Skocz do zawartości
Gracze online

 

 

San Andreas Penal Code


v3rso
 Udostępnij

Rekomendowane odpowiedzi

 0wDghTQ.png

San Andreas Penal Code

I - Postanowienia ogólne

 1. Akt ten powinien być znany również jako The Penal Code of San Andreas, podzielony został na cztery części, które zostaną przedstawione w późniejszym tekście.
 2. Penal Code of San Andreas obowiązuje od godziny dwunastej wieczorem, pierwszego stycznia, roku tysiąc osiemset siedemdziesiąt-trzy.
 3. Penal Code of San Andreas nie działa wstecz (lex retro non agit), odstępstwem od tej zasady są jedynie przepisy objęte specjalnym traktowaniem, aby przepis mógł działać wstecz, musi być w nim wskazane ominięcie zasady lex retro non agit.
 4. Postanowienia Penal Code, do czasu, aż są podobne z istniejącymi już ustawami, należy traktować jako kontynuację współistniejących wcześniej już praw, nie jako nowe akty.
 5. Przestępstwa popełnione po dwunastej godzinie wieczorem, dnia wprowadzenia tego aktu, nie będą podlegały procesowi karnemu opartemu na starym prawie. Punkt ten jest pomijany tylko w przypadku gdy przestępstwo lub wykroczenie zostało bezpośrednio określone przez San Andreas Penal Code (ten akt), lub(i) przez inne statusy określające prawo stanu San Andreas lub(i) prawo Stanów Zjednoczonych Ameryki. Wszystkie przestępstwa popełnione przed dwunastągodziną wieczorem, dnia wprowadzenia San Andreas Penal Code (ten akt), będą ścigane i egzekwowane tak jak w przypadku gdyby ten akt nie został wprowadzony (wedle starego prawa).
 6. Akt ten, ilekroć jest cytowany, wymieniany, przytaczany lub zmieniany, może być oznaczony (lub też nazwany) jako "Penal Code", dodając w razie potrzeby konkretne numery sekcji.
 7. Usiłowanie popełnienia przestępstwa składa się z dwóch elementów: konkretnego zamiaru popełnienia przestępstwa oraz bezpośredniego, ale bezskutecznego czynu dokonanego w celu jego popełnienia.
 8. Przestępstwem lub przestępstwem publicznym, jest czyn popełniony lub zaniechany z naruszeniem prawa, które zakazuje lub nakazuje, do którego, po skazaniu, dołącza się jedną z następujących kar;
  1. Pozbawienie wolności;
  2. Grzywna;
  3. Usunięcie z urzędu;
  4. Wykluczenie z zajmowania jakiegokolwiek stanowiska które oznacza honor, zaufanie lub zysk publiczny w Stanie San Andreas.
 9. Przestępstwo w kategorii "Infraction" nie podlega karze pozbawienia wolności. Osoba oskarżona o wykroczenie nie ma prawa do rozprawy przed ławą przysięgłych. Osoba oskarżona o przestępstwo w tej kategorii nie jest uprawniona do wyznaczania obróncy publicznego lub innego obrońcy na koszt publiczny do reprezentowania jej, chyba że, zostanie ona aresztowania i nie zwolniona na podstawie jej pisemnej obietnicy stawiennictwa, jej własnego uznania lub kaucja.
 10. Ilekroć w niniejszym kodeksie kara za przestępstwo pozostaje nieokreślona w pewnych granicach, kara, jaka ma być wymierzona w konkretnym przypadku, musi być określona przez sąd uprawniony do orzekania, w granicach przewidzianych w niniejszym Kodeksie.
 11. Osoba może stwierdzić;
  1. Swoją niewinność;
  2. Swoją winę;
  3. Brak swojego sprzeciwu.

II - Rodzaje przestępstw
    (I) - Infraction
    (M) - Misdemeanor
    (F) - Felony

III - Klasyfikacja przestępstw

 • Klasa A — przestępstwa przeciwko osobie, podmiotowi lub instytucji, mające na celu spowodowanie poważnych szkód cielesnych, psychologicznych lub fizjologicznych.
 • Klasa B — przestępstwa przeciwko osobie, podmiotowi lub instytucji, mające na celu spowodowanie szkód fizycznych, psychologicznych lub fizjologicznych.
 • Klasa C — przestępstwa przeciwko osobie, podmiotowi lub instytucji, dokonywane bez zamiaru spowodowania szkód fizycznych, psychicznych lub fizjologicznych, ale zachęcają do naruszenia lub obalenia porządku publicznego.

IV - Definicje

 1. "Osoba" odnosi się do osoby fizycznej, czyli każdego żyjącego człowieka.
 2. "Oficer pokoju" oznacza osobę będącą pracownikiem danego organu ścigania ogólnie uznanego za część Law Enforcement Agencies w San Andreas.
 3. "Pracownik rządowy" oznacza każdą osobę fizyczną, czyli każdego żyjącego człowieka, który pracuje lub pełni jakąś funkcję (też; urząd) publiczną.

V - Założenia Penal Code
San Andreas Penal Code stanowi podstawę do stosowania większości przepisów prawa karnego, postępowania karnego, instytucji karnych i wykonywania wyroków m.in. w amerykańskim stanie San Andreas. Został on pierwotnie uchwalony w 1872 roku jako jeden z czterech oryginalnych kodeksów San Andreas.

VI - Podział San Andreas Penal Code

 1. Osoby podlegające karze za przestępstwo,
 2. Zaangażowane strony,
 3. Przestępstwa przeciwko niepodległości Stanu San Andreas,
 4. Przestępstwa przeciwko władzy Stanu San Andreas,
 5. Przestępstwa przeciwko sprawiedliwości publicznej,
 6. Zbrodnie przeciwko osobie fizycznej,
 7. Przestępstwa przeciwko osobie fizycznej (napady seksualne, przestępstwa przeciwko przyzwoitości i dobrej moralności),
 8. Przestępstwa przeciwko zdrowiu i bezpieczeństwu publicznemu,
 9. O zbrodniach pokoju publiucznego,
 10. Przestępstwa przeciwko dochodom i mieniom Stanu San Andreas,
 11. Przestępstwa przeciwko własności prywatnej,
 12. Różne przestępstwa.

VII - Opis przestępstw i ich nazewnictwo oraz kategoryzacja

1 — OSOBY PODLEGAJĄCE KARZE ZA PRZESTĘPSTWO

1-11. Niniejszym znosi się obronę zmniejszonej wydajności organizmu. W postępowaniu karnym, jak również w każdym postępowaniu sądowym dla nieletnich, dowody dotyczące stanu zatrucia, urazu, choroby psychicznej, choroby lub wady oskarżonego nie mogą wykazywać ani negować zdolności do kształtowania określonego celu, zamiaru, motywu, złośliwości, wiedzy lub innego stanu psychicznego wymaganego do popełnienia zarzucanego przestępstwa.
1.b. Niezależnie od powyższego, dowód osłabienia zdolności lub zaburzenia psychicznego może być rozpatrywany przez sąd tylko w momencie skazania lub innego rozporządzenia zobowiązującego.

1-12. Wszystkie osoby są zdolne do popełniania przestępstw, z wyjątkiem tych, należących do następujących klas:

 • dzieci do lat 14, w przypadku braku jednoznacznego dowodu, że w momencie popełnienia zarzucanego im czynu, wiedziały o jego bezprawności,
 • osoby upośledzone umysłowo,
 • osoby, które popełniły czyn lub dokonały próby popełnienia czynu przestępczego, oskarżone z powodu niewiedzy lub błędu co do faktów,
 • osoby, które popełniły czyn przestępczy, nie będąc tego świadomym,
 • osoby, które popełniły czyn lub popełniły próbę przestępstwa, oskarżone z nieszczęścia lub przypadku, gdy okazuje się, że nie miały złych zamiarów lub(i) złych intencji,
 • osoby, które popełniły czyn lub popełniły próbę przestępstwa, pod groźbami wystarczającymi do wykazania, że miały uzasadniony powód i wierzyły, że ich życie będzie zagrożone, jeżeli odmówią.

1-13. Następujące osoby podlegają karze zgodnie z prawem tego Stanu:

 1. Wszystkie osoby, które popełniły w całości lub w części jakiekolwiek przestępstwo na terenie stanu San Andreas,
 2. Wszystkich, którzy będąc poza Stanem San Andreas powodują lub pomagają, doradzają lub zachęcają inną osobę do popełnienia przestępstwa w Stanie San Andreas.

1-14. Żaden czyn popełniony przez osobę będącą w stanie dobrowolnego odurzenia nie jest mniej kryminalny ze względu na to, że znajdowała się w tym stanie.
1-15.b. Świadome odurzenie obejmuje dobrowolne spożycie, wstrzyknięcie lub zażycie jakichkolwiek środków odurzających: alkoholu, leku lub innej substancji.

2 — ZAANGAŻOWANE STRONY

2-11. Strony zaangażowane w przestępstwo klasyfikowane są jako:

 1. Podejrzani; oraz,
 2. Pomocnicy.

2-12.1 PC - Pomoc w przestępstwie (F)
Każda osoba, która po popełnieniu przestępstwa ukrywa, lub pomaga podejrzanemu w takim przestępstwie, z zamiarem uniknięcia lub ucieczki przed aresztowaniem, procesem, skazaniem lub ukaraniem, mając świadomość, że ten podejrzany popełnił takie przestępstwo lub został oskarżony o takie przestępstwo lub został za nie skazany, jest współwinnym takiego przestępstwa.

Spoiler

Każdy, kto pomaga przestępcy uniknąć kary (jest zwany też pomocnikiem w przestępstwie, współwinnym) podlega karze grzywny nieprzekraczającej 5000 USD lub karze pozbawienia wolności na czas nie większy niż dwie godziny.

3 — PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO NIEPODLEGŁOŚCI STANU SAN ANDREAS

3-11.1 PC - Zdrada Stanu San Andreas (F) 
Zdrada przeciwko Stanu San Andreas polega jedynie na wypowiedzeniu mu wojny, przylgnięciu do jego wrogów lub udzielaniu im pomocy, i może być popełniona tylko przez osoby mu wierne.

Spoiler

Karą za zdradę stanu jest dożywocie bez możliwości zwolnienia warunkowego.

22. W procesie sądowym o zdradę oskarżony nie może zostać skazany, chyba że na podstawie zeznań dwóch świadków tego samego jawnego czynu lub po przyznaniu się do winy na jawnym posiedzeniu sądowym.

3-12.1 PC - Zatajanie informacji o zdradzie Stanu San Andreas (F) 
Wprowadzenie w błąd o zdradzie stanu to wiedza o zdradzie i ukrywanie jej, bez przyzwolenia lub udziału w przestępstwie w inny sposób.

Spoiler

Karą za wprowadzenie w błąd o zdradzie stanu są 4 godziny pozbawienia wolności w więzieniu.

4 — PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO WŁADZY STANU SAN ANDREAS

4-11.1 PC - Wręczanie łapówek (M)
Każda osoba, która daje lub oferuje wręczenie łapówki jakiemukolwiek członkowi władzy wykonawczej, członkowi organu wykonawczego miasta, Stanu, okręgu szkolnego lub innego okręgu specjalnego podlega karze pozbawienia wolności w więzieniu stanowym.

Spoiler

Karą za oferowanie lub wręczenie łapówki członkowi władzy wykonawczej jest pozbawienia wolności w więzieniu Stanowym na 4 godziny.

4-12.1 PC - Przyjmowanie łapówek (M) 
Każda osoba należąca do władzy wykonawczej lub organu wykonawczego miasta, Stanu, okręku szkolnego lub innego okręgu specjalnego która przyjmuje łapówkę podlega karze pozbawienia wolności.

Spoiler

Karą za przyjmowanie lub otrzymanie łapówki sprawując urząd władzy wykonawczej, jest pozbawienia wolności w więzieniu Stanowym do 6 godzin oraz kara grzywny, która nie przekracza dwukrotnej ilości otrzymanej łapówki (t.j. jeżeli osoba sprawująca urząd władzy wykonawczej otrzymała łapówkę o wysokości $10 000, grzywna nie może przekroczyć $20 000).

4-13. Każda osoba należąca do władzy wykonawczej lub organu wykonawczego miasta, stanu, okręgu szkolnego lub innego okręgu specjalnego skazany za jakiekolwiek przestępstwo określone w niniejszym tytule, oprócz przewidzianej kary, traci również swój urząd i jest na zawsze zdyskwalifikowany z zajmowania jakiegokolwiek urzędu w tym stanie lub jego jednostce politycznej.

4-14.1 PC - Groźby wobec urzędnika (F) 
Każda osoba, która za pomocą groźby lub przemocy próbuje powstrzymać lub uniemożliwić urzędnikowi wykonawczemu wykonanie jakiegokolwiek obowiązku nałożonego na urzędnika przez prawo lub która świadomie stawia opór, używając siły lub przemocy, przeciwko urzędnikowi podczas wykonywania jego lub jej obowiązków, podlega karze grzywny lub pozbawienia wolności w więzieniu Stanowym.

Spoiler

Karą za skierowanie groźby lub przemocy w stosunku do urzędnika organu wykonawczego, wykonującego swoje obowiązki jest grzywna nieprzekraczającej $20 000 lub/i kara pozbawienia wolności w więzieniu Stanowym nieprzekraczającym 2 godzin.

4-14.b. Fakt, że osoba fotografuje lub dokonuje nagrania dźwiękowego lub wideo urzędnika, podczas gdy urzędnik znajduje się w miejscu publicznym lub osoba fotografująca lub dokonująca nagrania znajduje się w miejscu, do którego ma prawo być, nie stanowi samo w sobie naruszenia punktu 27.A.1.

5 — PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO SPRAWIEDLIWOŚCI PUBLICZNEJ

5-11.1 PC - Oferowanie łapówek organowi sądowniczemu (M) 
Każda osoba, która daje lub oferuje wręczenie łapówki jakiemukolwiek urzędnikowi sądowemu, przysięgłemu, sędziemu, arbitrowi lub każdej osobie, która może być upoważniona przez prawo do wysłuchania lub rozstrzygnięcia jakiejkolwiek kwestii lub sporu, z zamiarem wpłynięcia na jego głos, opinię lub decyzję w jakiejkolwiek sprawie lub kwestii, która jest lub może być przedstawiona mu do rozstrzygnięcia, podlega karze pozbawienia wolności.

Spoiler

Karą za oferowanie łapówki urzędnikowi sądowemu, przysięgłemu, sędziemu, arbitrowi lub każdej osobie, która może być upoważniona przez prawo do wysłuchania lub rozstrzygnięcia jakiejkolwiek kwestii, lub sporu jest pozbawienie wolności w więzieniu stanowym na okres 2 godzin.

5-12.1 PC - Przyjmowanie łapówek jako organ sądowniczy (M) 
Każdy urzędnik sądowy, przysięgły, sędzia, arbiter oraz każda osoba upoważniona przez prawo do wysłuchania lub rozstrzygnięcia jakichkolwiek pytań lub kontrowersji, która prosi, otrzymuje lub zgadza się przyjąć jakąkolwiek łapówkę, na podstawie jakiejkolwiek umowy lub zrozumienia, że jej lub jego głos, opinia lub decyzja w jakichkolwiek sprawach lub kwestiach, które są lub mogą być przedstawione mu w celu podjęcia decyzji, będą miały na to wpływ, podlega karze pozbawienia wolności.

Spoiler

Karą za przyjmowanie łapówki jako urzędnik sądowy, przysięgły, sędzia, arbiter oraz każda osoba upoważniona przez prawo do wysłuchania lub rozstrzygnięcia jakichkolwiek pytań, lub kontrowersji jest pozbawienie wolności w więzieniu stanowym na okres 3 godzin.

5-13. Każdy urzędnik sądowy, przysięgły, sędzia, arbiter oraz każda osoba upoważniona przez prawo do wysłuchania lub rozstrzygnięcia jakichkolwiek pytań lub kontrowersji, skazany/a za jakiekolwiek przestępstwo określone w niniejszym rozdziale, oprócz przewidzianej kary, traci swój urząd i jest na zawsze pozbawiony/a prawa do sprawowania jakiegokolwiek urzędu w tym stanie.

5-14.1 PC - Próba ucieczki z instytucji karnej (F) 
Każdy więzień oskarżony lub skazany za przestępstwo, który jest osadzony w jakiejkolwiek publicznej szkole, poprawczaku lub szpitalu, który ucieka lub próbuje uciec z takiej instytucji jest winny i podlega karze pozbawienia wolności.

Spoiler

Karą za ucieczkę lub też próbę ucieczki po oskarżeniu, lub skazaniu za przestępstwo z instytucji publicznej jest pozbawienie wolności do 3 godzin oraz/lub grzywna o wysokości $30 000.

5-15.1 PC - Pomoc w próbie ucieczki z instytucji karnej (F) 
Każda osoba, która umyślnie pomaga więźniowi jakiejkolwiek publicznej instytucji lub poprawczaka w ucieczce lub próbie ucieczki z tej publicznej instytucji lub poprawczaka, podlega karze pozbawienia wolności jak i karze grzywny.

Spoiler

Karą za umyślną pomoc więźniowi jakiejkolwiek publicznej instytucji lub poprawczaka, w ucieczce lub próbie ucieczki jest kara pozbawienia wolności do 3 godzin oraz/lub grzywna o wysokości $30 000.

5-16.1 PC - Sprzedaż fałszywych dokumentów (M)
Każda osoba, która produkuje lub sprzedaje fałszywe dokumenty rządowe z zamiarem ukrycia prawdziwego obywatelstwa lub statusu rezydenta dla celów imigracyjnych innej osoby, jest winna i podlega karze pozbawienia wolności.

Spoiler

Karą za sprzedaż fałszywej dokumentacji rządowej z zamiarem ukrycia prawdziwego obywatelstwa lub statusu rezydenta dla celów imigracyjnych innej osoby jest kara pozbawienia wolności do 2 godzin.

5-16.b. Użyty w tej sekcji „dokument rządowy” oznacza każdy dokument wydany przez rząd Stanów Zjednoczonych lub jakikolwiek inny rząd stanowy lub lokalny, w tym między innymi paszport, wizę imigracyjną, kartę upoważnienia do zatrudnienia, akt urodzenia, prawo jazdy, dowód tożsamości lub karta ubezpieczenia społecznego.

5-17.1 PC - Dystrybucja fałszywych dokumentów (F)
Każda osoba, która produkuje, dystrybuuje lub sprzedaje fałszywe dokumenty w celu ukrycia prawdziwego obywatelstwa lub statusu rezydenta dla celów imigracyjnych innej osoby, jest winna i podlega karze pozbawienia wolności oraz karze grzywny.

Spoiler

Karą za produkcje, dystrybucje lub sprzedaż fałszywych dokumentów w celu ukrycia prawdziwego obywatelstwa lub statusu rezydenta dla celów imigracyjnych innej osoby jest kara pozbawienia wolności do 5 godzin oraz kara grzywny do $70 000

5-18.1 PC - Użycie fałszywych dokumentów (F) 
Każda osoba, która używa fałszywych dokumentów, aby ukryć swoje prawdziwe obywatelstwo lub status rezydenta w celach imigracyjnych, jest winna i podlega karze pozbawienia wolności

Spoiler

Karą za używanie fałszywych dokumentów aby ukryć swoje prawdziwe obywatelstwo lub status rezydenta w celach imigracyjnych jest pozbawienie wolności do 6 godzin.

5-19.1 PC - Użycie fałszywych certyfikatów (poświadczeń) (M) 
Każda osoba, która zmienia uwierzytelnioną kopię oficjalnego rejestru lub świadomie dostarcza zmienioną uwierzytelnioną kopię oficjalnego rejestru, tego stanu, w tym jego organów wykonawczych, ustawodawczych i sądowych, lub dowolnego miasta jest winna.

Spoiler

Karą za zmianę oficjalnego rejestru lub świadome dostarczenie zmienionej kopii oficjalnego rejestru jest kara pozbawienia wolności do 4 godzin.

5-20.1 PC - Poświadczanie nieprawdy jako oficer pokoju (F)
Każdy funkcjonariusz publiczny, który w charakterze funkcjonariusza publicznego świadomie i celowo składa lub powoduje, że składa się jakiekolwiek istotne oświadczenie w raporcie funkcjonariusza publicznego lub do innego funkcjonariusza publicznego, wiedząc, że zeznanie jest fałszywe, jest winny/a złożenia fałszywego raportu i podlega karze pozbawienia wolności.

Spoiler

Karą za składanie, w charakterze oficera pokoju, świadomie fałszywych zeznań jest kara pozbawienia wolności do 4 godzin.

5-21. Bezwarunkowe stwierdzenie tego, o czym nie wiemy, że jest prawdziwe, jest równoznaczne ze stwierdzeniem tego, o czym wiemy, że jest fałszywe.

5-22. Każda osoba, która dobrowolnie nakłania inną osobę do popełnienia krzywoprzysięstwa, jest winna suboracji krzywoprzysięstwa i podlega karze w taki sam sposób, jak gdyby była osobiście winna krzywoprzysięstwa w ten sposób (pp. 38).

5-23. Każda osoba, która przez umyślne krzywoprzysięstwo lub suborację krzywoprzysięstwa doprowadza do skazania i egzekucji jakiejkolwiek niewinnej osoby, podlega karze śmierci lub dożywocia bez możliwości zwolnienia warunkowego.

5-24.1 PC - Udostępnienie fałszywego materiału dowodowego (F)
Każda osoba, która w jakimkolwiek procesie, postępowaniu lub dochodzeniu, bez względu na to, co jest upoważnione lub dozwolone przez prawo, oferuje jako prawdziwy, autentyczny, jakąkolwiek książkę, papier, dokument, zapis lub inny dokument na piśmie, wiedząc, że zostało to sfałszowany lub zmienione, jest winny/a.

Spoiler

Karą za udostępnienie sfałszowanego materiału dowodowego dopuszczając go do procesu sądowego lub dochodzeniowego, wiedząc, że dokumentacja ta jest sfałszowana, jest kara pozbawienia wolności do 4 godzin.

5-25.1 PC - Próba wpłynięcia na zeznania świadka (F) 
Każda osoba, która dopuszcza się oszustwa lub świadomie składa lub przedstawia jakiekolwiek fałszywe oświadczenie lub pismo jakiemukolwiek świadkowi lub osobie, która ma zostać wezwana na świadka w jakimkolwiek procesie, postępowaniu lub dochodzeniu, w jakikolwiek sposób, upoważniony zgodnie z prawem, z zamiarem wpłynięcia na zeznania takiego świadka, jest winna.

Spoiler

Karą za próbę wpłynięcia na zeznania osoby, która ma zostać wezwana w roli świadka w jakimkolwiek procesie, postępowaniu lub dochodzeniu jest kara pozbawienia wolności do 5 godzin.

5-26.1 PC - Manipulacja lub niszczenie dowodów (M)
Każda osoba, która świadomie zmienia, manipuluje, ukrywa lub niszczy istotne dowody w jakimkolwiek postępowaniu dyscyplinarnym przeciwko funkcjonariuszowi w celu zaszkodzenia temu funkcjonariuszowi, jest winna.

Spoiler

Karą za świadome zmienianie, manipulacje, ukrywanie lub niszczenie istotnych dowodów jest kara pozbawienia wolności do 3 godzin oraz/lub kara grzywny do $15 000.

5-27.1 PC - Obstrukcja obowiązku służbowego (aresztowanie przestępcy) (M) 
Każdy oficer pokoju, który jest upoważniony do przyjęcia lub aresztowania osoby oskarżonej o popełnienie przestępstwa i umyślnie odmówi przyjęcia lub aresztowania tej osoby, zostanie ukarany.

Spoiler

Karą za odmowę przyjęcia lub aresztowania osoby oskarżonej o popełnienie przestępstwa jest kara grzywny o wysokości $15 000 oraz/lub kara pozbawienia wolności do 2 godzin.

5-28.1 PC - Nadużycie uprawnień oficera pokoju (M)
Każdy oficer pokoju lub osoba udająca oficera pokoju, która pod pretekstem lub kolorem jakiegokolwiek procesu lub innego organu prawnego wykonuje jedną z poniższych czynności bez zwykłego procesu lub innego zgodnego z prawem organu, jest winna.

 • Aresztuje dowolną osobę lub przetrzymuje ją wbrew jej woli.
 • Zajmuje lub nakłada opłaty na jakąkolwiek własność.
   
Spoiler

Karą za nadużywanie uprawnień oficera pokoju jest pozbawienie wolności do 4 godzin.

5-29. Każda osoba, która fałszywie przedstawia się jako zastępca lub urzędnik należący do jakiegokolwiek departamentu stanowego nie będąc członkiem lub nie przynależąc do danego departamentu stanowego jest winna oraz podlega karze zgodnie z pp. 46.

5-30. Żaden osadzony pod kontrolą lub nadzorem Departamentu Więziennictwa nie może pracować z dokumentami lub plikami zawierającymi informacje o personelu organizacji takich jak Los Santos Police Department, Los Santos Sheriff's Department, Federal Bureau of Investigation i tym podobne, ani mieć dostępu do bezpośredniego obszaru, w którym te informacje są zwykle przechowywane, z wyjątkiem usług serwisowych i dopiero po zabezpieczeniu i zablokowaniu tych zapisów lub plików.

5-31.1 PC - Przekazywanie informacji poufnych (będąc pracownikiem rządowym) (M)
Każdy oficer pokoju, każdy pracownik organu ścigania, każdy prawnik zatrudniony przez agencję rządową, lub każdy pracownik sądu pierwszej instancji, który wykona jedną z poniższych czynności, jest winny.

 • Ujawnia w celach zarobkowych informacje uzyskane w toku postępowania karnego, których ujawnienie jest zabronione przez prawo.
 • Domaga się, w celu uzyskania korzyści finansowych, wymiany informacji uzyskanych w toku postępowania karnego, których ujawnienie jest zabronione przez prawo.
   
Spoiler

Karą za przekazywanie informacji poufnych stanowiąc rządowe stanowisko (i w.w stanowiska) jest grzywna nieprzekraczająca $5000.

5-32.1 PC - Znęcanie nad więźniem (jako pracownik organu rządowego) (M)
Każdy funkcjonariusz, który jest winny umyślnej nieludzkiej represji wobec więźnia znajdującego się pod jego opieką lub w areszcie jest winny.

Spoiler

Karą za znęcanie (winny nieludzkiej represji) jest grzywna nieprzekraczająca $5 000 oraz usunięcie ze stanowiska.

5-33.1 PC - Utrudnianie wykonania zawodu (M) 
Każda osoba, która umyślnie stawia opór, opóźnia lub przeszkadza oficerowi pokoju, urzędnikowi lub technikowi medycznemu w nagłych wypadkach, w zwolnieniu lub usiłowaniu wypełnienia jakiegokolwiek obowiązku jego lub jej urzędu lub zatrudnienia, jest winny.

Spoiler

Karą za stawianie oporu (utrudnianie wykonania obowiązku, zawodu), jeżeli nie jest przewidziana żadna inna kara, jest grzywna, która nie przekracza $5 000 lub kara pozbawienia wolności do 2 godzin, lub zarówno grzywna, jak i kara pozbawienia wolności.

5-34.1 PC - Poświadczanie fałszywych informacji (nt. ładunków wybuchowych) (F) 
Każda osoba, która przekaże oficerowi lub straży pożarnej, gazecie, radiu, stacji telewizyjnej, pracownikowi Departament Sprawiedliwości, pracownikowi linii lotniczej, pracownikowi lotniska, pracownikowi kolei lub linii autobusowej, pracownikowi firmy telefonicznej, że bomba lub inny materiał wybuchowy została lub zostanie umieszczona lub ukryta w jakimkolwiek miejscu publicznym lub prywatnym, wiedząc, że zgłoszenie jest fałszywe, jest winna i zostanie pozbawiona wolności w więzieniu Stanowym.

Spoiler

Karą za składanie fałszywego zgłoszenia odnośnie bomby lub materiałów wybuchowych umieszczonych w miejscu publicznym lub prywatnym jest kara pozbawienia wolności do 3 godzin.

5-35.1 PC - Poświadczanie fałszywych informacji (nt. nagłego wypadku) (M) 
Każda osoba, która zgłasza lub powoduje zgłoszenie do dowolnej agencji publicznej, że istnieje „nagły wypadek”, wiedząc, że zgłoszenie jest fałszywe, jest winna.

Spoiler

Karą za składanie fałszywego zgłoszenia przy pomocy systemu 9-1-1 jest kara pozbawienia wolności do 1 godziny lub/oraz kara grzywny w wysokości do $15 000.

5-36.1 PC - Atak niezgodny z prawem (jako oficer pokoju) (M)
Każdy oficer pokoju, który pod wpływem władzy, bez zgodnej z prawem konieczności, napada lub bije jakąkolwiek osobę, podlega karze grzywny lub karze pozbawienia wolności w więzieniu.

Spoiler

Karą za nadużycie władzy nadanej funkcjonariuszowi publicznemu w celu napadu lub pobicia osoby trzeciej podlega karze pozbawienia wolności do 3 godzin oraz/lub grzywnie o wysokości $10 000.

5-37.1 PC - Składanie bezprawnych nakazów przeszukania lub aresztowania (M)
Każdy, kto złośliwie i bez prawdopodobnych przyczyn złoży nakaz przeszukania lub nakaz aresztowania, jest winny.

Spoiler

Karą za składanie złośliwych nakazów o przeszukanie lub aresztowanie jest kara grzywny o wysokości do $15 000, lub kara pozbawienia wolności do 2 godzin.


5-38.1 PC - Posiadanie nielegalnych przedmiotów na terenie publicznych budynków (lokalnych, stanowych) (F) 
Każda osoba, która nie jest należycie mianowanym oficerem pokoju, która wnosi lub posiada w jakimkolwiek stanowym lub lokalnym budynku publicznym lub na jakimkolwiek spotkaniu, które musi być otwarte dla publiczności, którykolwiek z poniższych jest winny oraz zagrożony karą pozbawienia wolności w więzieniu.

 • Dowolna broń palna,
 • Każda śmiercionośna broń,
 • Każdy nóż o długości ostrza przekraczającej cztery cale, którego ostrze jest zamocowane lub może być zamocowane w pozycji nieosłoniętej za pomocą jednej lub dwóch rąk,
 • Wszelką nieautoryzowaną broń z gazem łzawiącym,
 • Każdy taser lub paralizator.
   
Spoiler

Karą za wniesienie lub posiadanie niebezpiecznych przedmiotów na terenie stanowych lub lokalnych budynków publicznych jest kara pozbawienia wolności do 10 godzin.

5-39.1 PC - Sprzedaż alkoholu osobom poniżej 21 roku życia (M)
Osoba do której należy biznes lub instytucja prywatna, oferująca sprzedaż produktów alkoholowych dla osób poniżej 21 roku życia jest winna oraz zagrożona karą pozbawienia wolności lub/oraz karą grzywny.

Spoiler

Karą za sprzedaż alkoholu dla osób poniżej 21 roku życia jest kara pozbawienia wolności do 1 godziny lub kara grzywny o wysokości do $20 000.

5-40. Ustawodawca niniejszym stwierdza i oświadcza, że skutecznym środkiem karania i powstrzymywania przestępczej działalności przestępczości zorganizowanej jest przepadek zysków uzyskanych i zgromadzonych w wyniku takiej działalności przestępczej.

5-41. W każdym przypadku, w którym dana osoba jest podejrzana o udział w przestępczej działalności spekulacyjnej, po skazaniu za przestępstwo leżące u jego podstaw, artykuły powiązane z przestępstwem lub osobą popełniającą przestępstwo podlegają przepadkowi po udowodnieniu, że zostały one nabyte przy pomocy nielegalnych dochodów.

5-42. Agencja egzekwująca prawo, w związku z postępowaniem karnym, wnosi do sądu, w którym oskarżonemu postawiono zarzut popełnienia przestępstwa kryminalnego, wniosek o przepadek mienia, który zarzuca oskarżonemu udział w działalności kryminalnej; w tym czyny lub groźby uznane za przestępstwa oraz mienie podlegające przepadkowi; Agencja egzekwująca prawo doręczy procesowi zawiadomienia dotyczącego tego pozwu każdej osobie, która może mieć udział majątkowy w rzekomych dochodach, które to zawiadomienie będzie stwierdzać, że każda zainteresowana strona może złożyć zweryfikowane roszczenie w sądzie, podając kwotę ich odsetek i potwierdzenia lub zaprzeczenia zarzutu agencji egzekwującej prawo.

5-43.1 PC - Pranie pieniędzy (M)/(F)
Każda osoba, która przeprowadza lub próbuje przeprowadzić transakcję lub więcej niż jedną transakcję w ciągu siedmiu dni z użyciem instrumentu lub instrumentów pieniężnych o łącznej wartości przekraczającej pięć tysięcy dolarów (5 000 USD) lub o łącznej wartości przekraczającej dwadzieścia pięć tysięcy dolarów (25 000 USD) w ciągu 30 dni, za pośrednictwem jednej lub więcej instytucji finansowych, których celem jest promowanie, zarządzanie, zakładanie, prowadzenie lub ułatwianie promocji, zarządzania, zakładania lub prowadzenia jakiejkolwiek działalności przestępczej, lub wiedząc, że instrument pieniężny stanowi dochody z działalności przestępczej lub pochodzi bezpośrednio lub pośrednio z dochodów z działalności przestępczej, jest winny przestępstwa prania pieniędzy.

Spoiler

Jeżeli ilością pieniędzy jest więcej niż $500 000: karą za pranie pieniędzy jest kara pozbawienia wolności do 10 godzin lub/oraz kara grzywny o wysokości do $100 000. (F)

Jeżeli ilością pieniędzy jest mniej niż $500 000: karą za pranie pieniędzy jest kara pozbawienia wolności do 6 godzin lub/oraz kara grzywny o wysokości do $25 000. (M)

5-44.1 PC - Przynależność do ugrupowania zwanego gangiem ulicznym (M)
Ustawa niniejszym stwierdza i deklaruje, że każda osoba, bez względu na rasę, kolor skóry, wyznanie, religię, pochodzenie narodowe, płeć, tożsamość płciową, ekspresję płciową, wiek, orientację seksualną lub niepełnosprawność, jest chroniona przed strachem, zastraszaniem i krzywdą fizyczną spowodowaną działaniami grup i osób stosujących przemoc. Ustawa niniejszym uznaje konstytucyjne prawo każdego obywatela do życia i wyrażania przekonań na jakikolwiek zgodny z prawem temat, do zgodnego z prawem stowarzyszania się z innymi, którzy podzielają podobne przekonania, do składania petycji zgodnie z prawem ustanowionym organem o naprawienie dostrzeżonych krzywd oraz do udziału w procesie wyborczym.

Jednak ustawodawca stwierdza dalej, że stan San Andreas znajduje się w stanie kryzysu, który został wywołany przez brutalne gangi uliczne, których członkowie grożą, terroryzują i popełniają wiele przestępstw przeciwko pokojowo nastawionym obywatelom ich dzielnic. Działania te, zarówno indywidualnie, jak i zbiorowo, stanowią wyraźne i aktualne zagrożenie dla porządku i bezpieczeństwa publicznego i nie są chronione konstytucyjnie.

Spoiler

Osoba, która aktywnie uczestniczy w przestępczym gangu ulicznym, wiedząc, że jego członkowie angażują się lub brali udział w przestępczej działalności gangu i która umyślnie promuje, wspiera lub pomaga w zbrodniczych działaniach przestępczych członków tego gangu, podlega karze pozbawienia wolności na 2 godziny.

Osoba skazana za przestępstwo popełnione na korzyść, na polecenie lub w związku z przestępczym gangiem ulicznym, ze szczególnym zamiarem promowania, dalszego lub pomocy w przestępczym postępowaniu członków gangu, po skazaniu i po karze przewidzianej za przestępstwo lub usiłowanie, za które dana osoba została skazana, podlega karze w następujący sposób:

Spoiler

(1) Jeżeli przestępstwo jest poważnym przestępstwem, osoba podlega karze dodatkowej 5 godzin.
(2) Jeżeli przestępstwo jest przestępstwem z użyciem przemocy, osoba podlega karze dodatkowej 2 godzin.

5-45. Każdy budynek lub miejsce używane przez członków gangu ulicznego w celu popełnienia przestępstw lub jakiekolwiek przestępstwa związanego z niebezpieczną lub śmiercionośną bronią, włamaniem lub gwałtem oraz każdy budynek lub miejsce, w którym lub na którym ma miejsce to przestępcze zachowanie członków gangu, jest uciążliwością, której należy nakazać, łagodzić i zapobiegać, i za którą można odzyskać odszkodowanie, niezależnie od tego, czy jest to uciążliwość publiczna, czy prywatna.

5-46.1 PC - Promowanie (rekrutacja) działań gangów ulicznych (F)
Niniejszy rozdział nie ma zastosowania do pracowników zaangażowanych w wspólne działania na rzecz ich wzajemnej pomocy i ochrony, ani do działalności organizacji pracowniczych lub ich członków.

Spoiler

Każda osoba, która nakłania lub rekrutuje inną osobę do aktywnego udziału w przestępczym gangu ulicznym, aby osoba nagabywana lub rekrutowana uczestniczyła we wzorcu przestępczej działalności gangu ulicznego, lub z zamiarem, aby osoba nagabywana lub rekrutowana promowała, wspierała lub pomagała w jakimkolwiek zbrodniczym postępowaniu członków gangu ulicznego, podlega karze pozbawienia wolności w więzieniu stanowym na 4 godzin.

5-47.1 PC - Świadome przekazanie broni palnej do ogólnego użytku (M)
Każda osoba, korporacja lub firma, która świadomie dostarczy, sprzeda lub przekaże posiadanie lub kontrolę jakiejkolwiek broni palnej innej osobie, podlega karze pozbawienia wolności lub karze grzywny.

Spoiler

Każda osoba, korporacja lub firma, która świadomie dostarcza, sprzedaje lub przekazuje posiadanie lub kontrole jakiejkolwiek broni palnej innej osobie podlega karze pozbawienia wolności na 3 godziny lub karze grzywny o wysokości do $20 000. 

6 — ZBRODNIE PRZECIWKO OSOBIE FIZYCZNEJ

6-11. Morderstwo to bezprawne zabicie człowieka lub płodu z premedytacją.

6-12. Dla celów sekcji 66 złośliwość może być wyraźna lub dorozumiana.

 1. Złośliwość wyraża się wtedy, gdy zamanifestowany jest umyślny zamiar bezprawnego odebrania życia drugiej osobie,
 2. Złośliwość jest sugerowana, gdy nie pojawia się żadna znacząca prowokacja lub gdy okoliczności towarzyszące zabijaniu pokazują opuszczone i złośliwe serce,
 3. Złośliwości nie można przypisywać osobie wyłącznie na podstawie jej udziału w przestępstwie.

Jeżeli zostanie wykazane, że zabójstwo było wynikiem umyślnego czynu z wyraźną lub dorozumianą złośliwością, zgodnie z definicją w podrozdziale 67, nie trzeba wykazywać żadnego innego stanu psychicznego, aby ustalić wcześniej przemyślany stan psychiczny złośliwości.

6-13.1 PC - Morderstwo pierwszego stopnia (F) 
Wszelkie morderstwa popełnione przy użyciu niszczącego urządzenia lub materiału wybuchowego, broni masowego rażenia, przy użyciu amunicji przeznaczonej głównie do penetracji metalu lub zbroi, trucizny, czyhania, tortur lub, zabójstwo z premedytacją lub popełnione w wyniku lub usiłowania dokonania podpalenia, gwałtu, kradzieży samochodu, rozboju, włamania, zamętu, porwania, rozbicia pociągu albo zabójstwo dokonane przez oddanie strzału przy pomocy broni palnej z pojazdu mechanicznego, umyślnie w kierunku innej osoby znajdującej się poza pojazdem w celu spowodowania śmierci, jest morderstwem pierwszego stopnia.

Spoiler

Każdy winny zabójstwa w pierwszym stopniu podlega karze pozbawienia wolności w więzieniu stanowym dożywotnio bez możliwości zwolnienia warunkowego lub pozbawienia wolności w więzieniu stanowym na dożywocie.

6-14.1 PC - Morderstwo drugiego stopnia (F) 
Wszelkie inne morderstwa (które nie zostały wymienione w punkcie 68) klasyfikuje się jako morderstwa drugiego stopnia.

Spoiler

Każda osoba winna zabójstwa drugiego stopnia podlega karze pozbawienia wolności w więzieniu stanowym na okres 25 godzin do dożywocia, jeżeli ofiarą był stróż prawa.

6-15. Uczestnik popełnienia lub usiłowania popełnienia przestępstwa wymienionego w podrozdziale (68), w którym nastąpiła śmierć, odpowiada za morderstwo tylko wtedy, gdy udowodnione zostanie jedno z poniższych:

 1. Ta osoba była prawdziwym mordercą,
 2. Osoba ta nie była rzeczywistym mordercą, ale z zamiarem zamordowania, pomagała, podżegała, doradzała, rozkazywała, nakłaniała, prosił lub pomagała faktycznemu mordercy w popełnieniu morderstwa w pierwszym stopniu,
 3. Osoba ta była głównym uczestnikiem przestępstwa i działała z lekkomyślną obojętnością na ludzkie życie.

6-15.1.B PC - Morderstwo pierwszego stopnia na podstawie szerokopojętej nienawiści (F) 
Osoba, która popełni morderstwo pierwszego stopnia na podstawie nienawiści, podlega karze pozbawienia wolności.

Spoiler

Osoba, która popełni morderstwo pierwszego stopnia na podstawie nienawiści, podlega karze dożywotniego pozbawienia wolności.

6-15.1.C PC - Morderstwo drugiego stopnia (recydywa) (F)
Karą dla oskarżonego uznanego za winnego zabójstwa drugiego stopnia, który odbył wcześniej karę pozbawienia wolności za zabójstwo pierwszego lub drugiego stopnia, jest dożywocie w więzieniu Stanowym.

6-15.1.D. W postępowaniu w sprawie kary dowody mogą być przedstawione zarówno przez osobę, jak i oskarżonego w każdej sprawie dotyczącej zaostrzenia, łagodzenia i kary, w tym między innymi charakteru i okoliczności danego przestępstwa, wcześniejsze wyroki, niezależnie od tego, czy taki wyrok lub wyroki skazujące dotyczyły przestępstwa z użyciem przemocy, obecności lub braku innej działalności przestępczej ze strony oskarżonego, która wiązała się z użyciem lub usiłowaniem użycia siły lub przemocy lub która wiązała się z wyraźną lub dorozumianą groźbą użycia siłą lub przemocą oraz charakterem, pochodzeniem, historią, stanem psychicznym i fizycznym oskarżonego.

6-15.1.E PC - Morderstwo pierwszego stopnia (poszczególne przypadki) (F)
Karą dla oskarżonego uznanego za winnego morderstwa pierwszego stopnia jest pozbawienie wolności w więzieniu stanowym dożywotnio bez możliwości zwolnienia warunkowego, jeżeli zostanie stwierdzona jedna lub więcej z poniższych szczególnych okoliczności:

 1. Morderstwo było celowe i zostało dokonane w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.
 2. Oskarżony był wcześniej skazany za zabójstwo pierwszego lub drugiego stopnia. Dla celów niniejszego paragrafu przestępstwo popełnione w innej jurysdykcji, którego popełnienie w San Andreas podlegałoby karze jako morderstwo pierwszego lub drugiego stopnia, będzie uważane za morderstwo pierwszego lub drugiego stopnia.
 3. Morderstwo zostało popełnione przy użyciu niszczącego urządzenia, bomby lub materiału wybuchowego podłożonego, ukrytego w dowolnym miejscu, obszarze, mieszkaniu, budynku lub konstrukcji, a oskarżony wiedział lub rozsądnie powinien wiedzieć, że jego czyn lub czyny stworzyłyby wielkie ryzyko śmierci jednej lub więcej istot ludzkich.
 4. Morderstwo zostało popełnione w celu uniknięcia lub uniemożliwienia zgodnego z prawem aresztowania, udoskonalenia lub próby udoskonalenia ucieczki od legalnego aresztu.
 5. Ofiara była federalnym funkcjonariuszem organów ścigania lub agentem, który podczas wykonywania swoich obowiązków został umyślnie zabity, a pozwany wiedział lub powinien był wiedzieć, że ofiara była federalnym funkcjonariuszem organów ścigania lub agent zaangażowany w wykonywanie swoich obowiązków; lub ofiara była federalnym funkcjonariuszem organów ścigania lub agentem i została celowo zamordowana w odwecie za wykonywanie swoich obowiązków służbowych.
 6. Ofiarą był strażak, który podczas wykonywania swoich obowiązków został umyślnie zamordowany, a pozwany wiedział lub powinien był wiedzieć, że ofiara była zatrudnioną przez strażaka. w wykonywaniu swoich obowiązków.
 7. Ofiarą był funkcjonariusz ds. pokoju, który podczas wykonywania czynności przebiegu wykonywania swoich obowiązków został umyślnie zabity, a oskarżony wiedział lub rozsądnie powinien był wiedzieć, że pokrzywdzony jest funkcjonariuszem ds. pokoju zaangażowanym w wykonywanie swoich obowiązków; lub ofiara była funkcjonariuszem ds. pokoju.
 8. Ofiara była świadkiem przestępstwa, która została umyślnie zamordowana w celu uniemożliwienia składania zeznań w jakimkolwiek postępowaniu karnym.

6-16. Przepisy prawa zwyczajowego, rozróżniające morderstwo pana przez jego sługę i męża przez żonę jako drobną zdradę, zostają zniesione, a przestępstwa te są morderstwami, karanymi w sposób przewidziany w niniejszym rozdziale.

6-17.1 PC - Nieumyślne spowodowanie śmierci przez pojazd (DUI) (F)
Nieumyślne spowodowanie śmierci przez pojazd w stanie nietrzeźwości jest bezprawnym morderstwem człowieka bez uprzedniego zastanowienia się, podczas prowadzenia pojazdu, a morderstwo było albo bezpośrednim wynik popełnienia czynu niezgodnego z prawem, nie stanowiącego przestępstwa, z rażącym niedbalstwem lub bliski wynik popełnienia czynu zgodnego z prawem, który może spowodować śmierć, w sposób niezgodny z prawem, z rażącym niedbalstwem.

Spoiler

Nieumyślne spowodowanie śmierci przez pojazd w stanie nietrzeźwości podlega karze pozbawienia wolności w więzieniu na 10 godzin.

6-19. Zabójstwo to bezprawne zabójstwo człowieka bez złośliwości. Są trzy rodzaje:

6-19.1.A PC - Świadome zabójstwo (F)
Zgodne z wolą — w przypadku nagłej kłótni,

Spoiler

Za zgodne z wolą zabójstwo grozi kara więzienia na 10 godzin.

6-19.1.B PC - Przymusowe zabójstwo (M)
Przymusowe — w popełnieniu czynu niezgodnego z prawem, nie stanowiącego przestępstwa; lub w popełnieniu czynu zgodnego z prawem, który może spowodować śmierć, w sposób niezgodny z prawem lub bez należytej ostrożności. Podział ten nie ma zastosowania do czynów popełnionych podczas kierowania pojazdem.

Spoiler

Nieumyślne zabójstwo jest karane przez karą wiezienia na 5 godzin.

6-19.1.C PC - Zabójstwo pojazdem (M)
Pojazd — podczas prowadzenia pojazdu w celu popełnienia czynu niezgodnego z prawem, nie stanowiącego przestępstwa i z rażącym niedbalstwem; lub prowadzenia pojazdu w wyniku zgodnego z prawem czynu, który może spowodować śmierć, w sposób niezgodny z prawem i z rażącym niedbalstwem.

Spoiler

Zabójstwo dokonane podczas eksploatacji pojazdu mechanicznego jest karane przez karę wiezienia do 7 godzin.

6-20. Zabójstwo jest usprawiedliwione w następujących przypadkach:

 1. W przypadku popełnienia przez przypadek i nieszczęście lub w wyniku innego zgodnego z prawem działania przy użyciu zgodnych z prawem środków, ze zwykłą i zwyczajną ostrożnością oraz bez bezprawnych intencji,
 2. W przypadku popełnienia przez przypadek i nieszczęście, w ogniu namiętności, w wyniku nagłej i wystarczającej prowokacji lub w nagłej walce, gdy nie wykorzystuje się nienależnej przewagi ani nie używa się niebezpiecznej broni, i gdy zabójstwa nie dokonuje się w okrutny sposób.

6-21. Zabójstwo jest usprawiedliwione, gdy popełnione przez funkcjonariuszy i osoby działające pod ich dowództwem, w jednej z następujących okoliczności:

 1. Gdy zabójstwo wynika z użycia siły przez funkcjonariusza pokoju zgodnie z dokumentacją danego departamentu lub organu ścigania.

6-22.1 PC - Okaleczenie (F)
Każdemu, kto bezprawnie i złośliwie pozbawia człowieka członka jego ciała, kaleczy go, oszpeca, czyni bezużytecznym, tnie lub kaleczy język, wysadza oko, podcina nos, ucho lub wargę, jest winny okaleczenia.

Spoiler

Osoba odpowiedzialna za okaleczenie osoby trzeciej podlega karze pozbawienia wolności w więzieniu stanowym na 5 godzin.

6-23.1 PC - Tortury (F) 
Przestępstwo które bierze pod uwagę tortury nie wymaga żadnego dowodu, że ofiara doznała bólu.

Spoiler

Karą za używanie tortur przeciwko osobie trzeciej jest kara pozbawienia wolności w więzieniu stanowym do 8 godzin.

6-24.1 PC - Porwanie (F)
Każda osoba, która siłą lub w inny sposób wzbudza strach, kradnie, zabiera, przetrzymuje lub aresztuje jakąkolwiek osobę w tym stanie i przenosi ją do innego kraju, stanu lub hrabstwa, lub do innej części tym samym hrabstwie jest winna porwania.

Spoiler

Porwanie podlega karze pozbawienia wolności w więzieniu stanowym na 4 godziny.

6-25.1 PC - Zniewolenie osoby w celu ucieczki przed LEA (wzięcie zakładnika) (F)
Każda osoba, która popełnia przestępstwo fałszywego pozbawienia wolności, wobec osoby w celu ochrony przed aresztowaniem, co znacznie zwiększa ryzyko wyrządzenia krzywdy pokrzywdzonemu, lub w celu użycia tej osoby jako tarczy, podlega karze kara pozbawienia wolności. 

Spoiler

Utrzymanie zakładnika lub zakładników podlega karze pozbawienia wolności do 6 godzin w więzieniu stanowym.

6-26. Rabunek to zbrodnia odbieranie własności osobistej innej osobie, z jej osoby lub bezpośredniej obecności, wbrew jego woli, dokonane za pomocą siły lub strachu.

6-27.1 PC - Rabunek (F) 
Jeżeli pozwany, dobrowolnie działając w porozumieniu z dwiema lub więcej innymi osobami, popełnia napad w zamieszkałym domu mieszkalnym, na statku przeznaczonym do zamieszkania, zamieszkałym pływającym domu, autokar z przyczepą, który jest zamieszkany lub zamieszkana część jakiegokolwiek innego budynku, jest winny.

Spoiler

Rabunek pierwszego stopnia jest karany maksymalnie 4 godzinami pozbawienia wolności.

6-28.1 PC - Carjacking (F)
„Carjacking” to zbrodnicze zabranie pojazdu mechanicznego w posiadanie innej osoby, od jej osoby lub bezpośredniej obecności lub od osoby lub bezpośredniej obecności pasażera pojazdu mechanicznego, wbrew jego woli i z zamiarem stałe lub czasowe pozbawienie posiadania pojazdu mechanicznego osoby będącej w jego posiadaniu, dokonane za pomocą siły lub strachu.

Spoiler

Carjacking podlega karze pozbawienia wolności w więzieniu stanowym na okres 3 godzin.

6-29.1 PC - Napaść pierwszego stopnia (M)
Napaść (pierwszego stopnia) to bezprawna próba, połączona z obecną zdolnością do spowodowania gwałtownego zranienia innej osoby.

Spoiler

Napaść jest karana grzywną nieprzekraczającą $5 000 lub karą pozbawienia wolności w więzieniu stanowym na 1.5 godziny.

6-30.1 PC - Napaść drugiego stopnia (M)
W przypadku napaści (drugiego stopnia) na jakąkolwiek osobę na terenie szkoły lub parku, napaść ta podlega karze grzywny albo karze grzywny i pozbawienia wolności.

Spoiler

Napaść ta podlega karze grzywny nieprzekraczającej $10 000 lub karze pozbawienia wolności w więzieniu stanowym nieprzekraczającej 3 godzin.

6-31.1 PC - Napaść trzeciego stopnia (F)
Osoba odpowiedzialna za napaść na oficera pokoju (t.j. osoba odpowiedzialna za egzekwowanie prawa na terenie Stanów Zjednoczonych), który wykonuje swoje obowiązki na terenie Stanu San Andreas, podlega karze pozbawienia wolności.

Spoiler

Napaść ta podlega karze pozbawienia wolności w więzieniu stanowym na 5 godzin.

7 — PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO OSOBIE FIZYCZNEJ (NAPADY SEKSUALNE, PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO PRZYZWOITOŚCI I DOBREJ MORALNOŚCI)

7-11.1 PC - Gwałt (F)
Gwałt jest aktem współżycia seksualnego dokonanym w jednej z następujących okoliczności

 1. Jeżeli osoba nie będąca małżonkiem sprawcy czynu jest niezdolna z powodu zaburzenia psychicznego lub niepełnosprawności rozwojowej lub fizycznej do wyrażenia zgody prawnej, a jest to wiadome lub racjonalnie uzasadnione a sprawca czynu powinien być tego świadomy,
 2. Jeśli jest dokonywane wbrew woli osoby za pomocą siły, przemocy, przymusu, zagrożenia lub strachu przed natychmiastowym i bezprawnym uszkodzeniem ciała tej osoby lub innej osoby,
 3. Jeśli osoba jest w tym czasie nieświadoma natury czynu.
   
Spoiler

Osoba odpowiedzialna za gwałt innej osoby podlega karze pozbawienia wolności na 8 godzin w więzieniu stanowym.

7-12.1 PC - Stosunek z małoletnim (M)/(F)
Niedozwolony stosunek seksualny to stosunek płciowy dokonany z osobą niebędącą małżonkiem sprawcy, jeżeli jest to osoba małoletnia. Na potrzeby niniejszego paragrafu „małoletni” to osoba w wieku poniżej 18 lat, a „dorosła” to osoba, która ma co najmniej 18 lat.

Każda osoba dopuszczająca się bezprawnego stosunku płciowego z osobą małoletnią, która nie jest starsza o trzy lata lub młodsza o trzy lata od sprawcy, jest winna wykroczenia typu Misdemeanor.

Każda osoba dopuszczająca się bezprawnego obcowania płciowego z małoletnim młodszym o więcej niż trzy lata od sprawcy jest winna wykroczenia typu Felony.

Spoiler

Osoba dopuszczająca się bezprawnego stosunku płciowego z osobą małoletnią, gdzie osoba małoletnia jest młodsza o mniej niż trzy lata, podlega karze pozbawienia wolności na 3 godziny w więzieniu stanowym. (M)

Osoba dopuszczająca się bezprawnego stosunku płciowego z osobą małoletnią, gdzie osoba małoletnia jest młodsza o więcej niż trzy lata od sprawcy, podlega karze pozbawienia wolności w więzieniu stanowym na 5 godzin. (F)

 • Obecna lub poprzednia randka lub związek małżeński nie są wystarczające do wyrażenia zgody, jeżeli zgoda jest przedmiotem postępowania karnego,
 • Zasadnicza wina gwałtu polega na oburzeniu osoby i uczuć ofiary gwałtu. Jakakolwiek penetracja seksualna, nawet niewielka, wystarczy, by zbrodnię dopełnić.

7-13.1 PC - Przymuszanie kobiety do ślubu (M)
Każda osoba, która bezprawnie, wbrew jej woli, siłą, groźbą lub przymusem, przyjmie kobietę, zmusza ją do poślubienia lub poślubienia innej osoby lub do zbezczeszczenia, podlega karze pozbawienia wolności.

Spoiler

Osoba odpowiedzialna za zmuszenie kobiety do poślubienia lub zbezczeszczenia podlega karze pozbawienia wolności na 3 godziny. 

7-14.1 PC - Uprowadzenie i prostytucja nieletnich (F)
Każdy, kto zabiera ojcu, matce, opiekunowi lub innej osobie mającej odpowiedzialność prawną, osobę poniżej 18 roku życia, w celu uprawiania prostytucji, podlega karze pozbawienia wolności.

Spoiler

Osoba odpowiedzialna za zabranie osoby poniżej 18 roku życia od jej prawnego opiekuna, w celu uprawiania prostytucji podlega karze pozbawienia wolności na 8 godzin.

7-15. Każda osoba mająca żyjącego małżonka, która poślubia lub wchodzi w zarejestrowany związek partnerski z inną osobą, jest winna bigamii.

7-16.1 PC - Bigamia (I)
Sekcja 90 nie obejmuje żadnego z poniższych:

 • Każdej osobie z powodu poprzedniego małżeństwa lub poprzedniego zarejestrowanego związku partnerskiego, której małżonek z takiego małżeństwa lub zarejestrowanego związku partnerskiego był nieobecny przez pięć kolejnych lat i nie wiedziała, że w tym czasie żyje,
 • Każdej osobie z powodu poprzedniego małżeństwa lub poprzedniego zarejestrowanego związku partnerskiego, który został unieważniony, unieważniony lub rozwiązany wyrokiem właściwego sądu.
Spoiler

Bigamia podlega karze grzywny nieprzekraczającej dziesięciu tysięcy dolarów (10 000 dolarów) lub pozbawienia wolności w więzieniu na okres 1 godziny w więzieniu stanowym.

7-17.1 PC - Zoofilia (M)
Każda osoba, która ma kontakt seksualny ze zwierzęciem, jest winna wykroczenia.

Spoiler

Osoba biorąca udział w kontakcie seksualnym ze zwierzęciem podlega karze pozbawienia wolności na 1 godziny.

7-18.1 PC - Pornografia dziecięca (F) 
Każda osoba, która wie, powinna była wiedzieć lub wierzyć, że inna osoba jest osobą niepełnoletnią, i która świadomie rozpowszechnia, wysyła, powoduje wysłanie, wystawia lub oferuje dystrybucję lub wystawianie w jakikolwiek sposób, w tym drogą fizyczną, telefoniczną, elektroniczną komunikacji lub osobiście wszelkich szkodliwych spraw przedstawiających nieletniego lub nieletnich angażujących się w zachowania seksualne drugiej osobie z zamiarem wzbudzenia, odwołania się lub zaspokojenia pożądania, namiętności lub pragnień seksualnych tej osoby lub osoby nieletniej, oraz z zamiarem lub w celu odbycia stosunku płciowego lub kopulacji oralnej z drugą osobą, lub z zamiarem, aby jedna osoba dotykała intymnej części ciała drugiej osoby, jest winna przestępstwa.

Spoiler

Osoba odpowiedzialna za powyższe przestępstwo podlega karze pozbawienia wolności na 4 godziny.

7-19.1 PC - Sprzedaż biletu z zawyżoną ceną (I)
Każda osoba, która bez pisemnej zgody właściciela lub operatora nieruchomości, na której ma się odbyć lub ma odbywać się impreza rozrywkowa, sprzeda bilet wstępu na imprezę rozrywkową, który został uzyskany w celu odsprzedaży, za wszelkie ceny, które przekraczają cenę wydrukowaną lub potwierdzoną na bilecie, na terenie stadionu, areny, teatru lub w innym miejscu, w którym ma się odbyć lub jest przetrzymywany jest winna przestępstwa.

Spoiler

Osoba odpowiedzialna za powyższe przestępstwo podlega karze grzywny o wysokości $10 000.

7-20.1 PC - Rozprowadzane trucizny (F) 
Każda osoba, która świadomie miesza jakąkolwiek truciznę lub szkodliwą substancję z jakąkolwiek żywnością, napojami, lekarstwami lub produktem farmaceutycznym lub która umyślnie umieszcza jakąkolwiek truciznę lub szkodliwą substancję w jakimkolwiek źródle, studni, zbiorniku wodnym lub publicznym wodociągu, winna przestępstwa.

Spoiler

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie trucizny lub szkodliwych, jak sprecyzowano w punkcie 96, podlega karze pozbawienia wolności w więzieniu stanowym na 5 godzin.

7-21. Świadome wykorzystywanie nasienia, komórek jajowych lub zarodków w technologii wspomaganego rozrodu przez kogokolwiek do celów innych niż wskazany podpisem dostawcy nasienia, komórek jajowych lub zarodka na pisemnym formularzu zgody jest niezgodne z prawem.

7-22.1 PC - Przestępstepstwo nienawiści (M)
Przestępstwo nienawiści to przestępstwo przeciwko osobie, grupie lub mieniu motywowane przez rzeczywistą lub postrzeganą (chronioną) grupę społeczną ofiary. Przestępstwa z nienawiści to poważne przestępstwa, które mogą skutkować karą pozbawienia wolności lub więzienia. Przestępstwo nienawiści może lub/i dotyczy:

 1. niepełnosprawności,
 2. płci,
 3. narodowości,
 4. rasy lub pochodzenia etnicznego,
 5. religii,
 6. orientacji seksualnej
 7. skojarzenia z osobą lub grupą o co najmniej jednej z tych rzeczywistych lub domniemanych cech.
Spoiler

Osoba odpowiedzialna za dokonanie przestępstwa nienawiści, jak sprecyzowano w punkcie 98.1, podlega karze pozbawienia wolności w więzieniu na okres, który nie przekracza 3 godzin.

8 — PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO ZDROWIU I BEZPIECZEŃSTWU PUBLICZNEMU

8-11.1 PC - Nielegalne przekroczenie torowiska kolejowego (M)
Każda osoba, która wjeżdża na lub przekracza jakąkolwiek linię kolejową, na jakimkolwiek prywatnym przejściu, które jest zamknięte kratami lub bramami, i zaniedbuje pozostawienie tego samego bezpiecznie zamkniętego za nim, jest winna wykroczenia.

Spoiler

Osoba odpowiedzialna za powyższe wykroczenie podlega karze grzywny o wysokości $5 000 lub karze pozbawienia wolności na 1 godzinę.

8-12.1 PC - Nielegalne prowadzenie pojazdu na torowisku kolejowym (M)
Każda osoba, która jeździ, prowadzi lub napędza jakikolwiek pojazd na i wzdłuż torów dowolnej linii kolejowej przez lub nad jej prywatnym pasem drogowym, bez zezwolenia nadinspektora lub innego odpowiedzialnego za to funkcjonariusza, jest winna wykroczenia.

Spoiler

Osoba odpowiedzialna za powyższe wykroczenie podlega karze pozbawienia wolności na 1.5 godziny.

8-13.1 PC - Uciążliwość publiczna na posiadłości (I)
Każda osoba, która utrzymuje, zezwala na występowanie uciążliwości publicznych na swojej nieruchomości lub w lokalu oraz każda osoba zajmująca lub dzierżawiąca nieruchomość lub lokal innej osoby, która utrzymuje, zezwala na występowanie uciążliwości publicznych na nieruchomości, po rozsądnym pisemnym zawiadomieniu od urzędnika służby zdrowia, prokuratora okręgowego, prokuratora miejskiego lub prokuratora miejskiego w celu usunięcia, umorzenia lub złagodzenia uciążliwości publicznej, która została doręczona osobie, jest winna wykroczenia.

Spoiler

Osoba odpowiedzialna za powyższe wykroczenie podlega karze grzywny o wysokości $4 500

8-14.1 PC - Zaśmiecanie (I)
Jest niezgodne z prawem wyrzucanie lub powodowanie wyrzucania odpadów na publicznej lub prywatnej autostradzie lub drodze, w tym jakiejkolwiek części jej pasa drogowego, lub na terenie własności prywatnej, lub na terenie parku publicznego lub innej własności publicznej innej niż nieruchomość wyznaczona lub wydzielona w tym celu przez radę zarządzającą lub organ odpowiedzialny za tę nieruchomość. Osoba naruszająca ten punkt jest winna wykroczenia.

 • Ta sekcja nie ogranicza prywatnego właściciela w korzystaniu z jego własnej własności prywatnej, chyba że umieszczanie, składowanie lub wyrzucanie odpadów na terenie nieruchomości stwarza zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa publicznego, uciążliwość dla społeczeństwa lub zagrożenie pożarowe, zgodnie z ustaleniami miejscowego wydziału zdrowia, miejscowej straży pożarnej lub okręgu świadczącego usługi ochrony przeciwpożarowej lub Departamentu Leśnictwa i Ochrony Przeciwpożarowej, w którym to przypadku zastosowanie ma niniejszy punkt.
   
Spoiler

Osoba odpowiedzialna za powyższe wykroczenie podlega karze grzywny do $2 500 za pierwszym skazaniem, następnie za drugim skazaniem osoba odpowiedzialna za powyższe wykroczenie podlega karze grzywny do $5 750, gdzie za trzecim razem osoba odpowiedzialna za powyższe wykroczenie podlega karze grzywny do $10 000 i traktuje się je jako misdemeanor.

8-15.1 PC - Sprzedaż fałszywego towaru (M)
Każda osoba, która fałszuje lub rozcieńcza jakikolwiek artykuł żywnościowy, napój, narkotyk, lekarstwo, alkohol spirytusowy lub słodowy lub wino lub jakikolwiek artykuł przydatny w ich mieszaniu, z oszukańczym zamiarem zaoferowania tego samego lub spowodowania lub pozwolenia na jego oferowanie do sprzedaży jako niezafałszowane lub nierozcieńczone; oraz każda osoba, która oszukańczo sprzedaje, przechowuje lub oferuje do sprzedaży to samo, jako niesfałszowane lub nierozcieńczone, lub która w odpowiedzi na zapytanie dotyczące jakiegokolwiek artykułu spożywczego, napoju, narkotyku, lekarstwa, alkoholu spirytusowego lub słodowego lub wina, sprzedaje lub oferuje do sprzedaży inny artykuł lub artykuł o innym charakterze lub produkcji bez uprzedniego poinformowania nabywcy o takiej różnicy, jest winna wykroczenia.

Spoiler

Osoba odpowiedzialna za powyższe wykroczenie podlega karze grzywny do $8 000.

8-16.1 PC - Niszczenie zieleni publicznej (M)
Nikt nie może umyślnie lub w wyniku zaniedbania ścinać, niszczyć, okaleczać ani usuwać materiału roślinnego, który rośnie na drogach drogowych stanowych lub hrabstwa.

Spoiler

Osoba odpowiedzialna za powyższe wykroczenie podlega karze grzywny do $6 000.

8-17.1 PC - Morderstwo prywatnego zwierzęcia (M)
Każdy, kto umyślnie lub niedbale, polując na cudzych ziemiach, zabija, okalecza lub rani zwierzę będące własnością innej osoby, jest winny wykroczenia.

Spoiler

Osoba odpowiedzialna za powyższe wykroczenie podlega karze grzywny do $5 000 lub pozbawienia wolności na 1 godzinę.

8-18.1 PC - Instalacja wadliwego sprzętu przeciwpożarowego (M)
Każda osoba, która umyślnie lub złośliwie buduje lub konserwuje system ochrony przeciwpożarowej w dowolnej konstrukcji z zamiarem zainstalowania systemu ochrony przeciwpożarowej, o którym wiadomo, że nie działa lub zakłóca skuteczne działanie systemu, tak aby zagrozić bezpieczeństwu lokator lub użytkownik konstrukcji w przypadku pożaru podlega karze pozbawienia wolności.

Spoiler

Osoba odpowiedzialna za powyższe wykroczenie podlega karze pozbawienia wolności do 2 godzin.

8-19.1 PC - Próba wywołania spadku ceny cudzego mienia poprzez plotkowanie (M)
Każda osoba, która umyślnie składa lub publikuje jakiekolwiek fałszywe oświadczenie, rozpowszechnia fałszywe plotki lub stosuje inne fałszywe lub oszukańcze środki lub urządzenia z zamiarem wpłynięcia na cenę rynkową jakiegokolwiek rodzaju mienia, jest winna wykroczenia.

Spoiler

Osoba odpowiedzialna za powyższe wykroczenie podlega karze grzywny do $6 000 lub pozbawienia wolności na 1 godzinę.

8-20.1 PC - Nakłananie do popełnienia samobójstwa (F)
Każda osoba, która celowo pomaga, doradza lub zachęca kogoś do popełnienia samobójstwa, jest winna przestępstwa.

Spoiler

Osoba odpowiedzialna za powyższe przestępstwo podlega karze pozbawienia wolności na 2.5 godziny.

9 — ZBRODNIE POKOJU PUBLICZNEGO

9-11.1 PC - Próba zakłócenia legalnego zgromadzenia (M)
Każda osoba, która bez upoważnienia prawnego umyślnie zakłóca lub przerywa zgromadzenie, które nie ma charakteru niezgodnego z prawem, jest winna wykroczenia.

Spoiler

Osoba odpowiedzialna za powyższe wykroczenie podlega karze grzywny do $2 000.

9-12.1 PC - Podżeganie do zamieszek (M)
Każda osoba, która z zamiarem wywołania zamieszek dokonuje aktu lub angażuje się w zachowanie, które nakłania do zamieszek lub nakłania innych do popełnienia aktów siły lub przemocy, palenia lub niszczenia mienia, w czasie i miejscu oraz w okolicznościach które stwarzają wyraźne, obecne i bezpośrednie niebezpieczeństwo aktów siły lub przemocy albo spalenia lub zniszczenia mienia, jest winny podżegania do zamieszek.

Spoiler

Osoba odpowiedzialna za powyższe wykroczenie podlega karze pozbawienia wolności na 2 godziny.

9-13.1 PC - Udział w zamieszkach (M) 
Każda osoba biorąca udział w jakichkolwiek zamieszkach podlega karze grzywny lub karze pozbawienia wolności.

Spoiler

Osoba odpowiedzialna za powyższe wykroczenie podlega karze grzywny do $2 500 lub pozbawienia wolności na 1 godzinę.

9-14.1 PC - Zakłócenie porządku publicznego (M)
Każda z poniższych osób podlega karze pozbawienia wolności w więzieniu:

 • Każda osoba, która bezprawnie walczy w miejscu publicznym lub wyzywa inną osobę do walki w miejscu publicznym,
 • Każda osoba, która złośliwie i umyślnie przeszkadza innej osobie głośnym i nierozsądnym hałasem,
 • Każda osoba, która używa obraźliwych słów w miejscu publicznym, które z natury mogą wywołać natychmiastową gwałtowną reakcję.
Spoiler

Osoba odpowiedzialna za powyższe wykroczenie podlega karze pozbawienia wolności na 1 godzine.

9-15.1 PC - Grożenie bronią palną (także imitacją, podróbką, repliką, BB) (M)
Każda osoba, która, z wyjątkiem samoobrony, wyciąga lub pokazuje imitację broni palnej, w sposób grożący innej osobie w taki sposób, aby spowodować obawę rozsądnej osoby przed uszkodzeniem ciała jest winna wykroczenia.

Spoiler

Osoba odpowiedzialna za powyższe wykroczenie podlega karze grzywny do $2 500 lub pozbawienia wolności na 1 godzine.

9-16.1 PC - Nadużycie broni śmiertelnej (M) 
Każda osoba, która wyciąga lub pokazuje jakąkolwiek broń palną, załadowaną lub rozładowaną, lub inną śmiertelną broń, w celu przeciwstawienia się lub zapobieżenia aresztowaniu lub zatrzymaniu siebie lub innej osoby przez oficera pokoju, jest winna wykroczenia.

Spoiler

Osoba odpowiedzialna za powyższe wykroczenie podlega karze pozbawienia wolności na 2.5 godziny.

9-17.1 PC - Nadużycie siły fizycznej (M)
Każda osoba używająca lub nabywająca, zachęcająca lub pomagająca innej osobie w użyciu jakiejkolwiek siły lub przemocy przy wkraczaniu lub zatrzymywaniu jakiejkolwiek ziemi lub innej własności innej osoby, z wyjątkiem przypadków i w sposób dozwolony przez prawo, jest winna wykroczenia.

Spoiler

Osoba odpowiedzialna za powyższe wykroczenie podlega karze grzywny do $3 000 lub pozbawienia wolności do 2 godzin.

10 — PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO DOCHODOM I MIENION STANU SAN ANDREAS

10-11.1 PC - Zaniedbanie obowiązku służbowego (odbiór, przechowanie lub wypłata pieniędzy) (F) 
Każdy funkcjonariusz, któremu powierzono odbiór, przechowanie lub wypłatę pieniędzy publicznych, który zaniedbuje lub nie przetrzymuje i nie płaci w sposób przewidziany przez prawo tych pieniędzy, jest winny przestępstwa.

Spoiler

Osoba odpowiedzialna za powyższe przestępstwo podlega karze grzywny do $15 000 oraz pozbawienia wolności na 3 godziny.

10-12. Każda osoba, która umyślnie utrudnia lub utrudnia każdemu urzędnikowi publicznemu pobieranie jakichkolwiek dochodów, podatków lub innych sum pieniężnych, którymi interesuje się ludność tego stanu i do których pobierania taki urzędnik jest na mocy prawa upoważniony, jest winna wykroczenia.

11 — PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO WŁASNOŚCI PRYWATNEJ

11-11.1 PC - Podpalenie (F)
Osoba jest winna podpalenia, gdy rozmyślnie i złośliwie podpala lub powoduje spalenie, lub kto pomaga, doradza lub zapewnia spalenie jakiejkolwiek budowli, gruntu leśnego lub mienia.

 1. Podpalenie, które powoduje poważne obrażenia ciała, jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności,
 2. Podpalenie, które powoduje spalenie zamieszkałej budowli lub zamieszkałego mienia, jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności,
 3. Podpalenie budowli lub gruntu leśnego jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności.
Spoiler
 1. Osoba odpowiedzialna za powyższe przestępstwo (nr. 1) podlega karze pozbawienia wolności na 4 godziny.
 2. Osoba odpowiedzialna za powyższe przestępstwo (nr. 2) podlega karze pozbawienia wolności na 3 godziny.
 3. Osoba odpowiedzialna za powyższe przestępstwo (nr. 3) podlega karze pozbawienia wolności na 2 godziny.

11-12.1 PC - Podpalenie drugiego stopnia (F) 
Osoba, która umyślnie, złośliwie, z premedytacją i z zamiarem wyrządzenia szkody jednej lub większej liczbie osób lub spowodowania szkód materialnych w okolicznościach mogących spowodować zranienie jednej lub większej liczbie osób lub wyrządzić szkodę jednej lub większej liczbie osób budynków lub zamieszkałych mieszkań, podpala, pali się lub powoduje spalenie, lub pomaga, doradza lub zapewnia spalenie jakiejkolwiek rezydencji, budowli, gruntu leśnego lub mienia, jest winna poważnego podpalenia

Spoiler

Osoba odpowiedzialna za powyższe przestępstwo podlega karze pozbawienia wolności do 5 godzin.

11-13.1 PC - Posiadanie i/lub dystrybucja materiałów łatwopalnych (F) 
Każda osoba, która posiada, wytwarza lub pozbywa się łatwopalnych lub palnych materiałów lub substancji lub jakiegokolwiek urządzenia zapalającego w układzie lub preparacie, z zamiarem umyślnego i złośliwego użycia tego materiału, substancji lub urządzenia do podpalenia lub spalenia jakichkolwiek budowli, gruntu leśnego lub mienia podlega karze pozbawienia wolności.

Spoiler

Osoba odpowiedzialna za powyższe przestępstwo podlega karze pozbawienia wolności na 3 godziny.

11-14. Po skazaniu za jakiekolwiek przestępstwo tego rozdziału, oprócz przewidzianej kary, sąd może nałożyć grzywnę w wysokości nieprzekraczającej pięćdziesięciu tysięcy dolarów.

11-15.1 PC - Włamanie (F)
Każda osoba, która wejdzie do jakiegokolwiek domu, pokoju, mieszkania, kamienicy, sklepu, magazynu, młyna, stodoły, stajni, przybudówki lub innego budynku, namiotu, wagonu kolejowego, zamkniętego lub zaplombowanego kontenera ładunkowego, zamontowany na pojeździe lub nie, autokaru z przyczepą, każdego samochodu mieszkalnego, zamieszkałego samochodu kempingowego, gdy drzwi są zamknięte, samolot lub kopalni lub jakakolwiek jej podziemna część, z zamiarem popełnienia wielkiej lub drobnej kradzieży lub jakiegokolwiek przestępstwa, jest winna włamania. 

Spoiler

Osoba odpowiedzialna za powyższe przestępstwo podlega karze pozbawienia wolności na 2 godziny.

11-16.1 PC - Włamanie przy użyciu specjalistycznego sprzętu (F) 
Każda osoba, która z zamiarem popełnienia przestępstwa wchodzi w dzień lub w nocy do dowolnego budynku, zamieszkałego lub nie, i otwiera lub próbuje otworzyć skarbiec, sejf lub inne bezpieczne miejsce za pomocą palnika acetylenowego lub łuku elektrycznego, lancy termicznej, tlenowej lub jakiekolwiek inne podobne urządzenie zdolnego do przepalania stali, betonu lub jakiejkolwiek innej substancji stałej lub przy użyciu nitrogliceryny, dynamitu, prochu strzelniczego lub innego materiału wybuchowego, jest winna przestępstwa.

Spoiler

Osoba odpowiedzialna za powyższe przestępstwo podlega karze pozbawienia wolności na 4 godziny.

11-17.1 PC - Próba włamania (M)
Każda osoba mająca przy sobie wytrych, bit do kluczy, łom, śrubokręt, szczypce zaciskowe, szczypce do pomp wodnych, młotek suwakowy, slim jim, drążek napinający, wytrych, cylindryczny wytrych, klucz uderzeniow, ściągacz do drzwi bezpiecznych w podłodze, klucz główny, ceramiczne lub porcelanowe wióry lub kawałki świec zapłonowych lub inny instrument lub narzędzie z zamiarem włamania lub włamania do dowolnego budynku, wagonu kolejowego, samolotu lub statku, autokaru lub pojazdu zgodnie z definicją w Vehicle Code, lub kto świadomie wykona lub zmieni lub będzie próbował zrobić lub zmienić dowolny klucz lub inny przyrząd wymieniony powyżej, aby pasował lub otwierał zamek budynku, wagonu kolejowego, samolotu, statku, przyczepy autokarem lub pojazdem w rozumieniu Vehicle Code, bez wezwania do tego osoby mającej prawo do ich otwierania, lub która ma wykonać, zmienić lub naprawić jakikolwiek instrument lub rzecz, wiedząc lub mając powody sądzić, że jest przeznaczony do wykorzystania w popełnieniu wykroczenia lub przestępstwa, jest winny wykroczenia.

Spoiler

Osoba odpowiedzialna za powyższe wykroczenie podlega karze grzywny do $3 000 lub pozbawienia wolności do 1 godziny.

11-18. Każda osoba, która świadomie i umyślnie sprzedaje lub dostarcza wytrych, drążek napinający, pistolet wytrychowy, wytrych rurowy lub ściągacz do drzwi bezpieczny w podłodze innej osobie, niezależnie od tego, czy przysługuje mu odszkodowanie, powinna uzyskać imię i nazwisko, adres , ewentualnie numer telefonu, datę urodzenia oraz numer prawa jazdy lub numer identyfikacyjny osoby, której urządzenie zostało sprzedane lub dostarczone.

11-19.1 PC - Fałszerstwo (F)
Każda osoba, która przerabia, fałszuje, podrabia, duplikuje lub w jakikolwiek sposób odtwarza lub podrabia prawo jazdy lub dowód osobisty wydany przez agencję rządową z zamiarem użycia takiego prawa jazdy lub dowodu tożsamości w celu ułatwienia popełnienia fałszerstwa, podlega karze pozbawienia wolności.

Spoiler

Osoba odpowiedzialna za powyższe przestępstwo podlega karze pozbawienia wolności do 3 godzin.

11-20.1 PC - Próba fałszerstwa (pomoc w fałszerstwie) (F) 
Każda osoba, która pokazuje lub zezwala na pokazywanie lub posiada jakiekolwiek prawo jazdy lub dowód osobisty z zamiarem wykorzystania prawa jazdy lub dowodu osobistego w celu ułatwienia popełnienia fałszerstwa, podlega karze pozbawienia wolności.

Spoiler

Osoba odpowiedzialna za powyższe przestępstwo podlega karze pozbawienia wolności do 1.5 godziny.

11-21.1 PC - Manipulacja dokumentacją medyczną (M)
Każda osoba, która zmienia lub modyfikuje dokumentację medyczną jakiejkolwiek osoby w oszukańczym zamiarze lub która w oszukańczym zamiarze tworzy fałszywą dokumentację medyczną, jest winna wykroczenia.

Spoiler

Osoba odpowiedzialna za powyższe wykroczenie podlega karze pozbawienia wolności do 1 godziny.

11-22.1 PC - Podrabianie materiałów szlachetnych (F) 
Każda osoba, która fałszuje którykolwiek z gatunków złotych lub srebrnych monet obecnych w tym stanie, lub jakiegokolwiek rodzaju lub gatunku złotego pyłu, złota lub srebra w sztabach, sztabek, brył, kawałków lub samorodków, lub która sprzedaje, przekazuje lub daje w płatnościach takich sfałszowanych monet, kurzu, sztabek, kawałków lub samorodków lub zapewnia ich sprzedaż, wypowiadanie lub przekazywanie, z zamiarem oszukania jakiejkolwiek osoby, wiedząc, że to samo jest podrabiane, jest winny podrabiania.

Spoiler

Osoba odpowiedzialna za powyższe przestępstwo podlega karze pozbawienia wolności do 4 godzin.

11-23. Sprzeniewierzenie to oszukańcze przywłaszczenie mienia przez osobę, której ją powierzono.

11-24.1 PC - Przywłaszczenie (kradzież) (F) 
Każda osoba winna sprzeniewierzenia (przywłaszczenia) podlega karze pozbawienia wolności.

Spoiler

Osoba odpowiedzialna za powyższe przestępstwo podlega karze pozbawienia wolności do 2 godzin.

11-25. Wymuszenie to uzyskanie własności lub innego świadczenia od innej osoby, za jej zgodą, lub uzyskanie oficjalnego aktu funkcjonariusza publicznego, wywołanego przez bezprawne użycie siły lub strachu, lub pod kolorem oficjalnego prawa.

11-26.1 PC - Wymuszenie (F)
Każda osoba, która wyłudza mienie lub inne korzyści od innej osoby, w okolicznościach nie równoznacznych z rabunkiem lub porwaniem samochodu, przy użyciu siły lub jakiejkolwiek groźby, podlega karze pozbawienia wolności.

Spoiler

Osoba odpowiedzialna za powyższe przestępstwo podlega karze pozbawienia wolności do 3 godzin.

11-27. Niniejszy artykuł nie ma zastosowania do żadnego wjazdu w trakcie pełnienia służby przez oficera pokoju lub innego należycie upoważnionego urzędnika, ani do zgodnego z prawem korzystania z ustanowionego i istniejącego prawa drogi na potrzeby dróg publicznych.

11-28. Ten artykuł nie zabrania:

 • Wszelkie zgodne z prawem działania mające na celu zaangażowanie się w jakiekolwiek działania organizacyjne w imieniu jakiegokolwiek związku zawodowego, agenta lub jego członka, lub jakiejkolwiek grupy pracowników lub dowolnego jej członka, zatrudnionych lub wcześniej zatrudnionych w dowolnym miejscu prowadzenia działalności lub zakładzie produkcyjnym opisanym w niniejszego artykułu lub w celu prowadzenia zgodnej z prawem działalności związków zawodowych lub ich członków.
 • Jakiekolwiek zgodne z prawem działanie w celu zbadania bezpieczeństwa warunków pracy na delegowanym mieniu przez przedstawiciela związku zawodowego lub innej grupy pracowników, który ma przy sobie pisemne potwierdzenie należytego upoważnienia przez swój związek zawodowy lub grupę pracowników do przeprowadzenia takiego badania.

11-29. Nielegalne jest wchodzenie lub przebywanie na jakiejkolwiek wystawionej nieruchomości bez pisemnej zgody właściciela, najemcy lub osoby będącej w jej legalnym posiadaniu lub kontroli. Każda osoba, która wchodzi lub pozostaje na wywieszonym mieniu bez takiej pisemnej zgody, jest winna odrębnego wykroczenia za każdy dzień, w którym wchodzi lub przebywa na takim rozwieszonym mieniu.

11-30. Wałęsanie się w bezpośrednim sąsiedztwie wystawionej nieruchomości jest niezgodne z prawem. Ta sekcja nie zabrania pikietowania w takim bezpośrednim sąsiedztwie ani jakiejkolwiek zgodnej z prawem działalności, dzięki której społeczeństwo jest informowane o istnieniu rzekomego sporu pracowniczego.

11-31.1 PC - Wtargnięcie (M) 
Naruszenie któregokolwiek z postanowień tego artykułu jest wykroczeniem.

Spoiler

Osoba odpowiedzialna za powyższe wykroczenie podlega karze grzywny do $10 000 lub pozbawienia wolności do 1 godziny.

11-32. Postanowienia niniejszego artykułu mają zastosowanie w całym stanie, we wszystkich hrabstwach, a żadna władza lokalna nie będzie uchwalać ani egzekwować żadnego rozporządzenia sprzecznego z tymi postanowieniami.

11-33. Wykroczeniem jest umieszczanie lub utrzymywanie lub powodowanie umieszczania lub utrzymywania bez zgodnego z prawem zezwolenia na jakiejkolwiek własności państwa, miasta lub hrabstwa, jakiegokolwiek znaku, obrazu, reklamy lub urządzenia mechanicznego które są używane w celach reklamowych lub które reklamują lub zwracają uwagę na jakąkolwiek osobę, artykuł handlowy, biznes lub zawód, lub cokolwiek, co ma być lub zostało sprzedane, wymienione lub oddane.

11-34.1 PC - Umieszczanie znaków na prywatnym terenie (M)
Wykroczeniem jest umieszczanie lub utrzymywanie lub powodowanie umieszczenia lub utrzymywania na jakiejkolwiek nieruchomości, w której nie ma żadnego majątku ani prawa do posiadania jakiegokolwiek znaku.

Spoiler

Osoba odpowiedzialna za powyższe wykroczenie podlega karze grzywny do $10 000.

11-35.1 PC - Dewastacja publicznych linii kolejowych (M) 
Każda osoba, która złośliwie robi jedno z poniższych, podlega karze pozbawienia wolności.

 1. Usuwa, przesuwa, uszkadza lub niszczy jakąkolwiek część jakiejkolwiek linii kolejowej, czy to dla wagonów parowych lub konnych, lub jakiegokolwiek toru jakiejkolwiek linii kolejowej, lub jakiejkolwiek gałęzi lub odgałęzienia, rozjazdu, mostu, wiaduktu, przepustu, nasypu, stacji lub innej konstrukcji,
 2. Umieszcza jakąkolwiek przeszkodę na szynach lub torach jakiejkolwiek linii kolejowej lub jakiejkolwiek zwrotnicy, odgałęzienia, odgałęzienia lub rozjazdu połączonego z jakąkolwiek linią kolejową.
Spoiler

Osoba odpowiedzialna za powyższe wykroczenie podlega karze pozbawienia wolności do 2 godzin.

11-36.1 PC - Unikanie opłat za przejazd kolejami (M)
Każda osoba, która podstępnie uchyla się lub usiłuje uchylać się od zapłaty opłaty za przejazd podczas podróży jakąkolwiek linią kolejową, zostanie uznana za winną wykroczenia, a po skazaniu zostanie ukarana grzywną.

Spoiler

Osoba odpowiedzialna za powyższe wykroczenie podlega karze grzywny do $2 500.

11-37.1 PC - Niszczenie dróg państwowych lub prywatnych (M)
Każda osoba, która niedbale, umyślnie lub złośliwie wykopuje, usuwa, przemieszcza, psuje lub w inny sposób uszkadza lub niszczy jakąkolwiek państwową lub inną publiczną autostradę lub most, lub jakąkolwiek drogę prywatną, wyznaczoną przez prawo lub most na takiej autostradzie, lub która niedbale, umyślnie lub złośliwie spryskuje, spuszcza, zmienia kierunek lub w jakikolwiek inny sposób pozwala wodzie z dowolnego zraszacza, rowu, kanału, koryta lub zbiornika spływać lub nasycać przez przesiąkanie jakiejkolwiek drogi publicznej, która działa ma tendencję do uszkadzania takich autostrada lub stwarza zagrożenie dla ruchu na niej, jest winna wykroczenia.

Spoiler

Osoba odpowiedzialna za powyższe wykroczenie podlega karze grzywny do $8 000 lub pozbawienia wolności do 1 godziny.

11-38.1 PC - Zaśmiecanie dróg publicznych niebezpiecznymi przedmiotami (F)
Każda osoba, która rzuca lub zostawia olej, szklaną butelkę, szkło, gwoździe, pinezki, obręcze, drut, puszki lub jakąkolwiek inną substancję, która może zranić jakąkolwiek osobę, zwierzę lub pojazd na jakiejkolwiek drodze publicznej w stanie San Andreas, jest winna wykroczenie; jednakże pod warunkiem, że każda osoba, która rozmyślnie zdeponuje taką substancję na jakiejkolwiek drodze publicznej w stanie San Andreas z zamiarem spowodowania poważnych obrażeń ciała innych osób korzystających z autostrady, będzie winna przestępstwa.

Spoiler

Osoba odpowiedzialna za powyższe wykroczenie podlega karze grzywny do $7 000.

11-39.1 PC - Niszczenie oznakowania drogowego (M)
Każda osoba, która złośliwie usuwa, niszczy, rani, łamie lub niszczy słupek milowy, tablicę lub kamień, lub drogowskaz wzniesiony na autostradzie lub w jej pobliżu, lub jakikolwiek napis na niej, jest winny wykroczenia.

Spoiler

Osoba odpowiedzialna za powyższe wykroczenie podlega karze grzywny do $3 000.

11-40.1 PC - Uszkodzenie urządzeń zezwalających na wezwanie służb ratunkowych (M)
Winna jest osoba, która bezprawnie i złośliwie usuwa, rani, niszczy, uszkadza lub utrudnia korzystanie z dowolnego urządzenia do komunikacji bezprzewodowej w celu uniemożliwienia korzystania z urządzenia w celu wezwania pomocy lub powiadomienia organów ścigania lub organów bezpieczeństwa publicznego o przestępstwie.

Spoiler

Osoba odpowiedzialna za powyższe wykroczenie podlega karze pozbawienia wolności do 1.5 godziny.

12 — RÓŻNE PRZESTĘPSTWA

12-11.1 PC - Wandalizm (M)
Wandalizmu jest winna każda osoba, która złośliwie dopuszcza się któregokolwiek z poniższych czynów w stosunku do nieswoich rzeczy lub majątku osobistego, w przypadkach innych niż określone przez prawo państwowe:

 1. Zabrudzenia graffiti lub innym wpisanym materiałem,
 2. Uszkodzeniu,
 3. Zniszczeniu.
Spoiler

Osoba odpowiedzialna za powyższe wykroczenie podlega karze grzywny do $7 500.

12-12.1 PC - Dewastacja miejsc kultu religijnego (M)
Winna jest każda osoba, która świadomie dopuści się aktu wandalizmu w kościele, synagodze, meczecie, świątyni, budynku będącym własnością i zajmowanym przez religijną instytucję edukacyjną lub w innym miejscu używanym głównie jako miejsce kultu, w którym regularnie odbywają się nabożeństwa religijne lub na cmentarzu, osoba ta jest zagrożona karą pozbawienia wolności.

Spoiler

Osoba odpowiedzialna za powyższe wykroczenie podlega karze grzywny do $3 500 oraz pozbawienia wolności do 1 godziny.

12-13.1 PC - Nielegalne walki zwierząt (M)
Każda osoba, która dla rozrywki lub zysku powoduje, że byk, niedźwiedź lub inne zwierzę, z wyłączeniem psa, walczy z podobnym rodzajem zwierzęcia lub stworzenia, lub powoduje, że jakiekolwiek zwierzę, w tym pies, walczy z innym rodzajem zwierzęciem lub stworzeniem, lub z jakąkolwiek istotą ludzką, lub który dla rozrywki lub zysku, martwi się lub rani byka, niedźwiedzia, psa lub inne zwierzę lub powoduje niepokój byka, niedźwiedzia lub innego zwierzęcia, nie wliczając żadnego psa lub zranić się nawzajem, lub jakąkolwiek osobę, która pozwoli na to samo w jakimkolwiek obiekcie pod swoją opieką lub kontrolą, lub jakakolwiek osoba, która pomaga lub ułatwia walkę lub zamartwianie się zwierzęcia lub stworzenia, jest winna wykroczenia.

Spoiler

Osoba odpowiedzialna za powyższe wykroczenie podlega karze grzywny do $5 000 oraz/lub pozbawienia wolności do 1 godziny.

12-14. Każdy oficer pokoju lub funkcjonariusz posiadający kwalifikacje może wejść do dowolnego miejsca, budynku lub kamienicy, w której odbywają się wystawy walk ptaków lub zwierząt lub gdzie trwają przygotowania na taką wystawę i bez nakazu aresztować wszystkie obecne osoby.

12-15.1 PC - Znęcanie się nad zwierzętami (M)
Przywiązywanie lub mocowanie żywego zwierzęcia do jakiejkolwiek maszyny lub urządzenia napędzanego jakąkolwiek siłą w celu spowodowania, aby zwierzę było ścigane przez psa lub psy, jest niezgodne z prawem.

Spoiler

Osoba odpowiedzialna za powyższe wykroczenie podlega karze grzywny do $3 000 oraz/lub pozbawienia wolności do 1 godziny.

12-16.1 PC - Manipulacja drewnem (M)
Każda osoba, która umyślnie popełnia wykroczenie przez którykolwiek z poniższych czynów, jest winna wykroczenia:

 • Wycinanie, niszczenie lub uszkadzanie jakiegokolwiek rodzaju drewna lub drewna stojącego lub rosnącego na cudzej ziemi,
 • Wywóz wszelkiego rodzaju drewna lub drewna leżącego na tych ziemiach,
 • Złośliwe zranienie lub odcięcie własności innej rzeczy do niej dołączonej lub jej produktu.
Spoiler

Osoba odpowiedzialna za powyższe wykroczenie podlega karze grzywny do $5 000.

12-17.1 PC - Manipulacja pojazdem mechanicznym (F)
Każda osoba, która z zamiarem spowodowania poważnych obrażeń ciała innej osoby, umyślnie usuwa, manipuluje, rani lub niszczy jakikolwiek pojazd pasażerski lub jego zawartość lub jego części, lub która umyślnie usuwa, manipuluje, niszczy lub umieszcza przeszkody na jakiejkolwiek części systemu tranzytowego, w tym jego pierwszeństwa, konstrukcji, osprzętu, torów, przełączników lub elementów sterujących, lub kto umyślnie wprawia pojazd w ruch podczas postoju i bez nadzoru jest winna przestępstwa.

Spoiler

Osoba odpowiedzialna za powyższe przestępstwo podlega karze pozbawienia wolności do 2 godzin.

12-18. Każda osoba, która usiłuje popełnić jakiekolwiek przestępstwo, ale mu się nie udaje, popełnieniu jej nie powiodło się lub została powstrzymana lub przechwycona, będzie ukarana, jeżeli prawo nie przewiduje karania tych usiłowań, w następujący sposób:

(a) Jeżeli usiłowanie przestępstwa podlega karze pozbawienia wolności w więzieniu stanowym lub pozbawienia wolności, osoba winna usiłowania podlega karze pozbawienia wolności w więzieniu stanowym lub areszcie okręgowym, odpowiednio, o połowę kary pozbawienia wolności skazanej za usiłowane przestępstwo. Jednakże, jeśli usiłowanie przestępstwa jest zabójstwem umyślnym, umyślnym i z premedytacją, osoba winna tego usiłowania podlega karze pozbawienia wolności dożywotniego więzienia z możliwością zwolnienia warunkowego. Jeżeli usiłowane przestępstwo jest jakimkolwiek innym, w którym maksymalny wymiar kary to dożywocie lub śmierć, osoba winna usiłowania podlega karze pozbawienia wolności w więzieniu stanowym na okres pięciu, siedmiu lub dziewięciu godzin. Dodatkowy termin przewidziany w tej sekcji dla usiłowania zabójstwa umyślnego, umyślnego i z premedytacją nie będzie nakładany, chyba że fakt, że usiłowanie zabójstwa było umyślne, umyślne i z premedytacją, jest oskarżone w procesie oskarżenia i przyznane lub uznane za prawdziwe na podstawie faktów.

(b) Jeżeli usiłowanie przestępstwa jest zagrożone karą pozbawienia wolności w więzieniu stanowym, osoba winna usiłowania podlega karze pozbawienia wolności w więzieniu stanowym na okres nieprzekraczający połowy kary pozbawienia wolności określonej w przypadku skazania za przestępstwo próbował.

(c) Jeżeli usiłowanie przestępstwa podlega karze grzywny, sprawca skazany za tę usiłowanie podlega karze grzywny nieprzekraczającej połowy najwyższej grzywny, jaka może zostać nałożona w przypadku skazania za usiłowanie przestępstwa.

(d) Jeżeli przestępstwo jest podzielone na stopnie, usiłowanie popełnienia przestępstwa może mieć dowolny z tych stopni, a kara za usiłowanie jest ustalana zgodnie z postanowieniami przez tę sekcję.

(e) Niezależnie od podrozdziału (a), jeśli usiłowanie zabójstwa zostało popełnione na funkcjonariuszu ds. pokoju, strażaku, asystencie ds. opieki lub nieprzysiężonym umundurowanym pracowniku wydziału szeryfa, którego praca obejmuje opiekę lub kontrolę nad osadzonymi w areszcie, osoba podlega karze pozbawienia wolności dożywotnio z możliwością zwolnienia warunkowego.

Podział ten ma zastosowanie, jeżeli zostanie udowodnione, że jedna osoba popełniła bezpośredni, ale bezskuteczny czyn w celu zabicia drugiego człowieka, a osoba, która go dopuszczała, żywiła wyraźną z góry przemyślaną złośliwość, a mianowicie szczególny zamiar bezprawnego zabicia drugiego człowieka. Ustawodawca stwierdza i oświadcza, że niniejszy paragraf jest deklaratorem obowiązującego prawa.

via. @kosma, @Effect

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

0-1.1 PC - Posiadanie broni palnej bez licencji (M)
Każda osoba posiadająca (w samochodzie, przy sobie, budynku etc.) broń palną, która jest nielegalna lub/i osoba która posiada takową broń bez wymaganej, przez stan San Andreas, licencji na broń jest winna przestępstwa.

Spoiler

Osoba popełniająca to przestępstwo jest winna i powinna zostać skazana na nie więcej niż jedną godzinę pozbawienia wolności.

0-2.1 PC - Wypalenie z broni palnej w miejscu publicznym (F)
Każda osoba, która wypali w miejscu publicznym z broni palnej (bez względu na licencję) bez powodu określonego przez prawo, jest winna przestępstwa.

Spoiler

Osoba popełniająca to przestępstwo jest winna i powinna zostać skazana na 3 godziny pozbawienia wolności.

0-3.1 PC - Handel narkotykami (F)
Każda osoba, która w obieg dopuszcza nielegalne ilości lekkich narkotyków lub jakiekolwiek ilości narkotyków kontrolowanych przez prawo jest winna przestępstwa.

Spoiler

Osoba popełniająca to przestępstwo jest winna, a także powinna zostać skazana na nie więcej niż 4 godziny pozbawienia wolności.

0-4.1 PC - Posiadanie substancji kontrolowanych przez prawo (M)
Każda osoba, która podczas przeszukania posiada przy sobie jakiekolwiek substancje kontrolowane przez prawo, jest winna przestępstwa. Dotyczy to również sytuacji, w których ilość substancji przekracza górną granicę (w przypadku marihuana, 0,8 uncji). Do tego punktu zalicza się wyjątki, w których państwo, sąd lub lekarz wydaje odpowiednie zgody na posiadanie pewnych substancji.

Spoiler

Osoba popełniająca to przestępstwo jest winna, a także powinna zostać skazana na nie więcej niż 2 godziny pozbawienia wolności.

0-5.1 PC - Zakrywanie twarzy (M)
Każda osoba, która zakrywa twarz w celu uniknięcia rozpoznania przez agencje porządkowe lub w celu popełnienia przestępstwa jest winna.

Spoiler

Osoba popełniająca to przestępstwo jest winna, a także powinna zostać skazana na nie więcej niż 1 godzinę pozbawienia wolności.

0-7.1 PC - Próba morderstwa (F)
Każda osoba, która popełniła krok w celu usilnego zamordowania innego człowieka lub miała ewidentne zamiary popełnienia takiego przestępstwa, jest winna. Próbę morderstwa opisuję się jako "próba bezprawnego zabicia innej osoby lub płodu z premedytacją".

Spoiler

Osoba winna próbie popełnienia morderstwa (niezależnie od typu, typy opisane wyżej) podlega karze pozbawienia wolności w więzieniu stanowym na okres 12 godzin. 20 godzin, jeżeli ofiarą był stróż prawa.

0-8.1 PC - Stawianie oporu przy aresztowaniu (M)
Każda osoba, która stawia opór podczas próby dokonania prawnego aresztowania przez oficera pokoju, jest winna. Stawianie oporu rozumie się przez jakiekolwiek działania dążące do uniemożliwienia dokonania aresztowania.

Spoiler

Każda osoba winna stawiania oporu przy aresztowaniu podlega karze ograniczenia wolności na okres nie dłuższy niż jedną godzinę.

0-9.1 PC - Ucieczka piesza (M)
Każda osoba, która ucieka od oficera pokoju w celu ominięcia kary (cytacja, aresztowanie, zatrzymanie) na nogach, jest winna. Ucieczka piesza oznacza każdą ucieczkę przed oficerem, który wydał jasne polecenie do zatrzymania.

Spoiler

Osoba, która dopuszcza się pieszej ucieczki przed oficerem pokoju podlega karze ograniczenia wolności na okres nie dłuższy niż jedną godzinę.

0-10.1 PC - Niewykonywanie poleceń oficera pokoju (M)
Każda osoba, która ignoruje, omija lub nie zgadza się na wykonywanie prawnych poleceń oficera pokoju, jest winna. Niewykonywanie poleceń dotyczy tylko nakazów, które są oparte prawem.

Spoiler

Osoba, która ignoruje, omija lub nie zgadza się na wykonywanie prawnych poleceń oficera pokoju, podlega karze ograniczenia wolności na okres nie dłuższy niż 30 minut.

0-11.1 PC - Niestawienie się w sądzie (po podpisaniu poświadczenia) (M)
Każda osoba, która nie stawia się w wyznaczonym terminie na rozprawę sądową po podpisaniu dokumentu, który zobowiązuje ją do stawienia się przed sądem jest winna.

Spoiler

Osoba, która nie stawia się w wyznaczonym terminie na rozprawę sądową po podpisaniu dokumentu, który zobowiązuje ją do stawienia się przed sądem, podlega karze ograniczenia wolności na okres nie dłuższy niż jedna godzina.

NOTKA CO DO PUNKTÓW 0
 

Spoiler

PUNKTY "0" ZOSTAŁY WPROWADZONE TYMCZASOWO DLA PŁYNNEJ ROZGRYWKI PRZESTĘPCZYCH ORAZ PORZĄDKOWYCH. SĄ PŁYTKIE WZGLĘDEM PRAWA. SPRAWY NARKOTYKOWE ORAZ SPRAWY BRONI ZOSTANĄ ROZWINIĘTE W PRZYSZŁYCH, DODATKOWO OPISANYCH ARTYKUŁACH PRAWNYCH NA TEMAT KONTROLI BRONI ORAZ SUBSTANCJI ZAKAZANYCH PRZEZ PRAWO.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
 Udostępnij

×
×
 • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę. Warunki użytkowania Polityka prywatności Regulamin