejmować quady, wózki golfowe, łodzie i pojazdy morskie lub dowolny inny sprzęt który nie jest dostosowany do poruszania się po drogach.

 

Traktowane jest jako przestępstwo klasy C (4) i karane jest przynajmniej 28 godzinami pozbawienia wolności oraz grzywną ustalaną:

 

 1. 500 USD
 2. 1500 USD
 3. 3000 USD + 7 dniowa konfiskata pojazdu 3 dniowe zawieszenie licencji

 

404. Przekroczenie Prękości (I) 0
Każda osoba poruszająca sięna oficjalnych drogach stanowych, hrabskich lub miejskich dowolnej skali musi przestrzegać ograniczeń prędkości obowiązujących na danej drodze. 70 MPH (112.6 km/h) na autostradach, 55 MPH (88.5 km/h) na drogach hrabskich i 35 MPH (56.3 km/h) drogach miejskich.

 

Traktowane jest jako przestępstwo klasy C i karane jest grzywną ustalaną przez sąd. (( 200 - 1000 USD ))

 

405. Nieustąpienie pierwszeństwa pojazdowi uprzywilejowanemu (I) 0
 Kierowca który:
 

 • Nie poddaje się ustąpieniu pierwszeństwa pojazdowi z widocznymi sygnałami świetlnymi i dźwiękowymi;
 • Przekracza podwójną żółtą linię gdy NIE wjeżdża lub wyjeżdża na parking;
 • Ignoruje znaki, blokady drogowe, sygnalizacje ręczną lub inny sposób stosowany przez organy ścigania do kierowania ruchem;
 • Nie stosuje się do tytułu 12 sekcji 1211 gdy jest to wymagane..
   
 

Traktowane jest jako przestępstwo klasy C i podlega pod grzywnę zgodną z poniższymi kryteriami:

 

 1. 250 USD
 2. 500 USD
 3. 1000 USD + 3 dniowe zawieszenie licencji

 

406. Nielegalne parkowanie (I) 0
Każdy pojazd zaparkowany: 
 

 • W sposób blokujący pas ruchu lub uniemożliwiający prawidłowy przepływ ruchu.
 • W sposób, który blokuje boczną alejkę wykorzystywaną przez ruch i uniemożliwia przejazd przez nią.
 • W sposób, który blokuje parking i uniemożliwia pojazdom wjazd lub wyjazd.
 • W obrębie oznaczonego przejścia dla pieszych.
 • Na chodniku w sposób całkowicie blokujący ruch pieszych.
 • W kierunku przeciwnym do kierunku jazdy.
 • Na moście lub wewnątrz tunelu.
 • Na autostradzie. 
 • Na torach kolejowych lub w ich zasięgu stwarzającym ryzyko uderzenia przez pojazdy szynowe.
 • Na parkingu karetek lub w zatoce szpitala.
 • W bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do banku, w tym na chodniku przy metalowych barierkach.
 • W sposób blokujący prywatny podjazd lub wjazd na prywatną drogę.
 • W pobliżu hydrantu przeciwpożarowego lub na drodze pożarowej oznaczonej czerwonymi liniami.
 • W sposób, który blokuje przepływ ruchu drogowego.
 • Na dowolnej części chodnika.
 • Na lądowisku dla helikopterów lub w strefie lądowania samolotów.

 
UwagaPonieważ obowiązkiem właściciela nieruchomości jest utrzymanie obiektu i otaczającego gruntu, to do niego należy określenie zasad parkowania chodników i terenów otaczających obiekt, o ile nie narusza to żadnej z powyżej zasad. Majątek państwowy będzie przestrzegał tych wytycznych, chyba że stanowy organ ustawodawczy postanowi inaczej. Agencje egzekwujące są odpowiedzialne za zasady parkowania obiektów, którymi zarządzają.

 

Traktowane jest jako przestępstwo klasy C i karane jest  grzywną o wartości 400 USD.

 

Uwaga: Pojazdy blokujące przejazd lub stanowiące zagrożenie mogą zostać skonfiskowane na 1 dzień.

 

407. Lekkomyślna jazda (M) 1

Każda osoba, która nie zachowuje ostrożności podczas prowadzenia pojazdu oraz rażąco lekceważy bezpieczeństwo innych osób, własne bezpieczeństwo lub narusza oczekiwane zachowanie pojazdu na drodze.

 

Traktowane jest jako przestępstwo klasy C i karane jest maksymalnie 60 minutami pozbawienia wolności oraz grzywną na podstawie następujących kryteriów liczenia się przestępstw:

 1. 200 USD
 2. 500 USD
 3. 1350 USD + zajęcie pojazdu na 4 dni + zawieszenie licencji na 7 dni

 

408. Naruszenie przepisów dotyczących hałasu  (I) 0
Każda osoba, która obsługuje pojazd, który emituje nadmierny hałas - na przykład przez niepotrzebne użycie klaksonu lub głośną muzykę.

 

Traktowane jest jako przestępstwo klasy C i karane jest  grzywną o wartości 100 USD.

 

409. Lekceważące użytkowanie pojazdu (I) 0
Każda osoba, która użytkuje pojazd w sposób, który może prowadzić do uszkodzenia innego pojazdu lub osoby. (Np .: korzystanie z telefonu podczas jazdy, niezachowanie pasów ruchu itp.)

 

Traktowane jest jako przestępstwo klasy C , oraz grzywną na podstawie następujących kryteriów liczenia się przestępstw:

 

 1. 200 USD
 2. 450 USD
 3. 850 USD  + zajęcie pojazdu na 2 dni + zawieszenie licencji na 3 dni

 

410. Nielegalne użycie zawieszenia hydraulicznego (I) 0
Każda osoba, która obsługuje pojazd, który ma zainstalowane zawieszenie hydrauliczne i bez uzasadnionej potrzeby lub celu używa go na publicznych drogach stanowych, hrabstwa lub lokalnych.

 

Traktowane jest jako przestępstwo klasy C i karane jest  grzywną o wartości $350.

 

 

411. Przyciemniane szyby (I) 0


Każda osoba, która obsługuje pojazd z przyciemnianymi szybami, lub roletami zaciemniającymi uniemożliwiającymi identyfikację kierowcy.

 

Traktowane jest jako przestępstwo klasy C , oraz grzywną na podstawie następujących kryteriów liczenia się przestępstw:

 

 1. 250 USD
 2. 500 USD
 3. 1000  USD + zajęcie pojazdu na 1 dzień
(( Nielegalne są przyciemnienia powyżej "drugiego poziomu".)) 

 

412.Prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu lub narkotyków [DUI] (M) 1
Każda osoba, która prowadzi lub obsługuje pojazd lub maszynę pod wpływem alkoholu przekraczającego prawnie dopuszczalny limit 0,08% BAV lub pod wpływem substancji chemicznych zmieniających percepcję, niezależnie od tego, czy te substancje są legalne, czy nielegalne.

 

Traktowane jest jako przestępstwo klasy C , oraz grzywną na podstawie następujących kryteriów liczenia się przestępstw:

 

 1. Pozbawienie wolności na 3 godziny + zawieszenie licencji na 3 dni + zajęcie pojazdu na 3 dni
 2. Pozbawienie wolności na 6 godziny + zawieszenie licencji na 7 dni + zajęcie pojazdu na 7 dni + 2500 USD grzywny
 3. Pozbawienie wolności na 12 godzin (Felony) + zawieszenie licencji na 7 dni + zajęcie pojazdu na 7 dni + 5000 USD grzywny

 

413. Nielegalne Wyścigi Uliczne (M) 1
Każda osoba, która bierze udział w nieokreślonym wyścigu lub zawodach bez licencji na drogach miejskich, stanowych, hrabstwa lub lokalnych, które mogą powodować inne naruszenia lub wykazują potencjalne zagrożenie.

 

Traktowane jest jako przestępstwo klasy C i karane jest przynajmniej 1 godziną pozbawienia wolności, zawieszeniem licencji na 7 dni grzywną o wysokości $1,500 oraz zajęciem pojazdu na 7 dni.

W przypadku tego przestępstwa dozwolone są dodatki skazujące.

 

414. Stwarzanie Zagrożenia Pojazdem (F) 2
Każda osoba prowadząca lub obsługująca pojazd i powodująca poważne zagrożenie, obrażenia fizyczne lub ryzyko obrażeń fizycznych u pieszych.

 

Traktowane jest jako przestępstwo klasy B (3) lub klasy C (2) i karane jest przynajmniej 6 godzinami pozbawienia wolności, zawieszeniem licencji na 2 dni, grzywną o wysokości $1,500 oraz zajęciem pojazdu na 2 dni.

 

415. Prowadzenie Pojazdu Bez Aktywnej Licencji Kierowcy (M) 1
Każda osoba prowadząca pojazd silnikowy bez aktywnej licencji kierowcy.

 
Traktowane jest jako przestępstwo klasyC i karane jest przynajmniej 1 godziną pozbawienia wolności, i grzywną o wysokości 1000 USD oraz zajęciem pojazdu na 1 dzień.

 

416. Nieprawidłowe Przechodzenie Przez Jezdnie (I) 0
Każda osoba która lekkomyślnie lub celowo przechodzi przez jezdnię jako pieszy w sposób który stwarza przewidywalne ryzyko utrudnienia ruchu lub w inny sposób stwarza zagrożenie dla użytkowników dróg.

 

Traktowane jest jako przestępstwo klasy C i karane jest grzywną o wysokości przynajmniej 200 USD.

 

417. Posiadanie Otwartych Pojemników (I) 0
Każda osoba która posiada otwarte pojemniki z napojami alkoholowymi podczas prowadzenia pojazdu.

 

Traktowane jest jako przestępstwo klasy C i karane jest grzywną o wysokości przynajmniej 500 USD.

 

418. Niezapięcie Pasów/Nieposiadanie Sprzętu Bezpieczeństwa (I) 0
Każda osoba podczas prowadzenia pojazdu mechanicznego nie zabezpiecza się prawidłowo pasami bezpieczeństwa lub nie przestrzega norm bezpieczeństwa ruchu drogowego podczas obsługi pojazdów takich jak rowery, quady itp. bez kasku lub innego odpowiedniego sprzętu.

 

Traktowane jest jako przestępstwo klasy C i karane jest grzywną o wysokości przynajmniej 300 USD.

 

419. Operowanie Niebezpiecznym Pojazdem (M) 1
Każda osoba operująca pojazd silnikowy lub rower z poważnymi uszkodzeniami strukturalnymi i/lub nieprzestrzeganiem odpowiednich wymagań dotyczących prowadzenia pojazdu, takich jak jazda bez świateł przednich w nocy lub zaniedbanie rutynowej konserwacji.
Może również obejmować wykroczenia które mogą prowadzić do znacznej szkody dla kierowcy podczas prowadzenia pojazdu silnikowego.

 

Traktowane jest jako przestępstwo klasy C i karane jest grzywną o wysokości przynajmniej 600 USD i możliwością odholowania pojazdu na czas do 2 dni.

 

420. Poruszanie się Niezarejestrowanym Pojazdem (I) 0
Każda osoba która prowadzi, porusza się lub pozostawia stojący na drodze publicznej niezarejestrowany pojazd silnikowy.

 
Traktowane jest jako przestępstwo klasy C i karane jest zawieszeniem licencji na 3 dni, grzywną o wysokości $1,000 oraz zajęciem pojazdu na 3 dni.

 

421. Operowanie Statku Powietrznego Bez Licencji (M) 1
Każda osoba operująca dowolnym statkiem powietrznym bez odpowiedniej licencji.

 
Traktowane jest jako przestępstwo klasy C i karane jest grzywną o wysokości $15,000 oraz zajęciem pojazdu.

 

422. Lekkomyślne Operowanie Statkiem Powietrznym (F) 2
Każda osoba która zagraża życiu podczas eksploatacji swojego statku powietrznego, np. podczas lotu na małej wysokości w obszarze miejskim lub podmiejskim.

 

Traktowane jest jako przestępstwo klasy C  i karane jest przynajmniej 8 godzinami pozbawienia wolności, grzywną w wysokości 50,000 USD i zawieszeniem licencji pilota.

 

423. Niestosowanie się poleceń ATC (F) 2
Każda osoba która podczas obsługi statku powietrznego nie stosuje się do protokołu lub poleceń ATC

 

Traktowane jest jako przestępstwo klasy C  i karane jest przynajmniej 8 godzinami pozbawienia wolności, grzywną w wysokości 50,000 USD i zawieszeniem licencji pilota.

 

 

424. Ucieczka Statkiem Powietrznym (F) 2
Każda osoba podejmująca się ucieczki przed organami ścigania za pośrednictwem statku powietrznego, zarówno jako pilot jak i pasażer.

 

Traktowane jest jako przestępstwo klasy C  i karane jest przynajmniej  8 godzinami pozbawienia wolności, grzywną w wysokości 50,000 USD, zawieszeniem licencji pilota i skonfiskowaniem pojazdu.

 

425. Niepoprawna Obsługa Roweru (I) 0

Każda osoba obsługująca rower w sposób który prawdopodobnie spowoduje uszkodzenie mienia lub szkody dla innych użytkowników dróg publicznych.

 
Traktowane jest jako przestępstwo klasy C i karane jest grzywną o wysokości przynajmniej 200 USD.
wojtek lubi to
Link do komentarza
Udostępnij na innych stronach

0wDghTQ.png

TYTUŁ V - PRZESTĘPSTWA ZWIĄZANE ZE ZDROWIEM PUBLICZNYM

 

501. Publiczne obnażanie (M) 1

Każda osoba, która umyślnie i lubieżnie ujawnia swoje ciało lub jego prywatne części w jakimkolwiek miejscu publicznym lub w każdym miejscu, w którym znajdują się inne osoby.

 

Traktowane jest jako przestępstwo klasy C  i karane jest przynajmniej 2 godzinami pozbawienia wolności.

 

502. Lubieżne lub rozwiązłe zachowanie w miejscu publicznym (M) 1

Każda osoba, która namawia kogokolwiek do angażowania się w lubieżne, rozwiązłe lub nieodpowiednie zachowanie w jakimkolwiek miejscu publicznym lub lub wystawionym na widok publiczny.

 

Traktowane jest jako przestępstwo klasy C i karane jest przynajmniej 1 godzinami pozbawienia wolności.

 

503. Prostytucja (M) 1

Każda osoba, która zachęca lub namawia osobę do angażowania się w czynności seksualne w celach zarobkowych, niezależnie od tego, czy jest to prostytutka, czy klient.

 

Traktowane jest jako przestępstwo klasy C i karane jest przynajmniej 2 godzinami pozbawienia wolności.

W przypadku tego przestępstwa dozwolone są dodatki skazujące.

 

504. Stręczycielstwo/Sutenerstwo (F) 2

Każda osoba, która reklamuje, pomaga, zapewnia transport lub w inny sposób nadzoruje osoby zaangażowane w prostytucję i zatrzymują pieniądze zarobione podczas popełnienia przestępstwa prostytucji, popełnia przestępstwo stręczycielstwa/sutenerstwa.

 

Traktowane jest jako przestępstwo klasy C i karane jest przynajmniej 4 godzinami pozbawienia wolności.

W przypadku tego przestępstwa dozwolone są dodatki skazujące.

 

505. Wytwarzanie substancji kontrolowanej (F) 2/3

Każda osoba, która bez zezwolenia wytwarza, łączy, przekształca, produkuje, wyprowadza, przetwarza lub przygotowuje, bezpośrednio lub pośrednio, poprzez chemiczną lub naturalną ekstrakcję, jakąkolwiek substancję nielegalną lub kontrolowaną prawnie. Kara jest zależna od najwyższej kategorii produkowanej substancji.

 

Traktowane jest jako przestępstwo klasy C (7). W przypadku tego przestępstwa dozwolone są dodatki skazujące. Wytyczne dotyczące kary znajdują się w poniższej tabeli:

 

Kategoria

Kara

A

Grzywna pieniężna do 25,000 USD i kara pozbawienia wolności nie dłuższa niż 6 godzin.

B

Grzywna pieniężna do 20,000 USD i kara pozbawienia wolności nie dłuższa niż 50 godzin.

C

Grzywna pieniężna do 15,000 USD i kara pozbawienia wolności nie dłuższa niż 40 godzin.

D

Grzywna pieniężna do 10,000 USD i kara pozbawienia wolności nie dłuższa niż 32 godzin.

T

Grzywna pieniężna do 5,000 USD i kara pozbawienia wolności nie dłuższa niż 12 godzin.

 

506. Posiadanie substancji kontrolowanej (M) 1/2

Każda osoba, która świadomie lub nieświadomie posiadaja jakąkolwiek substancję kontrolowaną, z wyjątkiem sytuacji, gdy są wydawane lub przepisywane przez osobę upoważnioną przez państwo do wydawania, przepisywania lub podawania substancji kontrolowanych. Najwyższa kategoria posiadania określa ogólną karę.

 

Traktowane jest jako przestępstwo klasy C. Wytyczne dotyczące kary znajdują się w poniższej tabeli:

 

Kategoria

Kara

A

Grzywna w wysokości do 2,500 USD i kara pozbawienia wolności nie dłuższa niż 6 godzin.

B

Grzywna w wysokości do 2,000 USD i kara pozbawienia wolności nie dłuższa niż 4 godzin.

C

Grzywna w wysokości do 1,000 USD i kara pozbawienia wolności nie dłuższa niż 2 godzin.

D

Grzywna w wysokości 500 USD i pouczenie pisemne lub słowne.

T

Grzywna w wysokości 250 USD i pouczenie pisemne lub słowne.

 

 

507. Posiadanie substancji kontrolowanej z zamiarem dystrybucji (M) 1/2

Każda osoba, która jest w posiadaniu substancji kontrolowanej lub wielu substancji kontrolowanych z zamiarem dystrybucji, dostarczania lub sprzedaży. Ma to również automatycznie zastosowanie do wszelkich powyżej 0,5 uncji (w przypadku marihuany - powyżej 1 uncji), niezależnie od indywidualnych zamiarów. Najwyższa kategoria posiadania określa ogólną karę.

 

Traktowane jest jako przestępstwo klasy C. Wytyczne dotyczące kary znajdują się w poniższej tabeli:

 

Kategoria

Kara

A

Grzywna w wysokości do 5,000 USD i kara pozbawienia wolności nie dłuższa niż 10 godzin.

B

Grzywna w wysokości do 4,000 USD i kara pozbawienia wolności nie dłuższa niż 8 godzin.

C

Grzywna w wysokości do 2,000 USD i kara pozbawienia wolności nie dłuższa niż 6 godzin.

D

Grzywna w wysokości do 1,000 USD i kara pozbawienia wolności nie dłuższa niż 4 godzin.

T

Grzywna w wysokości do 500 USD i kara pozbawienia wolności nie dłuższa niż 2 godziny.

 

 

508. Przemyt narkotyków (F) 2/3

Każda osoba, która usiłuje przewieźć, przechować lub ukryć substancje kontrolowane lub wiele substancji kontrolowanych przy sobie lub na swojej własności, oraz które z powodzeniem wykonują czynność związaną z transportem, przechowywaniem lub ukrywaniem substancji kontrolowanych lub wielu substancji kontrolowanych na swojej osobie lub w ich majątku w ilościach przekraczających 1 uncję, niezależnie od ich indywidualnych zamiarów. Dotyczy to również transportu w różnych jurysdykcjach. Najwyższa kategoria posiadania określa ogólną karę.

 

Traktowane jest jako przestępstwo klasy C (3). W przypadku tego przestępstwa dozwolone są dodatki skazujące. Wytyczne dotyczące kary znajdują się w poniższej tabeli:

 

Kat
KatKategoriaer

Kara

A

Grzywna w wysokości do 12,500 USD i kara pozbawienia wolności nie dłuższa niż 16 godzin.

B

Grzywna w wysokości do 10,000 USD i kara pozbawienia wolności nie dłuższa niż 12 godzin.

C

Grzywna w wysokości do 7,500 USD i kara pozbawienia wolności nie dłuższa niż 8 godzin.

D

Grzywna w wysokości do 5,000 USD i kara pozbawienia wolności nie dłuższa niż 4 godziny.

T

Grzywna pieniężna w wysokości do 2,500 USD i kara pozbawienia wolności nie dłuższa niż 2 godziny.

 

 

509. Handel narkotykami (F) 2/3

Każda osoba, która usiłuje lub odnosi sukces w czynności transportu, importu, eksportu substancji kontrolowanej lub wielu substancji kontrolowanych przy sobie lub na ich nieruchomości przekraczającą wymiary 2,5 uncji lub więcej, niezależnie od indywidualnych zamiarów. Dotyczy to również transportu między jurysdykcjami, aby umożliwić dostawę lub dystrybucję. Najwyższa kategoria posiadania określa ogólną karę.

 

Traktowane jest jako przestępstwo klasy C (5). W przypadku tego przestępstwa dozwolone są dodatki skazujące. Wytyczne dotyczące kary znajdują się w poniższej tabeli:

 

 

Kategoria

Kara

A

Grzywna w wysokości do 25,000 USD i kara pozbawienia wolności nie dłuższa niż 40 dni.

B

Grzywna w wysokości do 20,500 USD i kara pozbawienia wolności nie dłuższa niż 30 godzin.

C

Grzywna pieniężna do 15,000 USD i kara pozbawienia wolności nie dłuższa niż 20 godzin.

D

Grzywna w wysokości do 10,000 USD i kara pozbawienia wolności nie dłuższa niż 12 godzin.

T

Grzywna w wysokości do 5,000 USD i kara pozbawienia wolności nie dłuższa niż 4 godziny.

 

Za każdą dodatkową uncję narkotyków posiadanych w chwili zatrzymania lub aresztowania do kary zostanie doliczone dodatkowe 4 godziny.

 

510. Zasłanianie twarzy (M) 1

Każda osoba, która zasłania twarz lub ukrywa twarz podczas popełnienia przestępstwa.

 

Traktowane jest jako przestępstwo klasy C i karane jest przynajmniej 1 godziną pozbawienia wolności.

 

511. Wykorzystywanie / okrucieństwo wobec zwierząt (F) 2

Każda osoba, która z premedytacją okalecza, torturuje, rani lub morduje żywe zwierzę lub posiada zwierzę domowe, które nie jest uważane za udomowione i bezpieczne dla  właściciela.

 

Traktowane jest jako przestępstwo klasy B (4) i karane jest przynajmniej 8 godzin pozbawienia wolności.

W przypadku tego przestępstwa dozwolone są dodatki skazujące.

 

512. Wykorzystywanie / narażanie na niebezpieczeństwo dzieci (F) 2

Każda osoba, która umyślnie nakłada na dziecko w wieku poniżej 18 lat okrutne lub nieludzkie kary cielesne lub obrażenia powodujące traumę lub stawia dziecko w sytuacji lub okolicznościach, które powodują poważne obrażenia ciała lub powodują drobne krzywda dziecka.

 

Traktowane jest jako przestępstwo klasy A (7) lub klasy B (5) i karane jest przynajmniej 16 godzin pozbawienia wolności.

W przypadku tego przestępstwa dozwolone są dodatki skazujące.

 

513. Sprzedaż alkoholu / tytoniu nieletnim (M) 1

Każda osoba, która świadomie i umyślnie sprzedaje alkohol i / lub tytoń osobie poniżej 21 roku życia.

 

Traktowane jest jako przestępstwo klasy C i karane jest przynajmniej 1 godziną pozbawienia wolności.

W przypadku tego przestępstwa dozwolone są dodatki skazujące.

 

514. Używanie alkoholu / tytoniu przez nieletnich (M) 1

Każda osoba, która poniżej 21 roku życia posiada alkohol, produkty na bazie alkoholu lub wydaje się być pod wpływem alkoholu lub jakichkolwiek produktów na bazie tytoniu.

 

Traktowane jest jako przestępstwo klasy C i karane jest przynajmniej 1 godziną pozbawienia wolności.

 

515. Naruszenie przepisów przeciwpożarowych (I) 0

Wszelkie naruszenia przepisów przeciwpożarowych, egzekwowane przez komendanta straży pożarnej.

 

Traktowane jest jako przestępstwo klasy C i karane jest  grzywną o wartości $1,500.

 

516. Zaśmiecanie (I) 0

Każda osoba, która wyrzuca, upuszcza lub rozprasza odpady w miejscu innym niż pojemnik lub miejsce właściwej utylizacji na terenie publicznym lub prywatnym, innym niż jej własność.

 

Traktowane jest jako przestępstwo klasy C i karane jest  grzywną o wartości $250.

 

517.Zaniedbywanie dzieci (F) 2

Każda osoba, która nie zapewnia swoim małoletnim dzieciom niezbędnych środków materialnych, takich jak odzież, jedzenie, schronienie, opieka medyczna lub inna opieka zdrowotna bez legalnego usprawiedliwienia.

 

Traktowane jest jako przestępstwo klasy A (4) lub klasy B (3) i karane jest przynajmniej 4 godziny pozbawienia wolności.

W przypadku tego przestępstwa dozwolone są dodatki skazujące.

 

518.Zakłócanie pokoju (M) 1

Każda osoba, która bez względu na przyzwoitość publiczną powoduje zakłócenia poprzez głośną muzykę, obraźliwe lub wulgarne słowa lub zachowanie prowadzące do zakłócenia działań społeczności.

 

Traktowane jest jako przestępstwo klasy C i karane jest przynajmniej 4 godziny pozbawienia wolności, oraz grzywną o wartości $250.

wojtek lubi to
Link do komentarza
Udostępnij na innych stronach

0wDghTQ.png

TYTUŁ VI - PRZESTĘPSTWA ZWIĄZANE Z BRONIĄ PALNĄ

 

 

601. Wystrzelenie Broni Palnej z Wnętrza Pojazdu (F) 2

Każda osoba(y), która strzela z broni palnej z wnętrza pojazdu.

 

Traktowane jest jako przestępstwo klasy A (7), klasy B (5) lub klasy C (3) i karane jest przynajmniej 4 godzinami pozbawienia wolności.

W przypadku tego przestępstwa dozwolone są dodatki skazujące.

 

602. Przenoszenie Broni Palnej Bez Licencji (M) 1

Każda osoba która przenosi na sobie broń w swoim pojeździe, miejscu prowadzenia działalności lub innym prywatnym obiekcie bez odpowiednich zezwoleń lub bez wiedzy lub zgody (dorozumianej lub wyrażonej) przez osoby znajdujące się w ich otoczeniu.

 

Traktowane jest jako przestępstwo klasy C i karane jest przynajmniej 1 godziną pozbawienia wolności.

 

603. Posiadanie Broni Zabronionej lub Materiałów Wybuchowych (F) 2

Każda osoba która posiada jakąkolwiek broń palną lub materiały wybuchowe zabronione przez prawo stanowe lub federalne lub zawierające nielegalne modyfikacje bez odpowiedniego zezwolenia wydanego przez ATF.

 

Traktowane jest jako przestępstwo klasy C (4) i karane jest przynajmniej 5 godzinami pozbawienia wolności.

 

604. Nielicencjonowana Sprzedaż Broni Palnej / Materiałów Wybuchowych (F) 2

Każda osoba która nielegalnie sprzedaje broń palną lub improwizowane urządzenia wybuchowe bez odpowiednich zezwoleń.

 

Traktowane jest jako przestępstwo klasy C (4) i karane jest przynajmniej 5 godzinami pozbawienia wolności.

W przypadku tego przestępstwa dozwolone są dodatki skazujące.

 

605. Grożenie Bronią Palną (F) 2

Każda osoba która celuje, trzyma lub wymachuje bronią palną, pneumatyczną, gazową lub podobnym przedmiotem (nie ma znaczenia czy broń lub przedmiot nadaje się do wystrzelenia) w celu zastraszenia.

 

Traktowane jest jako przestępstwo klasy B (3) lub klasy C (2) i karane jest przynajmniej 2 godzinampozbawienia wolności.

 

606. Wypalenie z Broni Palnej w Miejscu Publicznym (F) 2

Każda osoba która strzela z broni palnej (bez względu na jej licencję) bez uzasadnionego powodu.

 

Traktowane jest jako przestępstwo klasy A (5), klasy B (4) lub klasy C (3) i karane jest przynajmniej 2 godzinampozbawienia wolności.

 

607. Naruszenie zasad SHAFT (M) 1

Każda osoba która nie przestrzega wewnętrznych przepisów dotyczących broni palnej zatwierdzonych przez stanową ustawę.

 

Traktowane jest jako przestępstwo klasy C i karane jest przynajmniej 1 godziną pozbawienia wolności.

 

608. Posiadanie Broni Palnej Przez Osobę Karaną (F) 2

Każda osoba która posiada broń na sobie lub przy sobie będąc uprzednio skazaną za przestępstwo.

 

Traktowane jest jako przestępstwo klasy C (5) i karane jest przynajmniej 2 godzinampozbawienia wolności.

wojtek lubi to
Link do komentarza
Udostępnij na innych stronach

0wDghTQ.png

TYTUŁ VII - KLAUZULA ZWIĘKSZANIA WYROKÓW

 

WYJĄTKI


 

701.) Zwiększenia wyroków w Penal Code mogą być stosowane tylko do zarzutów, na mocy których istnieje wyraźna wzmianka o tym, że za takie zarzuty zezwala się na zaostrzenie kar.

 

702.) Kary można nakładać na siebie za każde zdarzenie, o ile są to oddzielne incydenty, zdarzają się w innym czasie lub dotyczą różnych osób. Zarzuty można również nakładać na każdą osobę, przeciwko której są popełnione.

 

DODATKI SKAZUJĄCE


 

703.) Dodatki skazujące definiuje się jako „dodatek do istniejącego zarzutu z Penal Code, mający na celu określenie roli osoby oskarżonej w tym przestępstwie w trakcie jego popełnienia”. Dodatki dodawane są do zarzutów, w których pełne oskarżenie z ustawowej definicji nie jest wystarczające, ale najbardziej pasuje do przestępstwa, o które oskarżana jest osoba. Lista dodatków do wyroków i ich skutków w przypadku dodania do zarzutów jest następująca;

 

 • Wspólnik - Zostanie oskarżony w ten sam sposób, jakby był pierwotnym sprawcą przestępstwa. Wspólnik to ktoś, kto był zaangażowany w popełnienie przestępstwa od początku do końca.

 

 • Współwinny - Zostanie obciążony obniżoną o połowę karą w stosunku do pierwotnej zarzutu. Współwinny to osoba zaangażowana w przestępstwo w jakimkolwiek momencie.

 

 • Pomysłodawca - Zostanie obciążony jedną czwartą (25%) kary w stosunku do pierwotnego zarzutu. Pomysłodawca to każdy, kto planuje popełnienie takiego przestępstwa, ale nie podejmuje próby.

 

Wszystkie przestępstwa w Penal Code będą miały „dodatek karny”, zawierający odpowiedź, czy można zastosować dodatek karny jakiegokolwiek rodzaju.

 

Dodatki skazujące sumują się do najbliższej liczby pod względem nadanych punktów, ale nie spadają poniżej 1.

 

KALUZULA DOTYCZĄCA ZATRZYMANIA CUDZOZIEMCÓW


 

704.) Klauzula Zatrzymania Cudzoziemca powinna być stosowana w odniesieniu do każdej osoby, której nie można zidentyfikować w momencie zatrzymania z powodu braku dokumentacji i / lub braku współpracy. Nie można go używać w odniesieniu do osoby, która została zidentyfikowana, ale po prostu odmawia podania swojego nazwiska lub współpracy z organami ścigania, ponieważ byłoby to objęte utrudnieniem wykonywania obowiązków publicznych.

 

 

705.) Po wprowadzeniu Klauzuli Zatrzymania Cudzoziemca przez uprawnionego funkcjonariusza organów ścigania, osoba, której nie można zidentyfikować, będzie podlegała pozbawieniu wolności na czas nieokreślony w upoważnionym do tego więzieniu do czasu ustalenia tożsamości tej osoby przez funkcjonariuszy organów ścigania.

(( Nie powinno być to CK, a jedynie przetrzymanie w więzieniu do czasu ustalenia tożsamości. )) 

 

KODEKSY I PRZESTĘPSTWA FEDERALNE


 

706.) Penal Code stanu San Andreas zawiera obszerną i wyczerpującą listę zarzutów, wyjątków i klauzul w celu uniknięcia powoływania się na tytuł 18 Kodeksu Federalnego Stanów Zjednoczonych. W przypadku, gdy konieczne jest zastosowanie Kodeksu Federalnego w związku z przestępstwem, przekazanie wszystkich osób zaangażowanych w przestępstwo o które mają zostać oskarżone zostaną przekazane federalnym władzom sądowniczym. 

wojtek lubi to
Link do komentarza
Udostępnij na innych stronach

0wDghTQ.png

TYTUŁ VIII - POSTĘPOWANIE KARNE & EGZEKWOWANIE

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE


 

801.) O ile prawo nie stanowi inaczej, osoba może zostać ukarana za każde przestępstwo po zgodnym z prawem aresztowaniu i uwięzieniu przez funkcjonariusza publicznego. 

 

POSTĘPOWANIE KARNE


 

802.) Nikt nie może zostać skazany na dożywocie lub śmierć na podstawie mającego zastosowanie oskarżenia bez skazania w postępowaniu sądowym.

 

803.) Żadna osoba nie może być ponownie ścigana za przestępstwo, za które została kiedyś oskarżona, skazana lub uniewinniona.

 

804.) Ściganie za przestępstwo musi rozpocząć się wkrótce po wykryciu przestępstwa lub w przypadku toczącego się śledztwa musi zostać rozpoczęte po jego zakończeniu.

 

805.) Ściganie za Misdemeanor lub Infraction musi rozpocząć się wkrótce po wykryciu przestępstwa, przekraczając okres nie dłuższy niż trzy dni. Przedłużenia może udzielić sędzia upoważniony w odniesieniu do nakazu.

 

806.) Odwołania karne za Felony, Misdemeanor lub Infraction muszą zostać wniesione w ciągu trzydziestu dni od pierwszego aresztowania. Odwołania złożone po tym okresie zostaną odrzucone. Przedłużenia można przyznać, jeżeli przed sądem zostanie przedstawiony odpowiednio uzasadniony powód.

 

KLAUZULA WŁADZY LEO


 

807.) Funkcjonariuszem publicznym jest każdy trooper, zastępca lub oficer zatrudniony na tym stanowisku w stanie, hrabstwie lub mieście upoważnionym na mocy ustawy do prowadzenia departamentu policji. Dotyczy to tylko agencji w stanie San Andreas. Władza tych funkcjonariuszy publicznych rozciąga się na każde miejsce w stanie, w którym popełniono przestępstwo lub istnieje prawdopodobny powód, by sądzić, że zostało popełnione.

 

808.) Prokurator Generalny oraz agenci specjalni i śledczy Departamentu Sprawiedliwości mają być klasyfikowani jako funkcjonariusze publiczni. Władza tych funkcjonariuszy publicznych rozciąga się na każde miejsce w stanie, w którym popełniono przestępstwo lub istnieje prawdopodobny powód, by sądzić, że zostało popełnione.

 

809.) State Fire Marshal i upoważnieni przedstawiciele biura Fire Marshal mają być klasyfikowani jako funkcjonariusze publiczni. Uprawnienie to rozciąga się na poszczególne jednostki Fire Department, którym zostaną nadane dodatkowe uprawnienia równoważne z State Fire Marshal w prowadzeniu dochodzeń w sprawie naruszenia przepisów ppoż.

 

810.) Gwardia Narodowa San Andreas będzie upoważniona, po wysłaniu przez gubernatora, do działania w charakterze funkcjonariuszy publicznych w nagłych wypadkach. Upoważnienie to pozostaje nienaruszone przez czas trwania sytuacji nadzwyczajnej, aż do wydania nakazu ustąpienia przez gubernatora.

 

811.) Każdy umundurowany funkcjonariusz publiczny powinien nosić odznakę, nameplate lub inne urządzenie, na którym wyraźnie widnieje numer identyfikacyjny lub nazwisko oficera.

 

812.) Każdy departament lub agencja w tym stanie, która zatrudnia funkcjonariuszy publicznych, ustanowi procedurę badania skarg członków społeczeństwa na personel tych departamentów lub agencji i udostępni publicznie pisemny opis procedury.

wojtek lubi to
Link do komentarza
Udostępnij na innych stronach

0wDghTQ.png
 
TYTUŁ IX - ARESZTOWANIE & OGÓLNE ZATRZYMANIE OBYWATELI

 

ARESZTOWANIA


 

901.) Aresztowanie polega na zatrzymaniu osoby w sprawie i w sposób dozwolony przez prawo. Aresztowania może dokonać funkcjonariusz publiczny lub osoba prywatna. Aresztowania dokonuje się przez faktyczne unieruchomienie osoby lub poddanie się pod opiekę funkcjonariusza. Osoba zatrzymana może być poddana takiemu przymusowi, jaki jest uzasadniony dla jej zatrzymania.

 

902.) Każdy funkcjonariusz publiczny, który ma uzasadnione powody, by sądzić, że osoba, która ma zostać aresztowana, popełniła przestępstwo, może użyć rozsądnej siły, aby dokonać aresztowania, zapobiec ucieczce lub pokonać opór. Funkcjonariusz publiczny, który dokonuje lub usiłuje dokonać aresztowania, nie musi wycofywać się ani zaprzestać swoich wysiłków z powodu oporu lub groźby oporu osoby aresztowanej; funkcjonariusz taki nie będzie również uważany za agresora ani nie utraci prawa do samoobrony przy użyciu rozsądnej siły w celu zatrzymania, zapobieżenia ucieczce lub pokonania oporu.

 

903.) Funkcjonariusz publiczny może aresztować osobę stosując się do nakazu, gdy funkcjonariusz ma podstawy, aby sądzić, że osoba, która ma być aresztowana, popełniła przestępstwo w jego obecności lub gdy funkcjonariusz ma  powody, by sądzić, że osoba, która ma być aresztowana popełniła felony.

 

904.) Osoba prywatna może zatrzymać inną osobę za przestępstwo popełnione lub usiłowane w jej obecności. Osoba prywatna, która zatrzymała inną osobę za popełnienie przestępstwa, musi niezwłocznie zawiadomić o zatrzymaniu funkcjonariusza publicznego.

 

905.) Funkcjonariusz publiczny może przeprowadzić aresztowanie, po zawiadomieniu przez osobę prywatną o zatrzymaniu, na wniosek tej osoby, jeżeli wniosek ten zostanie dostarczony funkcjonariuszowi publicznemu wraz z dowodem popełnienia przestępstwa, a wszystkie dokumenty dotyczące zatrzymania muszą zawierać imię i nazwisko osoby prywatnej nakazującego aresztowanie osoby.

 

906.) Aresztowanie przez funkcjonariusza publicznego działającego na podstawie nakazu jest zgodne z prawem, mimo że funkcjonariusz ten nie posiada tego nakazu w chwili zatrzymania, ale jeśli osoba aresztowana tego zażąda, nakaz zostanie mu okazany, gdy tylko pojawi się możliwość.

 

907.) Funkcjonariusz publiczny może zatrzymać kogoś do 48 godzin w związku z aktywnym śledztwem. W tym okresie będą przebywać w areszcie policyjnym i na żądanie mogą skontaktować się ze swoim przedstawicielem prawnym.

 

OSĄD FUNKCJONARIUSZA


 

908.) Osąd funkcjonariusza będzie stosowany w odniesieniu do wszystkich zarzutów niekwalifikowanych w związku z aresztowaniem. Funkcjonariusz może według własnego uznania nie aresztować kogoś w związku z misdemeanor lub infraction. Ale może być odpowiedzialny za szkody cywilne poniesione, jeśli nie wykorzystają właściwego osądu w ochronie jakiejkolwiek osoby.

 

909.) Wszystkie zarzuty w Penal Code można dowolnie zestawiać, stosownie do liczby popełnionych przestępstw. Oprócz tego zarzuty mogą zostać podwyższone według uznania funkcjonariusza. Aktualizacje są następujące:

 

 • Trzy misdemeanor należące do przestępstwa klasy (C) mogą zostać podniesione do kategorii misdemeanor klasy (B) za przestępstwo postawione w jednym przypadku. Trzy misdemeanor klasy (B) mogą zostać podniesione do klasy (A) misdemeanor za przestępstwo postawione w jednym przypadku. Dwa misdemeanor za przestępstwo klasy (A) mogą zostać podniesione do kategorii felony klasy (B) zarzucanego w jednym przypadku.

 

 • Trzy felony klasy (C) mogą zostać podniesione do kategorii felony klasy (B) zarzucanego w jednym przypadku. Trzy felony należące do klasy (B) mogą zostać zaliczone do kategorii (A) przestępstwa zarzucanego w jednym przypadku.

Te ulepszenia będą zależały od uznania funkcjonariusza w terenie, a także będą miały odpowiednią dokumentację dotyczącą aktualizacji zarzutów.

 

910.) Osąd funkcjonariusza w przypadkach oskarżeń o przestępstwo może traktować wszystkie kary za te zarzuty jako maksymalne, a nie ustawowe minimum i może zdecydować się na ostrzeżenia lub niższe kary, które zostaną określone według własnego uznania.

wojtek lubi to
Link do komentarza
Udostępnij na innych stronach

0wDghTQ.png

TYTUŁ X - POSTĘPOWANIA SĄDOWE NAKAZÓW ARESZTOWANIA & PRZESZUKANIA

 

NAKAZY ARESZTOWANIA


 

1001.) Sędzia jest urzędnikiem publicznym uprawnionym do wydania nakazu aresztowania osoby oskarżonej o popełnienie przestępstwa. Sędziowie Sądu Najwyższego i sędziowie Sądu Wyższego określani są jako sędziowie.

 

1002.) Gdy urzędnik publiczny tego stanu złoży oświadczenie o prawdopodobnej przyczynie, sędzia wtedy i tylko wtedy, gdy jest przekonany z oświadczenia, że istnieje prawdopodobna przyczyna, że przestępstwo opisane w oświadczeniu zostało popełnione i że pozwany w nim opisany dopuścił się przestępstwa, wyda nakaz aresztowania oskarżonego.

 

1003.) Oświadczenie na poparcie nakazu o prawdopodobnej przyczynie aresztowania stanowi oświadczenie złożone pod przysięgą
w piśmie.

 

1004.) Przed wydaniem nakazu, sędzia może przesłuchać pod przysięgą osobę ubiegającą się o nakaz i każdego świadka, którego ta osoba może przedstawić, przyjąć pisemne oświadczenie osoby lub świadka i skłonić osobę lub świadka do podpisania oświadczenia.


 

NAKAZY PRZESZUKANIA


 

1005.) Nakaz przeszukania to rozkaz sporządzony na piśmie w imieniu ludu, podpisany przez sędziego, skierowany do funkcjonariusza publicznego, nakazujący mu przeszukiwanie osoby lub osób, rzeczy lub rzeczy lub mienia osobistego.

 

1006.) Nakaz przeszukania nie może zostać wydany, bez prawdopodobnej przyczyny, poparty oświadczeniem pod przysięgą, z nazwiskiem lub opisem osoby, która ma być przeszukana lub poszukiwana, a w szczególności z opisem mienia, rzeczy lub rzeczy i miejsca przeszukania.

 

1007.) Sędzia przed wydaniem nakazu, może przesłuchać pod przysięgą osobę ubiegającą się o nakaz i wszystkich świadków, których osoba ta może przedstawić, i złożyć jej oświadczenie lub oświadczenie na piśmie oraz złożyć oświadczenie pod przysięgą lub oświadczenia pod przysięgą przez stronę lub strony je wykonujące.

 

1008.) Oficer może wyłamać dowolne zewnętrzne lub wewnętrzne drzwi lub okno domu, lub jakąkolwiek część domu, lub cokolwiek w nim, w celu wykonania nakazu, jeżeli po zawiadomieniu o jego władzy i celu odmówiono mu wpuszczenia.

 

1009.) Nakaz przeszukania powinien zostać wykonany i zwrócony w ciągu 10 dni od daty wystawienia. Nakaz wykonany w ciągu 10 dni uważa się za wykonany terminowo i nie ma potrzeby dalszego wykazywania jego aktualności. Po upływie 10 dni nakaz jest nieważny, o ile nie zostanie wykonany. Po wykonaniu, pisemna kopia nakazu i wszelkie potwierdzające oświadczenia pod przysięgą muszą zostać przedstawione podmiotowi (-om) przeszukania na ich żądanie.

wojtek lubi to
Link do komentarza
Udostępnij na innych stronach

0wDghTQ.png

TYTUŁ XI - OBRONA KONIECZNA & BEZPIECZEŃSTWO OFICERA

 

KONIECZNOŚĆ I DOKTRYNA PRZYMUSU


 

1101.) Każda osoba, która popełnia przestępstwo z konieczności ochrony siebie lub innych przed ciężkimi obrażeniami ciała, bez odpowiedniej alternatywy prawnej i nie stworzyła swoim działaniem większego zagrożenia, będzie zwolniona z odpowiedzialności karnej za przestępstwo uznane za popełnione jako konieczność zapobiec większej szkodzie. Nie dotyczy to spraw dotyczących przemocy gangów ani spraw, w których strona żądająca obrony była narażona na bezpośrednie niebezpieczeństwo z powodu własnych działań pociągających za sobą odpowiedzialność karną.

 

1102.) Żadna osoba, która popełnia przestępstwo w odpowiedzi na bezpośrednie groźby zabójstwa ze strony osoby trzeciej i czyni to w celu zaprzeczenia tym groźbom, nie może zostać uznana za posiadającą wymagany zamiar karny, z jakim może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za przestępstwo.


 

UWIĘZIENIE


 

1103.) Żadna osoba, która nie popełniłaby przestępstwa, gdyby nie prześladowanie, groźby, przymus lub prośba o to ze strony członków organów ścigania, nie może zostać uznana winną przestępstwa, do popełnienia którego została przekonana.

 

1104.) Osoba, która nie popełniłaby przestępstwa, gdyby nie nękanie, groźby, przymus lub prośba o to ze strony jakiejkolwiek osoby w związku z operacją policyjną, nie może zostać uznana winną przestępstwa, do popełnienia którego została przekonana.

 

 

BEZPIECZEŃSTWO OFICERA


 

1105.) Rozsądne podejrzenie funkcjonariusza publicznego co do popełnienia lub spisku w celu popełnienia  przestępstwa jest wystarczające, aby umożliwić zatrzymanie danej osoby w celu przesłuchania.

 

1106.) Jeśli funkcjonariusz publiczny ma podejrzenie o posiadanie broni, może zaangażować się w Terry Frisk, w szczególności szukając broni palnej przez zewnętrzne oklepanie odzieży zewnętrznej.

 

1107.) Wyjątkowe okoliczności definiuje się jako „okoliczności, które spowodowałyby, że rozsądna osoba byłaby przekonana, że wejście (lub inne odpowiednie natychmiastowe działanie) było konieczne, aby zapobiec obrażeniom fizycznym funkcjonariuszy lub innym osobom, zniszczeniu odpowiednich dowodów, ucieczce podejrzanego, lub inne konsekwencje niewłaściwie udaremniające uzasadnione działania organów ścigania ”. Może być używany przez funkcjonariuszy w każdych okolicznościach, które spełniają definicję okoliczności wymagających.

 

 

DOKTRYNA PROSTEGO WZROKU


 

1108.) Funkcjonariusz publiczny jest upoważniony do konfiskaty i rejestrowania dowodów w każdym przypadku, na który mają bezpośredni wpływ.

 

1109.) Każda osoba, która zezwala funkcjonariuszowi publicznemu na oglądanie lub wejście do obiektu, wyposażenia lub obszaru, zrzeka się swojego prawa do ochrony wynikającej z czwartej poprawki.

 

 

DOKTRYNA DOBREGO SAMARYTANINA
& AMERYKAŃSKIEGO WIDZA


 

1110.) Każdy obywatel, który jest świadkiem, że ktoś potrzebuje pomocy lub opieki, może udzielić takiej pomocy, o ile nie dopuści się zaniedbania w postępowaniu i nie może być pociągnięty do odpowiedzialności.

 

1111.) Każdy obywatel, który jest świadkiem, że ktoś potrzebuje pomocy lub opieki, może odmówić uznania potrzeby i zignorować sytuację i nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za bezczynność.

 

 

POLITYKA NAGRYWANIA VIDEO & AUDIO


 

1112.) Pracownicy rządowi mogą być rejestrowani przez cały czas podczas wykonywania obowiązków służbowych.

 

1113.) Stan San Andreas zapewnia osobom fizycznym prawo do filmowania i / lub nagrywania innych osób bez ich zgody, chyba że rozsądna osoba oczekiwałaby prywatności. Miejsca publiczne powinny zawsze zaprzeczać temu oczekiwaniu prywatności. Klauzula ta nie obejmuje funkcjonariuszy organów ścigania prowadzących dochodzenia w miejscach prywatnych, którzy muszą uzyskać nakaz dotyczący tego dochodzenia.

wojtek lubi to
Link do komentarza
Udostępnij na innych stronach

0wDghTQ.png

TYTUŁ XII - DROGA & BEZPIECZEŃSTWO PRZECHODNIÓW

 

LICENCJE KIEROWCÓW & POZWOLENIA


 

1201.) Żadna osoba poniżej 16 roku życia nie może otrzymać licencji kierowcy.

 

ZWOLNIENIA Z KIEROWANIA


 

1202.) Z tytułu tego zwolnieni są pracownicy publiczni, pojazdy silnikowe i inny sprzęt, którzy faktycznie wykonują prace na nawierzchni drogi publicznej lub prace związane z instalacją, demontażem, naprawą lub konserwacją urządzeń służących do kontroli ruchu.

 

1203.) Kierowca upoważnionego pojazdu ratunkowego jest zwolniony z tego tytułu, jeżeli pojazd jest prowadzony w odpowiedzi na wezwanie pomocy, a kierowca pojazdu włącza syrenę, jaka może być uzasadniona, a pojazd wyświetla zapaloną czerwoną lampkę widoczną jako ostrzeżenie innym kierowcom i pieszym. Przepis ten nie zwalnia kierującego pojazdem z obowiązku kierowania pojazdem z należytym uwzględnieniem bezpieczeństwa wszystkich osób korzystających z drogi publicznej, ani nie chroni go przed konsekwencjami samowolnego wykonywania przywilejów nadanych w tym odcinku.

 

OZNACZENIA DRÓG PUBLICZNYCH


 

1204.) Po wszystkich drogach publicznych pojazd należy prowadzić na prawej połowie jezdni.

 

1205.) Żółte linie na środku jezdni dzielą kierunki ruchu. Białe przerywane linie na jezdni oddzielają pasy ruchu.

 

1206.) Pojedyncza biała linia przechodząca przez jezdnię prostopadła do kierunku ruchu wskazuje na konieczność całkowitego zatrzymania się na tej linii, jeżeli są piesi próbujący przejść. Obejmuje to pierwszą linię przed oznaczonym przejściem dla pieszych.

 

PRAWO PIERWSZEŃSTWA POJAZDU


 

1207.) Kierowca pojazdu zbliżającego się do skrzyżowania z czterostronnym zatrzymaniem ustąpi pierwszeństwa każdemu pojazdowi, który wjechał na to skrzyżowanie z innego kierunku. Kiedy dwa pojazdy wjeżdżają na skrzyżowanie z zatrzymaniem czterokierunkowym w tym samym czasie, kierowca pojazdu po lewej stronie ustąpi pierwszeństwa pojazdowi znajdującemu się bezpośrednio po jego prawej stronie. Zostanie obciążony odpowiednią opłatą z tytułu tytułu IV. (Np .: lekkomyślna jazda, niedbała obsługa pojazdu, zagrożenie dla pojazdów)

 

1208.) Kierowca pojazdu, który zamierza skręcić w lewo lub wykonać zawracanie na drodze publicznej, skręcić w lewo na teren publiczny lub prywatny albo w aleję, ustąpi pierwszeństwa wszystkim pojazdom nadjeżdżającym z przeciwnych kierunkach, które są wystarczająco blisko, aby stanowić zagrożenie w dowolnym momencie podczas skrętu, i powinny nadal ustępować pierwszeństwa pojazdom zbliżającym się do momentu, gdy możliwe będzie wykonanie skrętu w lewo lub zawracania z zachowaniem odpowiedniego bezpieczeństwa. Zostanie obciążony odpowiednią opłatą z tytułu tytułu IV. (Np .: lekkomyślna jazda, niedbała obsługa pojazdu, zagrożenie dla pojazdów)

 

1209.) Kierowca każdego pojazdu, który ma wjechać lub przeciąć drogę publiczną z jakiejkolwiek własności publicznej lub prywatnej lub z alei, ustąpi pierwszeństwa całemu ruchowi na tyle blisko, aby stanowił bezpośrednie zagrożenie, i będzie nadal ustępował pierwszeństwo przejazdu do tego ruchu, dopóki nie będzie mógł kontynuować jazdy z odpowiednim bezpieczeństwem. Zostanie obciążony odpowiednią opłatą z tytułu tytułu IV. (Np .: lekkomyślna jazda, niedbała obsługa pojazdu, zagrożenie dla pojazdów)

 

1210.) Przy natychmiastowym zbliżaniu się do upoważnionego pojazdu ratowniczego, który emituje syrenę lub który ma co najmniej jedną zapaloną lampę dającą widoczne niebieskie lub czerwone światło, otaczający ruch powinien ustąpić pierwszeństwa i niezwłocznie skręcić w prawo. krawężnik lub krawężnik, z dala od jakiegokolwiek skrzyżowania, po czym zatrzymuje się i pozostaje zatrzymany do momentu przejechania przez dopuszczony pojazd uprzywilejowany. Zostanie obciążony odpowiednią opłatą z tytułu tytułu IV. (Np .: lekkomyślna jazda, niedbała obsługa pojazdu, zagrożenie dla pojazdów)

 

1211.) Kierowca pojazdu ustąpi pierwszeństwa przejściu dla pieszych w obrębie dowolnego oznakowanego przejścia dla pieszych lub dowolnego nieoznakowanego przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu. Zostanie obciążony odpowiednią opłatą z tytułu tytułu IV. (Np .: lekkomyślna jazda, niedbała obsługa pojazdu, zagrożenie dla pojazdów)

 

1212.) Jeżeli zbliżając się do skrzyżowania z sygnalizacją świetlną, na sygnalizacji świetlnej pojawi się czerwone światło, kierowca musi zatrzymać się przed innymi pojazdami przed kontynuowaniem. Jeśli na skrzyżowaniu nie ma innych pojazdów, kierowca może ostrożnie przejechać przez skrzyżowanie. Jeżeli na sygnalizacji świetlnej pojawia się żółte światło, które przechodzi na zielone, to należy je traktować jako zielone. Jeśli sygnalizacja świetlna wyświetla zielone światło, kierowca nie musi się zatrzymywać i może przejechać przez skrzyżowanie bez zatrzymywania się. Zostanie obciążony odpowiednią opłatą z tytułu tytułu IV. (Np .: lekkomyślna jazda, niedbała obsługa pojazdu, zagrożenie dla pojazdów)

 

1213.) Na terenie stanu San Andreas operatorzy pojazdów mechanicznych muszą obserwować bezpieczne poruszanie się pojazdów wokół stacjonarnych pojazdów uprzywilejowanych. Kierowcy są prawnie zobowiązani do poruszania się na sąsiednim pasie podczas mijania nieruchomego pojazdu uprzywilejowanego. Jeśli poruszanie się na sąsiedni pas nie jest możliwe lub nie jest bezpieczne, kierowca musi zwolnić swój pojazd do 30 mil na godzinę (48 kmph), zanim minie nieruchomy pojazd uprzywilejowany. Ma to na celu zapewnienie bezpieczeństwa personelu ratunkowego i mienia.

 

PRZEJĘCIA POJAZDÓW / HOLOWANIE / ZAWIESZENIA LICENCJI


 

1214.) 

Zatrzymanie pojazdu za określone przestępstwa jest szczegółowo opisane w tej sekcji, kiedy jest to dopuszczalne, a kiedy inne środki są uzasadnione na poniższej liście;

 

 • Każdy pojazd, który był zaangażowany w popełnienie przestępstwa i / lub w stosunku do którego właściciel tego pojazdu został zatrzymany. Można przekształcić w zajęcie, jeśli podejrzany zostanie skazany na dożywocie lub wyrok śmierci. W przeciwnym razie zatrzymany do czasu zwolnienia podejrzanego lub przynajmniej do końca 48-godzinnego okresu od chwili zatrzymania. Skazanie przez sąd może zastosować zajęcie i zajęcie według własnego uznania.
 • Każdy pojazd / właściciel, który zgromadził cztery lub więcej mandatów związanych z ruchem drogowym, w okresie jednego tygodnia. Może zostać odzyskane po upływie w sumie siedmiu dni od zajęcia.
 • Każdy pojazd nielegalnie importowany do Stanów Zjednoczonych. Automatyczne zajęcie pojazdu i wydany federalny nakaz aresztowania zarejestrowanego właściciela.

Jeżeli pojazd nie spełnia powyższych definicji i nie może zostać zatrzymany / zajęty, ale w jakiś sposób powoduje przeszkodę w wyniku innych wykroczeń drogowych, zgodnie z decyzją funkcjonariusza, pojazd może zostać odholowany w bezpieczne miejsce w celu usunięcia zakłócenia. (Np .: naruszenie zasad parkowania)

 

1215.) Zawieszenia licencji, chyba że wyraźnie postanowiono inaczej w przypadku określonych przestępstw związanych z ruchem drogowym, mogą zostać wydane po zarejestrowaniu określonej liczby przestępstw na podstawie określonego zarzutu. Takie zawieszenie może trwać nie dłużej niż siedem dni i może zostać wydane dopiero po trzecim przestępstwie określonego oskarżenia na podstawie uznania funkcjonariusza. Ma to zastosowanie do wszystkich opłat wymienionych w tytule IV.

 

 

EGZEKWOWANIE PRAWA DROGOWEGO


 

1216. ) Dla Agencji Egzekwujących Prawo zabronione jest przydzielanie radiowozów nieoznakowanych do jednostek odpowiedzialnych za egzekwowanie prawa drogowego.

Suzukier, dasAdi, wojtek i 1 inny lubią to
Link do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość
Temat jest zablokowany i nie można w nim pisać.
×
×
 • Utwórz nowe...

Ważne informacje

Umieściliśmy pliki cookie na Twoim urządzeniu, aby pomóc Ci ulepszyć tę witrynę. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym razie zakładamy, że możesz kontynuować. Warunki korzystania z serwisu Polityka prywatności

Hej! Wygląda na to, że blokujesz reklamy. W porządku, my też czasem je blokujemy. Jeśli jednak chciałbyś nas wspomóc, rozważ dodanie strony do wyjątków.

W zamian otrzymasz unikatowy uścisk dłoni od @Kubas 🤝