Skocz do zawartości
Gracze online

 

 

Magik

Administrator
 • Postów

  226
 • Rejestracja

 • Ostatnia wizyta

O Magik

 • Urodziny 16 Października

Plebiscyt VIBE

Ostatnie wizyty

10 402 wyświetleń profilu

Osiągnięcia Magik

 1. Rekrutacja ruszyła, zapraszamy do składania podań. 🙂 Czas na składanie swoich aplikacji macie do 25 listopada.
 2. tego jeszcze nie widzialem xddd fajne
 3. San Andreas Code of Regulations I - Postanowienia ogólne Akt ten nosi nazwę Code of Regulations. Postanowienia niniejszego dokumentu, o ile zasadniczo są takie same, jak istniejące przepisy odnoszące się do tego samego przedmiotu, będą interpretowane jako ich przekształcenia i kontynuacje, a nie jako nowe akty. Wszystkie osoby, które w chwili wejścia w życie niniejszego kodeksu sprawują urząd na podstawie kodeksu uchylonego przez ten kodeks, które to funkcje są kontynuowane przez ten kodeks, nadal sprawują je zgodnie z poprzednią kadencją. Żadne działanie lub postępowanie rozpoczęte przed wejściem w życie niniejszego kodeksu i żadne nabyte prawo nie jest objęte postanowieniami tego kodeksu, ale wszelkie procedury podjęte później w tym kodeksie będą w miarę możliwości zgodne z postanowieniami niniejszego kodeksu. Jeśli jakakolwiek część niniejszego kodeksu zostanie uznana za niezgodną z konstytucją, taka decyzja nie wpłynie na ważność jakiejkolwiek innej części tego kodeksu. O ile z przepisu lub kontekstu nie wynika inaczej, niniejsze ogólne przepisy i zasady konstrukcji regulują konstrukcję niniejszego kodeksu. Nagłówki działów, rozdziałów i artykułów w żaden sposób nie wpływają na zakres, znaczenie ani intencję postanowień niniejszego kodeksu. II - Rodzaje przestępstw (I) - Infraction (M) - Misdemeanor (F) - Felony III - Definicje "Osoba" odnosi się do osoby fizycznej, czyli każdego żyjącego człowieka. "Oficer pokoju" oznacza osobę będącą pracownikiem danego organu ścigania ogólnie uznanego za część Law Enforcement Agencies w San Andreas. "Pracownik rządowy" oznacza każdą osobę fizyczną, czyli każdego żyjącego człowieka, który pracuje lub pełni jakąś funkcję (też; urząd) publiczną. "Stanowy teren rekreacji" oznacza każdy park stanowy, skwer, ziemie, zbiornik wodny lub teren znajdujący się pod ochroną oraz nadzorem Departamentu Parków i Rekreacji. IV - Opis przestępstw i ich nazewnictwo oraz kategoryzacja 1 — ZASOBY NATURALNE 1-11.1 CR - Korzystanie z płatnych obiektów bez opłaty (I) Żadna osoba nie może korzystać ani przebywać na terenie pod kontrolą Departamentu Parków i Rekreacji, dla których departament ten ustalił opłatę za użytkowanie, bez jej uiszczenia. Nie dotyczy to oficerów pokoju oraz pracowników rządowych działających w sprawach służbowych. 1-12.1 CR - Pogwałcenie ochrony zwierząt (M) Żadna osoba nie może molestować, polować, przeszkadzać, krzywdzić, karmić, dotykać, drażnić ani naświetlać żadnego rodzaju zwierząt. 1-12.2 CR - Naruszanie nietykalności zwierząt (M) Żadna osoba nie może okaleczać, chwytać w pułapki, chwytać, sieciować, truć ani zabijać żadnego rodzaju zwierząt ani podejmować takich prób. Wyjątkiem od tego są ryby i przynęty, które mogą być chwytane w celach innych niż komercyjne zgodnie z prawem stanowym i przepisami. 1-12.2a. Jeżeli polowanie na państwowym terenie rekreacyjnym lub w obrębie albo jego części jest dozwolone ta część niniejszego rozdziału zostanie uznana za nie mającą zastosowania, pod warunkiem, że polowanie prowadzone jest w sposób określony. 1-12.3 CR - Dokarmianie zwierząt (I) Żadna osoba nie może karmić dzikiej zwierzyny na państwowym rekreacyjnym terenie lub jego częściach. 1-13.1 CR - Nieposzanowanie roślinności (I) Żadna osoba nie może umyślnie lub w wyniku zaniedbania zabierać, kopać, ścinać, niszczyć, przenosić lub palić jakiegokolwiek drzewa w tym martwego lub rośliny i ich części, w tym między innymi pleśni, kwiatów, liści, owoców czy trawy. 1-14.1 CR - Zaśmiecanie (I) Żadna osoba nie może pozostawiać, deponować, upuszczać ani rozrzucać butelek, potłuczonego szkła, popiołu, makulatury, puszek ani innych śmieci w jednostce, z wyjątkiem pojemnika wyznaczonego do tego celu. 1-15.1 CR - Zaprószenie ognia (M) Żadna osoba nie może rozpalać, budować ani utrzymywać ognia na państwowym terenie rekreacji z wyjątkiem piecyka kempingowego lub kominka przeznaczonego do tego celu, chyba że za zgodą departamentu. 1-16.1 CR - Posiadanie broni na państwowym terenie rekreacji (M) Żadna osoba nie może przenosić, posiadać ani wystrzeliwać jakiejkolwiek broni, broni palnej, włóczni lub łuku, a także pułapek, sieci lub urządzeń zdolnych do schwytania, zranienia lub zabicia jakiejkolwiek osoby lub zwierzęcia. 1-16.1a. Dopuszcza się posiadanie broni palnej nieposiadającej naboju w żadnej części mechanizmu lub innej nienaładowanej broni tudzież urządzenia jeżeli przechowywane jest w specjalnym, zabezpieczonym opakowaniu. 1-17.1 CR - Posiadanie lub używanie fajerwerków (M) Żadna osoba nie może posiadać, wystrzeliwać, uruchamiać ani powodować wystrzeliwania jakiejkolwiek części petard, torped, rakiet, fajerwerków, materiałów wybuchowych lub substancji szkodliwych dla życia lub bezpieczeństwa ludzi. 1-17.1a. Departament może przyznać wyjątki od tej sekcji dla określonych miejsc i osób. 1-17.1 CR - Nagość (M) Żadnej osobie nie wolno pojawiać się nago w którejkolwiek części państwowego terenu rekreacyjnego z wyjątkiem obszarów wyznaczonych do tego celu przez departament. Użyte sformułowanie nagości odnosi się do w pełni nagiego ciała lub takiego, w którym widać jakąkolwiek część okolicy łonowej, odbytu, genitaliów dowolnej osoby lub jakąkolwiek część piersi na poziomie lub poniżej otoczki dowolnej osoby płci żeńskiej. 1-17.1 CR - Nagabywanie (I) Żadna osoba nie może zabiegać, sprzedawać, handlować żadnymi towarami, artykułami, usługami, płynami lub artykułami spożywczymi ani rozprowadzać ulotek na państwowym terenie rekreacji.
 4. @mafineeek wraca na stanowisko Developera.
 5. @mafineeek rezygnuje póki co z posady developera. Dzięki za wkład w projekt!
 6. NOTKA CO DO PUNKTÓW 0 + UŻYCIA PC W ROZGRYWCE
 7. San Andreas Penal Code I - Postanowienia ogólne Akt ten powinien być znany również jako The Penal Code of San Andreas, podzielony został na cztery części, które zostaną przedstawione w późniejszym tekście. Penal Code of San Andreas obowiązuje od godziny dwunastej wieczorem, pierwszego stycznia, roku tysiąc osiemset siedemdziesiąt-trzy. Penal Code of San Andreas nie działa wstecz (lex retro non agit), odstępstwem od tej zasady są jedynie przepisy objęte specjalnym traktowaniem, aby przepis mógł działać wstecz, musi być w nim wskazane ominięcie zasady lex retro non agit. Postanowienia Penal Code, do czasu, aż są podobne z istniejącymi już ustawami, należy traktować jako kontynuację współistniejących wcześniej już praw, nie jako nowe akty. Przestępstwa popełnione po dwunastej godzinie wieczorem, dnia wprowadzenia tego aktu, nie będą podlegały procesowi karnemu opartemu na starym prawie. Punkt ten jest pomijany tylko w przypadku gdy przestępstwo lub wykroczenie zostało bezpośrednio określone przez San Andreas Penal Code (ten akt), lub(i) przez inne statusy określające prawo stanu San Andreas lub(i) prawo Stanów Zjednoczonych Ameryki. Wszystkie przestępstwa popełnione przed dwunastągodziną wieczorem, dnia wprowadzenia San Andreas Penal Code (ten akt), będą ścigane i egzekwowane tak jak w przypadku gdyby ten akt nie został wprowadzony (wedle starego prawa). Akt ten, ilekroć jest cytowany, wymieniany, przytaczany lub zmieniany, może być oznaczony (lub też nazwany) jako "Penal Code", dodając w razie potrzeby konkretne numery sekcji. Usiłowanie popełnienia przestępstwa składa się z dwóch elementów: konkretnego zamiaru popełnienia przestępstwa oraz bezpośredniego, ale bezskutecznego czynu dokonanego w celu jego popełnienia. Przestępstwem lub przestępstwem publicznym, jest czyn popełniony lub zaniechany z naruszeniem prawa, które zakazuje lub nakazuje, do którego, po skazaniu, dołącza się jedną z następujących kar; Pozbawienie wolności; Grzywna; Usunięcie z urzędu; Wykluczenie z zajmowania jakiegokolwiek stanowiska które oznacza honor, zaufanie lub zysk publiczny w Stanie San Andreas. Przestępstwo w kategorii "Infraction" nie podlega karze pozbawienia wolności. Osoba oskarżona o wykroczenie nie ma prawa do rozprawy przed ławą przysięgłych. Osoba oskarżona o przestępstwo w tej kategorii nie jest uprawniona do wyznaczania obróncy publicznego lub innego obrońcy na koszt publiczny do reprezentowania jej, chyba że, zostanie ona aresztowania i nie zwolniona na podstawie jej pisemnej obietnicy stawiennictwa, jej własnego uznania lub kaucja. Ilekroć w niniejszym kodeksie kara za przestępstwo pozostaje nieokreślona w pewnych granicach, kara, jaka ma być wymierzona w konkretnym przypadku, musi być określona przez sąd uprawniony do orzekania, w granicach przewidzianych w niniejszym Kodeksie. Osoba może stwierdzić; Swoją niewinność; Swoją winę; Brak swojego sprzeciwu. II - Rodzaje przestępstw (I) - Infraction (M) - Misdemeanor (F) - Felony III - Klasyfikacja przestępstw Klasa A — przestępstwa przeciwko osobie, podmiotowi lub instytucji, mające na celu spowodowanie poważnych szkód cielesnych, psychologicznych lub fizjologicznych. Klasa B — przestępstwa przeciwko osobie, podmiotowi lub instytucji, mające na celu spowodowanie szkód fizycznych, psychologicznych lub fizjologicznych. Klasa C — przestępstwa przeciwko osobie, podmiotowi lub instytucji, dokonywane bez zamiaru spowodowania szkód fizycznych, psychicznych lub fizjologicznych, ale zachęcają do naruszenia lub obalenia porządku publicznego. IV - Definicje "Osoba" odnosi się do osoby fizycznej, czyli każdego żyjącego człowieka. "Oficer pokoju" oznacza osobę będącą pracownikiem danego organu ścigania ogólnie uznanego za część Law Enforcement Agencies w San Andreas. "Pracownik rządowy" oznacza każdą osobę fizyczną, czyli każdego żyjącego człowieka, który pracuje lub pełni jakąś funkcję (też; urząd) publiczną. V - Założenia Penal Code San Andreas Penal Code stanowi podstawę do stosowania większości przepisów prawa karnego, postępowania karnego, instytucji karnych i wykonywania wyroków m.in. w amerykańskim stanie San Andreas. Został on pierwotnie uchwalony w 1872 roku jako jeden z czterech oryginalnych kodeksów San Andreas. VI - Podział San Andreas Penal Code Osoby podlegające karze za przestępstwo, Zaangażowane strony, Przestępstwa przeciwko niepodległości Stanu San Andreas, Przestępstwa przeciwko władzy Stanu San Andreas, Przestępstwa przeciwko sprawiedliwości publicznej, Zbrodnie przeciwko osobie fizycznej, Przestępstwa przeciwko osobie fizycznej (napady seksualne, przestępstwa przeciwko przyzwoitości i dobrej moralności), Przestępstwa przeciwko zdrowiu i bezpieczeństwu publicznemu, O zbrodniach pokoju publiucznego, Przestępstwa przeciwko dochodom i mieniom Stanu San Andreas, Przestępstwa przeciwko własności prywatnej, Przestępstwa narkotykowe, Przestępstwa związane z bronią palną, Różne przestępstwa. VII - Opis przestępstw i ich nazewnictwo oraz kategoryzacja 1 — OSOBY PODLEGAJĄCE KARZE ZA PRZESTĘPSTWO 1-11. Niniejszym znosi się obronę zmniejszonej wydajności organizmu. W postępowaniu karnym, jak również w każdym postępowaniu sądowym dla nieletnich, dowody dotyczące stanu zatrucia, urazu, choroby psychicznej, choroby lub wady oskarżonego nie mogą wykazywać ani negować zdolności do kształtowania określonego celu, zamiaru, motywu, złośliwości, wiedzy lub innego stanu psychicznego wymaganego do popełnienia zarzucanego przestępstwa. 1.b. Niezależnie od powyższego, dowód osłabienia zdolności lub zaburzenia psychicznego może być rozpatrywany przez sąd tylko w momencie skazania lub innego rozporządzenia zobowiązującego. 1-12. Wszystkie osoby są zdolne do popełniania przestępstw, z wyjątkiem tych, należących do następujących klas: dzieci do lat 14, w przypadku braku jednoznacznego dowodu, że w momencie popełnienia zarzucanego im czynu, wiedziały o jego bezprawności, osoby upośledzone umysłowo, osoby, które popełniły czyn lub dokonały próby popełnienia czynu przestępczego, oskarżone z powodu niewiedzy lub błędu co do faktów, osoby, które popełniły czyn przestępczy, nie będąc tego świadomym, osoby, które popełniły czyn lub popełniły próbę przestępstwa, oskarżone z nieszczęścia lub przypadku, gdy okazuje się, że nie miały złych zamiarów lub(i) złych intencji, osoby, które popełniły czyn lub popełniły próbę przestępstwa, pod groźbami wystarczającymi do wykazania, że miały uzasadniony powód i wierzyły, że ich życie będzie zagrożone, jeżeli odmówią. 1-13. Następujące osoby podlegają karze zgodnie z prawem tego Stanu: Wszystkie osoby, które popełniły w całości lub w części jakiekolwiek przestępstwo na terenie stanu San Andreas, Wszystkich, którzy będąc poza Stanem San Andreas powodują lub pomagają, doradzają lub zachęcają inną osobę do popełnienia przestępstwa w Stanie San Andreas. 1-14. Żaden czyn popełniony przez osobę będącą w stanie dobrowolnego odurzenia nie jest mniej kryminalny ze względu na to, że znajdowała się w tym stanie. 1-15.b. Świadome odurzenie obejmuje dobrowolne spożycie, wstrzyknięcie lub zażycie jakichkolwiek środków odurzających: alkoholu, leku lub innej substancji. 2 — ZAANGAŻOWANE STRONY 2-11. Strony zaangażowane w przestępstwo klasyfikowane są jako: Sprawcy, Pomocnicy. 2-12. Każda osoba zaangażowana w popełnienie przestępstwa, niezależnie od tego czy dane naruszenie sekcji Penal Code bądź innego kodu San Andreas jest klasyfikowane jako misdemeanor bądź felony i niezależnie od tego czy bezpośrednio brała dokonała czynu stanowiącego przestępstwo: pomagała lub podżegała do popełnienia przestępstwa, nie bądąc obecnym podczas przestępstwa doradzała bądź zachęcała do jego popełnienia, pomagała w, uczyła bądź zachęcała dziecko poniżej czternastu lat, bądź osobę ubezwłasnowolnioną umysłowo do popełnienia jakiegokolwiek przestępstwa, przez oszustwo, podstęp lub użycie siły fizycznej zmusiła osobę do popełnienia przestępstwa, wprowadziła osobę w stan upojenia alkoholowego bądź bycia pod wpływem substancji, by skłonić ją do popełnienia przestępstwa, bądź poprzez groźby, rozkazy lub przymus zmusiła inną osobę do popełnienia przestępstwa. jest uznawana sprawcą przestępstwa. 2-13. Każda osoba, która po tym jak doszło do dowolnego przestępstwa, ukrywa lub pomaga sprawcy w takim przestępstwie z zamiarem doprowadzenia do tego, że jego sprawca uniknie aresztowania, procesu, skazania bądź innej kary i dokonuje tego mając świadomość, że sprawca dokonał tego przestępstwa, został oskarżony o te przestępstwo bądź skazany za nie, jest uznawana za pomocnika w tym przestępstwie. 2-14. Chyba, że w sekcji dotyczącej poszczególnego przestępstwa określone zostało inaczej, pomocnik w przestępstwie może zostać skazany na pozbawienie wolności na okres czasu będący połową maksymalnej długości kary pozbawienia wolności w przestępstwie w którym był pomocnikiem, lub karą grzywny w wysokości do $10000. 3 — PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO NIEPODLEGŁOŚCI STANU SAN ANDREAS 3-11.1 PC - Zdrada Stanu San Andreas (F) Zdrada przeciwko Stanu San Andreas polega jedynie na wypowiedzeniu mu wojny, przylgnięciu do jego wrogów lub udzielaniu im pomocy, i może być popełniona tylko przez osoby mu wierne. 3-11.A W procesie sądowym o zdradę oskarżony nie może zostać skazany, chyba że na podstawie zeznań dwóch świadków tego samego jawnego czynu lub po przyznaniu się do winy na jawnym posiedzeniu sądowym. 3-12.1 PC - Zatajanie informacji o zdradzie Stanu San Andreas (F) Wprowadzenie w błąd o zdradzie stanu to wiedza o zdradzie i ukrywanie jej, bez przyzwolenia lub udziału w przestępstwie w inny sposób. 4 — PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO WŁADZY STANU SAN ANDREAS 4-11.1 PC - Wręczanie łapówek (M) Każda osoba, która daje lub oferuje wręczenie łapówki jakiemukolwiek członkowi władzy wykonawczej, członkowi organu wykonawczego miasta, Stanu, okręgu szkolnego lub innego okręgu specjalnego podlega karze pozbawienia wolności w więzieniu stanowym. 4-12.1 PC - Przyjmowanie łapówek (M) Każda osoba należąca do władzy wykonawczej lub organu wykonawczego miasta, Stanu, okręku szkolnego lub innego okręgu specjalnego która przyjmuje łapówkę podlega karze pozbawienia wolności. 4-13. Każda osoba należąca do władzy wykonawczej lub organu wykonawczego miasta, stanu, okręgu szkolnego lub innego okręgu specjalnego skazany za jakiekolwiek przestępstwo określone w niniejszym tytule, oprócz przewidzianej kary, traci również swój urząd i jest na zawsze zdyskwalifikowany z zajmowania jakiegokolwiek urzędu w tym stanie lub jego jednostce politycznej. 4-14.1 PC - Groźby wobec urzędnika (F) Każda osoba, która za pomocą groźby lub przemocy próbuje powstrzymać lub uniemożliwić urzędnikowi wykonawczemu wykonanie jakiegokolwiek obowiązku nałożonego na urzędnika przez prawo lub która świadomie stawia opór, używając siły lub przemocy, przeciwko urzędnikowi podczas wykonywania jego lub jej obowiązków, podlega karze grzywny lub pozbawienia wolności w więzieniu Stanowym. 4-14.b. Fakt, że osoba fotografuje lub dokonuje nagrania dźwiękowego lub wideo urzędnika, podczas gdy urzędnik znajduje się w miejscu publicznym lub osoba fotografująca lub dokonująca nagrania znajduje się w miejscu, do którego ma prawo być, nie stanowi samo w sobie naruszenia sekcji 4-14.1 Penal Code. 5 — PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO SPRAWIEDLIWOŚCI PUBLICZNEJ 5-11.1 PC - Oferowanie łapówek organowi sądowniczemu (M) Każda osoba, która daje lub oferuje wręczenie łapówki jakiemukolwiek urzędnikowi sądowemu, przysięgłemu, sędziemu, arbitrowi lub każdej osobie, która może być upoważniona przez prawo do wysłuchania lub rozstrzygnięcia jakiejkolwiek kwestii lub sporu, z zamiarem wpłynięcia na jego głos, opinię lub decyzję w jakiejkolwiek sprawie lub kwestii, która jest lub może być przedstawiona mu do rozstrzygnięcia, podlega karze pozbawienia wolności. 5-12.1 PC - Przyjmowanie łapówek jako organ sądowniczy (M) Każdy urzędnik sądowy, przysięgły, sędzia, arbiter oraz każda osoba upoważniona przez prawo do wysłuchania lub rozstrzygnięcia jakichkolwiek pytań lub kontrowersji, która prosi, otrzymuje lub zgadza się przyjąć jakąkolwiek łapówkę, na podstawie jakiejkolwiek umowy lub zrozumienia, że jej lub jego głos, opinia lub decyzja w jakichkolwiek sprawach lub kwestiach, które są lub mogą być przedstawione mu w celu podjęcia decyzji, będą miały na to wpływ, podlega karze pozbawienia wolności. 5-13. Każdy urzędnik sądowy, przysięgły, sędzia, arbiter oraz każda osoba upoważniona przez prawo do wysłuchania lub rozstrzygnięcia jakichkolwiek pytań lub kontrowersji, skazany/a za jakiekolwiek przestępstwo określone w niniejszym rozdziale, oprócz przewidzianej kary, traci swój urząd i jest na zawsze pozbawiony/a prawa do sprawowania jakiegokolwiek urzędu w tym stanie. 5-14.1 PC - Próba ucieczki z instytucji karnej (F) Każdy więzień oskarżony lub skazany za przestępstwo, który jest osadzony w jakiejkolwiek publicznej szkole, poprawczaku lub szpitalu, który ucieka lub próbuje uciec z takiej instytucji jest winny i podlega karze pozbawienia wolności. 5-15.1 PC - Pomoc w próbie ucieczki z instytucji karnej (F) Każda osoba, która umyślnie pomaga więźniowi jakiejkolwiek publicznej instytucji lub poprawczaka w ucieczce lub próbie ucieczki z tej publicznej instytucji lub poprawczaka, podlega karze pozbawienia wolności jak i karze grzywny. 5-16.1 PC - Sprzedaż fałszywych dokumentów (M) Każda osoba, która produkuje lub sprzedaje fałszywe dokumenty rządowe z zamiarem ukrycia prawdziwego obywatelstwa lub statusu rezydenta dla celów imigracyjnych innej osoby, jest winna i podlega karze pozbawienia wolności. 5-16.b. Użyty w tej sekcji „dokument rządowy” oznacza każdy dokument wydany przez rząd Stanów Zjednoczonych lub jakikolwiek inny rząd stanowy lub lokalny, w tym między innymi paszport, wizę imigracyjną, kartę upoważnienia do zatrudnienia, akt urodzenia, prawo jazdy, dowód tożsamości lub karta ubezpieczenia społecznego. 5-17.1 PC - Dystrybucja fałszywych dokumentów (F) Każda osoba, która produkuje, dystrybuuje lub sprzedaje fałszywe dokumenty w celu ukrycia prawdziwego obywatelstwa lub statusu rezydenta dla celów imigracyjnych innej osoby, jest winna i podlega karze pozbawienia wolności oraz karze grzywny. 5-18.1 PC - Użycie fałszywych dokumentów (F) Każda osoba, która używa fałszywych dokumentów, aby ukryć swoje prawdziwe obywatelstwo lub status rezydenta w celach imigracyjnych, jest winna przestępstwa. 5-19.1 PC - Użycie fałszywych certyfikatów (poświadczeń) (M) Każda osoba, która zmienia uwierzytelnioną kopię oficjalnego rejestru lub świadomie dostarcza zmienioną uwierzytelnioną kopię oficjalnego rejestru, tego stanu, w tym jego organów wykonawczych, ustawodawczych i sądowych, lub dowolnego miasta jest winna przestępstwa. 5-20.1 PC - Poświadczanie nieprawdy jako oficer pokoju (F) Każdy funkcjonariusz publiczny, który w charakterze funkcjonariusza publicznego świadomie i celowo składa lub powoduje, że składa się jakiekolwiek istotne oświadczenie w raporcie funkcjonariusza publicznego lub do innego funkcjonariusza publicznego, wiedząc, że zeznanie jest fałszywe, jest winny przestępstwa. 5-21. Bezwarunkowe stwierdzenie tego, o czym nie wiemy, że jest prawdziwe, jest równoznaczne ze stwierdzeniem tego, o czym wiemy, że jest fałszywe. 5-22. Każda osoba, która dobrowolnie nakłania inną osobę do popełnienia krzywoprzysięstwa, jest winna suboracji krzywoprzysięstwa i podlega karze w taki sam sposób, jak gdyby była osobiście winna krzywoprzysięstwa w ten sposób (pp. 38). 5-23. Każda osoba, która przez umyślne krzywoprzysięstwo lub suborację krzywoprzysięstwa doprowadza do skazania i egzekucji jakiejkolwiek niewinnej osoby, podlega karze śmierci lub dożywocia bez możliwości zwolnienia warunkowego. 5-24.1 PC - Udostępnienie fałszywego materiału dowodowego (F) Każda osoba, która w jakimkolwiek procesie, postępowaniu lub dochodzeniu, bez względu na to, co jest upoważnione lub dozwolone przez prawo, oferuje jako prawdziwy, autentyczny, jakąkolwiek książkę, papier, dokument, zapis lub inny dokument na piśmie, wiedząc, że zostało to sfałszowane lub zmienione, jest winny/a. 5-25.1 PC - Próba wpłynięcia na zeznania świadka (F) Każda osoba, która dopuszcza się oszustwa lub świadomie składa lub przedstawia jakiekolwiek fałszywe oświadczenie lub pismo jakiemukolwiek świadkowi lub osobie, która ma zostać wezwana na świadka w jakimkolwiek procesie, postępowaniu lub dochodzeniu, w jakikolwiek sposób, upoważniony zgodnie z prawem, z zamiarem wpłynięcia na zeznania takiego świadka, jest winna przestępstwa. 5-26.1 PC - Manipulacja lub niszczenie dowodów (M) Każda osoba, która świadomie zmienia, manipuluje, ukrywa lub niszczy istotne dowody w jakimkolwiek postępowaniu dyscyplinarnym przeciwko funkcjonariuszowi w celu zaszkodzenia temu funkcjonariuszowi, jest winna przestępstwa. 5-27.1 PC - Obstrukcja obowiązku służbowego (aresztowanie przestępcy) (M) Każdy oficer pokoju, który jest upoważniony do przyjęcia lub aresztowania osoby oskarżonej o popełnienie przestępstwa i umyślnie odmówi przyjęcia lub aresztowania tej osoby, jest winny. 5-28.1 PC - Nadużycie uprawnień oficera pokoju (M) Każdy oficer pokoju lub osoba udająca oficera pokoju, która pod pretekstem lub kolorem jakiegokolwiek procesu lub innego organu prawnego wykonuje jedną z poniższych czynności bez zwykłego procesu lub innego zgodnego z prawem organu, jest winna przestępstwa. Aresztuje dowolną osobę lub przetrzymuje ją wbrew jej woli. Zajmuje lub nakłada opłaty na jakąkolwiek własność. 5-29. Każda osoba, która fałszywie przedstawia się jako zastępca lub urzędnik należący do jakiegokolwiek departamentu stanowego nie będąc członkiem lub nie przynależąc do danego departamentu stanowego jest winna oraz podlega karze zgodnie z pp. 46. 5-30. Żaden osadzony pod kontrolą lub nadzorem Departamentu Więziennictwa nie może pracować z dokumentami lub plikami zawierającymi informacje o personelu organizacji takich jak Los Santos Police Department, Los Santos Sheriff's Department, Federal Bureau of Investigation i tym podobne, ani mieć dostępu do bezpośredniego obszaru, w którym te informacje są zwykle przechowywane, z wyjątkiem usług serwisowych i dopiero po zabezpieczeniu i zablokowaniu tych zapisów lub plików. 5-31.1 PC - Przekazywanie informacji poufnych (będąc pracownikiem rządowym) (M) Każdy oficer pokoju, każdy pracownik organu ścigania, każdy prawnik zatrudniony przez agencję rządową, lub każdy pracownik sądu pierwszej instancji, który wykona jedną z poniższych czynności, jest winny. Ujawnia w celach zarobkowych informacje uzyskane w toku postępowania karnego, których ujawnienie jest zabronione przez prawo. Domaga się, w celu uzyskania korzyści finansowych, wymiany informacji uzyskanych w toku postępowania karnego, których ujawnienie jest zabronione przez prawo. 5-32.1 PC - Znęcanie nad więźniem (jako pracownik organu rządowego) (M) Każdy funkcjonariusz, który jest winny umyślnej nieludzkiej represji wobec więźnia znajdującego się pod jego opieką lub w areszcie jest winny. 5-33.1 PC - Utrudnianie wykonania zawodu (M) Każda osoba, która umyślnie stawia opór, opóźnia lub przeszkadza oficerowi pokoju, urzędnikowi lub technikowi medycznemu w nagłych wypadkach, w zwolnieniu lub usiłowaniu wypełnienia jakiegokolwiek obowiązku jego lub jej urzędu lub zatrudnienia, jest winny. 5-34.1 PC - Poświadczanie fałszywych informacji (nt. ładunków wybuchowych) (F) Każda osoba, która przekaże oficerowi lub straży pożarnej, gazecie, radiu, stacji telewizyjnej, pracownikowi Departament Sprawiedliwości, pracownikowi linii lotniczej, pracownikowi lotniska, pracownikowi kolei lub linii autobusowej, pracownikowi firmy telefonicznej, że bomba lub inny materiał wybuchowy została lub zostanie umieszczona lub ukryta w jakimkolwiek miejscu publicznym lub prywatnym, wiedząc, że zgłoszenie jest fałszywe, jest winna i zostanie pozbawiona wolności w więzieniu Stanowym. 5-35.1 PC - Poświadczanie fałszywych informacji (nt. nagłego wypadku) (M) Każda osoba, która zgłasza lub powoduje zgłoszenie do dowolnej agencji publicznej, że istnieje „nagły wypadek”, wiedząc, że zgłoszenie jest fałszywe, jest winna przestępstwa. 5-36.1 PC - Atak niezgodny z prawem (jako oficer pokoju) (M) Każdy oficer pokoju, który pod wpływem władzy, bez zgodnej z prawem konieczności, napada lub bije jakąkolwiek osobę, podlega karze grzywny lub karze pozbawienia wolności w więzieniu. 5-37.1 PC - Składanie bezprawnych nakazów przeszukania lub aresztowania (M) Każdy, kto złośliwie i bez prawdopodobnych przyczyn złoży nakaz przeszukania lub nakaz aresztowania, jest winny. 5-38.1 PC - Posiadanie nielegalnych przedmiotów na terenie publicznych budynków (lokalnych, stanowych) (F) Każda osoba, która nie jest należycie mianowanym oficerem pokoju, która wnosi lub posiada w jakimkolwiek stanowym lub lokalnym budynku publicznym lub na jakimkolwiek spotkaniu, które musi być otwarte dla publiczności, którykolwiek z poniższych jest winny oraz zagrożony karą pozbawienia wolności w więzieniu. Dowolna broń palna, Każda śmiercionośna broń, Każdy nóż o długości ostrza przekraczającej cztery cale, którego ostrze jest zamocowane lub może być zamocowane w pozycji nieosłoniętej za pomocą jednej lub dwóch rąk, Wszelką nieautoryzowaną broń z gazem łzawiącym, Każdy taser lub paralizator. 5-39.1 PC - Sprzedaż alkoholu osobom poniżej 21 roku życia (M) Osoba do której należy biznes lub instytucja prywatna, oferująca sprzedaż produktów alkoholowych dla osób poniżej 21 roku życia jest winna oraz zagrożona karą pozbawienia wolności lub/oraz karą grzywny. 5-40. Ustawodawca niniejszym stwierdza i oświadcza, że skutecznym środkiem karania i powstrzymywania przestępczej działalności przestępczości zorganizowanej jest przepadek zysków uzyskanych i zgromadzonych w wyniku takiej działalności przestępczej. 5-41. W każdym przypadku, w którym dana osoba jest podejrzana o udział w przestępczej działalności spekulacyjnej, po skazaniu za przestępstwo leżące u jego podstaw, artykuły powiązane z przestępstwem lub osobą popełniającą przestępstwo podlegają przepadkowi po udowodnieniu, że zostały one nabyte przy pomocy nielegalnych dochodów. 5-42. Agencja egzekwująca prawo, w związku z postępowaniem karnym, wnosi do sądu, w którym oskarżonemu postawiono zarzut popełnienia przestępstwa kryminalnego, wniosek o przepadek mienia, który zarzuca oskarżonemu udział w działalności kryminalnej; w tym czyny lub groźby uznane za przestępstwa oraz mienie podlegające przepadkowi; Agencja egzekwująca prawo doręczy procesowi zawiadomienia dotyczącego tego pozwu każdej osobie, która może mieć udział majątkowy w rzekomych dochodach, które to zawiadomienie będzie stwierdzać, że każda zainteresowana strona może złożyć zweryfikowane roszczenie w sądzie, podając kwotę ich odsetek i potwierdzenia lub zaprzeczenia zarzutu agencji egzekwującej prawo. 5-43.1 PC - Pranie pieniędzy (M)/(F) Każda osoba, która przeprowadza lub próbuje przeprowadzić transakcję lub więcej niż jedną transakcję w ciągu siedmiu dni z użyciem instrumentu lub instrumentów pieniężnych o łącznej wartości przekraczającej pięć tysięcy dolarów (5 000 USD) lub o łącznej wartości przekraczającej dwadzieścia pięć tysięcy dolarów (25 000 USD) w ciągu 30 dni, za pośrednictwem jednej lub więcej instytucji finansowych, których celem jest promowanie, zarządzanie, zakładanie, prowadzenie lub ułatwianie promocji, zarządzania, zakładania lub prowadzenia jakiejkolwiek działalności przestępczej, lub wiedząc, że instrument pieniężny stanowi dochody z działalności przestępczej lub pochodzi bezpośrednio lub pośrednio z dochodów z działalności przestępczej, jest winny przestępstwa prania pieniędzy. 5-44.1 PC - Przynależność do ugrupowania zwanego gangiem ulicznym (M) Ustawa niniejszym stwierdza i deklaruje, że każda osoba, bez względu na rasę, kolor skóry, wyznanie, religię, pochodzenie narodowe, płeć, tożsamość płciową, ekspresję płciową, wiek, orientację seksualną lub niepełnosprawność, jest chroniona przed strachem, zastraszaniem i krzywdą fizyczną spowodowaną działaniami grup i osób stosujących przemoc. Ustawa niniejszym uznaje konstytucyjne prawo każdego obywatela do życia i wyrażania przekonań na jakikolwiek zgodny z prawem temat, do zgodnego z prawem stowarzyszania się z innymi, którzy podzielają podobne przekonania, do składania petycji zgodnie z prawem ustanowionym organem o naprawienie dostrzeżonych krzywd oraz do udziału w procesie wyborczym. Jednak ustawodawca stwierdza dalej, że stan San Andreas znajduje się w stanie kryzysu, który został wywołany przez brutalne gangi uliczne, których członkowie grożą, terroryzują i popełniają wiele przestępstw przeciwko pokojowo nastawionym obywatelom ich dzielnic. Działania te, zarówno indywidualnie, jak i zbiorowo, stanowią wyraźne i aktualne zagrożenie dla porządku i bezpieczeństwa publicznego i nie są chronione konstytucyjnie. Osoba, która aktywnie uczestniczy w przestępczym gangu ulicznym, wiedząc, że jego członkowie angażują się lub brali udział w przestępczej działalności gangu i która umyślnie promuje, wspiera lub pomaga w zbrodniczych działaniach przestępczych członków tego gangu, jest winna przestępstwa. Osoba skazana za przestępstwo popełnione na korzyść, na polecenie lub w związku z przestępczym gangiem ulicznym, ze szczególnym zamiarem promowania, dalszego lub pomocy w przestępczym postępowaniu członków gangu, po skazaniu i po karze przewidzianej za przestępstwo lub usiłowanie, za które dana osoba została skazana, podlega karze w następujący sposób: 5-45. Każdy budynek lub miejsce używane przez członków gangu ulicznego w celu popełnienia przestępstw lub jakiekolwiek przestępstwa związanego z niebezpieczną lub śmiercionośną bronią, włamaniem lub gwałtem oraz każdy budynek lub miejsce, w którym lub na którym ma miejsce to przestępcze zachowanie członków gangu, jest uciążliwością, której należy nakazać, łagodzić i zapobiegać, i za którą można odzyskać odszkodowanie, niezależnie od tego, czy jest to uciążliwość publiczna, czy prywatna. 5-46.1 PC - Promowanie (rekrutacja) działań gangów ulicznych (F) Niniejszy rozdział nie ma zastosowania do pracowników zaangażowanych w wspólne działania na rzecz ich wzajemnej pomocy i ochrony, ani do działalności organizacji pracowniczych lub ich członków. Każda osoba, która nakłania lub rekrutuje inną osobę do aktywnego udziału w przestępczym gangu ulicznym, aby osoba nagabywana lub rekrutowana uczestniczyła we wzorcu przestępczej działalności gangu ulicznego, lub z zamiarem, aby osoba nagabywana lub rekrutowana promowała, wspierała lub pomagała w jakimkolwiek zbrodniczym postępowaniu członków gangu ulicznego, jest winna, 5-47.1 PC - Stawianie oporu przy aresztowaniu (M) Każda osoba, która stawia opór podczas próby dokonania prawnego aresztowania przez oficera pokoju, jest winna przestępstwa. Stawianie oporu rozumie się przez jakiekolwiek działania dążące do uniemożliwienia dokonania aresztowania. 5-48.1 PC - Ucieczka piesza (M) Każda osoba, która ucieka od oficera pokoju w celu ominięcia kary (cytacja, aresztowanie, zatrzymanie) na nogach, jest winna przestępstwa. Ucieczka piesza oznacza każdą ucieczkę przed oficerem, który wydał jasne polecenie do zatrzymania. 5-49.1 PC - Niewykonywanie poleceń oficera pokoju (M) Każda osoba, która ignoruje, omija lub nie zgadza się na wykonywanie prawnych poleceń oficera pokoju, jest winna przestępstwa. Niewykonywanie poleceń dotyczy tylko nakazów, które są oparte prawem. 6 — ZBRODNIE PRZECIWKO OSOBIE FIZYCZNEJ 6-11. Morderstwo to bezprawne zabicie człowieka lub płodu z premedytacją. 6-12. Dla celów sekcji 66 złośliwość może być wyraźna lub dorozumiana. Złośliwość wyraża się wtedy, gdy zamanifestowany jest umyślny zamiar bezprawnego odebrania życia drugiej osobie, Złośliwość jest sugerowana, gdy nie pojawia się żadna znacząca prowokacja lub gdy okoliczności towarzyszące zabijaniu pokazują opuszczone i złośliwe serce, Złośliwości nie można przypisywać osobie wyłącznie na podstawie jej udziału w przestępstwie. Jeżeli zostanie wykazane, że zabójstwo było wynikiem umyślnego czynu z wyraźną lub dorozumianą złośliwością, zgodnie z definicją w podrozdziale 67, nie trzeba wykazywać żadnego innego stanu psychicznego, aby ustalić wcześniej przemyślany stan psychiczny złośliwości. 6-13.1 PC - Morderstwo pierwszego stopnia (F) Wszelkie morderstwa popełnione przy użyciu niszczącego urządzenia lub materiału wybuchowego, broni masowego rażenia, przy użyciu amunicji przeznaczonej głównie do penetracji metalu lub zbroi, trucizny, czyhania, tortur lub, zabójstwo z premedytacją lub popełnione w wyniku lub usiłowania dokonania podpalenia, gwałtu, kradzieży samochodu, rozboju, włamania, zamętu, porwania, rozbicia pociągu albo zabójstwo dokonane przez oddanie strzału przy pomocy broni palnej z pojazdu mechanicznego, umyślnie w kierunku innej osoby znajdującej się poza pojazdem w celu spowodowania śmierci, jest morderstwem pierwszego stopnia. 6-14.1 PC - Morderstwo drugiego stopnia (F) Wszelkie inne morderstwa (które nie zostały wymienione w punkcie 68) klasyfikuje się jako morderstwa drugiego stopnia. 6-15. Uczestnik popełnienia lub usiłowania popełnienia przestępstwa wymienionego w podrozdziale (68), w którym nastąpiła śmierć, odpowiada za morderstwo tylko wtedy, gdy udowodnione zostanie jedno z poniższych: Ta osoba była prawdziwym mordercą, Osoba ta nie była rzeczywistym mordercą, ale z zamiarem zamordowania, pomagała, podżegała, doradzała, rozkazywała, nakłaniała, prosił lub pomagała faktycznemu mordercy w popełnieniu morderstwa w pierwszym stopniu, Osoba ta była głównym uczestnikiem przestępstwa i działała z lekkomyślną obojętnością na ludzkie życie. 6-15.1.B PC - Morderstwo pierwszego stopnia na podstawie szerokopojętej nienawiści (F) Osoba, która popełni morderstwo pierwszego stopnia na podstawie nienawiści, jest winna przestępstwa. 6-15.1.C PC - Morderstwo drugiego stopnia (recydywa) (F) Osoba, która dopuszcza się recydywy (popełnienia przestępstwa opisanego w sekcji 6-11 PC drugi raz po tym, gdy wcześniej doszło do wyroku skazującego za podobne przestępstwo) jest winna przestępstwa. 6-15.1.D. W postępowaniu w sprawie kary dowody mogą być przedstawione zarówno przez osobę, jak i oskarżonego w każdej sprawie dotyczącej zaostrzenia, łagodzenia i kary, w tym między innymi charakteru i okoliczności danego przestępstwa, wcześniejsze wyroki, niezależnie od tego, czy taki wyrok lub wyroki skazujące dotyczyły przestępstwa z użyciem przemocy, obecności lub braku innej działalności przestępczej ze strony oskarżonego, która wiązała się z użyciem lub usiłowaniem użycia siły lub przemocy lub która wiązała się z wyraźną lub dorozumianą groźbą użycia siłą lub przemocą oraz charakterem, pochodzeniem, historią, stanem psychicznym i fizycznym oskarżonego. 6-15.1.E PC - Morderstwo pierwszego stopnia (poszczególne przypadki) (F) Osoba jest winna naruszenia tej sekcji Penal Code, jeżeli zostanie stwierdzona jedna lub więcej z poniższych szczególnych okoliczności: Morderstwo było celowe i zostało dokonane w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Oskarżony był wcześniej skazany za zabójstwo pierwszego lub drugiego stopnia. Dla celów niniejszego paragrafu przestępstwo popełnione w innej jurysdykcji, którego popełnienie w San Andreas podlegałoby karze jako morderstwo pierwszego lub drugiego stopnia, będzie uważane za morderstwo pierwszego lub drugiego stopnia. Morderstwo zostało popełnione przy użyciu niszczącego urządzenia, bomby lub materiału wybuchowego podłożonego, ukrytego w dowolnym miejscu, obszarze, mieszkaniu, budynku lub konstrukcji, a oskarżony wiedział lub rozsądnie powinien wiedzieć, że jego czyn lub czyny stworzyłyby wielkie ryzyko śmierci jednej lub więcej istot ludzkich. Morderstwo zostało popełnione w celu uniknięcia lub uniemożliwienia zgodnego z prawem aresztowania, udoskonalenia lub próby udoskonalenia ucieczki od legalnego aresztu. Ofiara była federalnym funkcjonariuszem organów ścigania lub agentem, który podczas wykonywania swoich obowiązków został umyślnie zabity, a pozwany wiedział lub powinien był wiedzieć, że ofiara była federalnym funkcjonariuszem organów ścigania lub agent zaangażowany w wykonywanie swoich obowiązków; lub ofiara była federalnym funkcjonariuszem organów ścigania lub agentem i została celowo zamordowana w odwecie za wykonywanie swoich obowiązków służbowych. Ofiarą był strażak, który podczas wykonywania swoich obowiązków został umyślnie zamordowany, a pozwany wiedział lub powinien był wiedzieć, że ofiara była zatrudnioną przez strażaka. w wykonywaniu swoich obowiązków. Ofiarą był funkcjonariusz ds. pokoju, który podczas wykonywania czynności przebiegu wykonywania swoich obowiązków został umyślnie zabity, a oskarżony wiedział lub rozsądnie powinien był wiedzieć, że pokrzywdzony jest funkcjonariuszem ds. pokoju zaangażowanym w wykonywanie swoich obowiązków; lub ofiara była funkcjonariuszem ds. pokoju. Ofiara była świadkiem przestępstwa, która została umyślnie zamordowana w celu uniemożliwienia składania zeznań w jakimkolwiek postępowaniu karnym. 6-15.1.F PC - Próba morderstwa (F) Każda osoba, która popełniła krok w celu usilnego zamordowania innego człowieka lub miała ewidentne zamiary popełnienia takiego przestępstwa, jest winna przestępstwa. Próbę morderstwa opisuję się jako "próba bezprawnego zabicia innej osoby lub płodu z premedytacją". 6-16. Przepisy prawa zwyczajowego, rozróżniające morderstwo pana przez jego sługę i męża przez żonę jako drobną zdradę, zostają zniesione, a przestępstwa te są morderstwami, karanymi w sposób przewidziany w niniejszym rozdziale. 6-17.1 PC - Nieumyślne spowodowanie śmierci przez pojazd (DUI) (F) Nieumyślne spowodowanie śmierci przez pojazd w stanie nietrzeźwości jest bezprawnym morderstwem człowieka bez uprzedniego zastanowienia się, podczas prowadzenia pojazdu, a morderstwo było albo bezpośrednim wynik popełnienia czynu niezgodnego z prawem, nie stanowiącego przestępstwa, z rażącym niedbalstwem lub bliski wynik popełnienia czynu zgodnego z prawem, który może spowodować śmierć, w sposób niezgodny z prawem, z rażącym niedbalstwem. 6-19. Zabójstwo to bezprawne zabójstwo człowieka bez złośliwości. Są trzy rodzaje: 6-19.1.A PC - Zabójstwo (F) Odebranie życia osobie bez zamiaru do odebrania życia. Każda osoba, która bez zaplanowania i zamiaru do odebrania komuś życia, popełniła czyn zabójstwa, jest winna. 6-19.1.B PC - Przymusowe zabójstwo (M) Przymusowe — w popełnieniu czynu niezgodnego z prawem, nie stanowiącego przestępstwa; lub w popełnieniu czynu zgodnego z prawem, który może spowodować śmierć, w sposób niezgodny z prawem lub bez należytej ostrożności. Podział ten nie ma zastosowania do czynów popełnionych podczas kierowania pojazdem. 6-19.1.C PC - Zabójstwo pojazdem (M) Pojazd — podczas prowadzenia pojazdu w celu popełnienia czynu niezgodnego z prawem, nie stanowiącego przestępstwa i z rażącym niedbalstwem; lub prowadzenia pojazdu w wyniku zgodnego z prawem czynu, który może spowodować śmierć, w sposób niezgodny z prawem i z rażącym niedbalstwem. 6-20. Zabójstwo jest usprawiedliwione w następujących przypadkach: W przypadku popełnienia przez przypadek i nieszczęście lub w wyniku innego zgodnego z prawem działania przy użyciu zgodnych z prawem środków, ze zwykłą i zwyczajną ostrożnością oraz bez bezprawnych intencji, W przypadku popełnienia przez przypadek i nieszczęście, w ogniu namiętności, w wyniku nagłej i wystarczającej prowokacji lub w nagłej walce, gdy nie wykorzystuje się nienależnej przewagi ani nie używa się niebezpiecznej broni, i gdy zabójstwa nie dokonuje się w okrutny sposób. 6-21. Zabójstwo jest usprawiedliwione, gdy popełnione przez funkcjonariuszy i osoby działające pod ich dowództwem, w jednej z następujących okoliczności: Gdy zabójstwo wynika z użycia siły przez funkcjonariusza pokoju zgodnie z dokumentacją danego departamentu lub organu ścigania. 6-22.1 PC - Okaleczenie (F) Każdemu, kto bezprawnie i złośliwie pozbawia człowieka członka jego ciała, kaleczy go, oszpeca, czyni bezużytecznym, tnie lub kaleczy język, wyłupia oko, podcina nos, ucho lub wargę, jest winny okaleczenia. 6-23.1 PC - Tortury (F) Przestępstwo które bierze pod uwagę tortury nie wymaga żadnego dowodu, że ofiara doznała bólu. 6-24.1 PC - Porwanie (F) Każda osoba, która siłą lub w inny sposób wzbudza strach, kradnie, zabiera, przetrzymuje lub aresztuje jakąkolwiek osobę w tym stanie i przenosi ją do innego kraju, stanu lub hrabstwa, lub do innej części tym samym hrabstwie jest winna porwania. 6-25.1 PC - Zniewolenie osoby w celu ucieczki przed LEA (wzięcie zakładnika) (F) Każda osoba, która popełnia przestępstwo fałszywego pozbawienia wolności, wobec osoby w celu ochrony przed aresztowaniem, co znacznie zwiększa ryzyko wyrządzenia krzywdy pokrzywdzonemu, lub w celu użycia tej osoby jako tarczy, podlega karze kara pozbawienia wolności. 6-26. Rabunek to zbrodnia odbieranie własności osobistej innej osobie, z jej osoby lub bezpośredniej obecności, wbrew jego woli, dokonane za pomocą siły lub strachu. 6-27.1 PC - Rabunek (F) Jeżeli pozwany, dobrowolnie działając w porozumieniu z dwiema lub więcej innymi osobami, popełnia napad w zamieszkałym domu mieszkalnym, na statku przeznaczonym do zamieszkania, zamieszkałym pływającym domu, autokar z przyczepą, który jest zamieszkany lub zamieszkana część jakiegokolwiek innego budynku, jest winny. 6-28.1 PC - Carjacking (F) „Carjacking” to zbrodnicze zabranie pojazdu mechanicznego w posiadanie innej osoby, od jej osoby lub bezpośredniej obecności lub od osoby lub bezpośredniej obecności pasażera pojazdu mechanicznego, wbrew jego woli i z zamiarem stałe lub czasowe pozbawienie posiadania pojazdu mechanicznego osoby będącej w jego posiadaniu, dokonane za pomocą siły lub strachu. 6-29.1 PC - Napaść pierwszego stopnia (M) Napaść (pierwszego stopnia) to bezprawna próba, połączona z obecną zdolnością do spowodowania gwałtownego zranienia innej osoby. 6-30.1 PC - Napaść drugiego stopnia (M) W przypadku napaści (drugiego stopnia) na jakąkolwiek osobę na terenie szkoły lub parku, napaść ta podlega karze grzywny albo karze grzywny i pozbawienia wolności. 6-31.1 PC - Napaść trzeciego stopnia (F) Osoba odpowiedzialna za napaść na oficera pokoju (t.j. osoba odpowiedzialna za egzekwowanie prawa na terenie Stanów Zjednoczonych), który wykonuje swoje obowiązki na terenie Stanu San Andreas, podlega karze pozbawienia wolności. 6-32.1 PC - Groźby (M)/(F) Każda osoba, która grozi popełnieniem karalnego przestępstwa osobie fizycznej i/lub rodzinie osoby fizycznej jest winna przestępstwa. W te groźby włączają się słowa wypowiedziane, napisane elektronicznie lub listownie. 6-33.1 PC - Przemoc domowa (M)/(F) Każdy, kto powoduje u osoby wymienionej w podsekcji 6-33.2 PC obrażenia cielesne doprowadzające do wytworzenia się dowolnej rany bądź innego uszkodzenia ciała które jest rezultatem użycia siły fizycznej jest winny przestępstwa. 6-33.2 PC Sekcja 6-33.1 PC dotyczy sytuacji w których ofiara jest: - partnerem bądź byłym partnerem sprawcy - konkubentem bądź byłym konkubentem sprawcy - narzeczonym bądź inną osobą, z którą sprawca jest lub był w nieformalnym związku - matką bądź ojcem dziecka sprawcy 6-34.1 PC - Zaniedbanie dziecka (M)/(F) Każdy, kto w okolicznościach lub warunkach mogących spowodować ciężkie uszkodzenie ciała lub śmierć umyślnie powoduje lub dopuszcza, aby dziecko cierpiało lub zadaje mu nieuzasadniony ból fizyczny lub cierpienie psychiczne, lub sprawując opiekę nad dzieckiem umyślnie powoduje lub dopuszcza, aby dziecko doznało uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, lub umyślnie powoduje lub dopuszcza, aby dziecko zostało umieszczone w sytuacji, w której jego osobie lub zdrowiu zagraża niebezpieczeństwo, umyślnie powoduje lub zezwala na uszkodzenie ciała lub zdrowia tego dziecka lub umyślnie powoduje lub zezwala na umieszczenie tego dziecka w sytuacji, w której jego osoba lub zdrowie jest zagrożone jest winny przestępstwa. 7 — PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO OSOBIE FIZYCZNEJ (NAPADY SEKSUALNE, PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO PRZYZWOITOŚCI I DOBREJ MORALNOŚCI) 7-11.1 PC - Gwałt (F) Gwałt jest aktem współżycia seksualnego dokonanym w jednej z następujących okoliczności Jeżeli osoba nie będąca małżonkiem sprawcy czynu jest niezdolna z powodu zaburzenia psychicznego lub niepełnosprawności rozwojowej lub fizycznej do wyrażenia zgody prawnej, a jest to wiadome lub racjonalnie uzasadnione a sprawca czynu powinien być tego świadomy, Jeśli jest dokonywane wbrew woli osoby za pomocą siły, przemocy, przymusu, zagrożenia lub strachu przed natychmiastowym i bezprawnym uszkodzeniem ciała tej osoby lub innej osoby, Jeśli osoba jest w tym czasie nieświadoma natury czynu. 7-12.1 PC - Stosunek z małoletnim (M)/(F) Niedozwolony stosunek seksualny to stosunek płciowy dokonany z osobą niebędącą małżonkiem sprawcy, jeżeli jest to osoba małoletnia. Na potrzeby niniejszego paragrafu „małoletni” to osoba w wieku poniżej 18 lat, a „dorosła” to osoba, która ma co najmniej 18 lat. Obecna lub poprzednia randka lub związek małżeński nie są wystarczające do wyrażenia zgody, jeżeli zgoda jest przedmiotem postępowania karnego, Zasadnicza wina gwałtu polega na oburzeniu osoby i uczuć ofiary gwałtu. Jakakolwiek penetracja seksualna, nawet niewielka, wystarczy, by zbrodnię dopełnić. 7-13.1 PC - Przymuszanie kobiety do ślubu (M) Każda osoba, która bezprawnie, wbrew jej woli, siłą, groźbą lub przymusem, przyjmie kobietę, zmusza ją do poślubienia lub poślubienia innej osoby lub do zbezczeszczenia, podlega karze pozbawienia wolności. 7-14.1 PC - Uprowadzenie i prostytucja nieletnich (F) Każdy, kto zabiera ojcu, matce, opiekunowi lub innej osobie mającej odpowiedzialność prawną, osobę poniżej 18 roku życia, w celu uprawiania prostytucji, podlega karze pozbawienia wolności. 7-15. Każda osoba mająca żyjącego małżonka, która poślubia lub wchodzi w zarejestrowany związek partnerski z inną osobą, jest winna bigamii. 7-16.1 PC - Bigamia (I) Sekcja 90 nie obejmuje żadnego z poniższych: Każdej osobie z powodu poprzedniego małżeństwa lub poprzedniego zarejestrowanego związku partnerskiego, której małżonek z takiego małżeństwa lub zarejestrowanego związku partnerskiego był nieobecny przez pięć kolejnych lat i nie wiedziała, że w tym czasie żyje, Każdej osobie z powodu poprzedniego małżeństwa lub poprzedniego zarejestrowanego związku partnerskiego, który został unieważniony, unieważniony lub rozwiązany wyrokiem właściwego sądu. 7-17.1 PC - Zoofilia (M) Każda osoba, która ma kontakt seksualny ze zwierzęciem, jest winna przestępstwa. 7-18.1 PC - Pornografia dziecięca (F) Każda osoba, która wie, powinna była wiedzieć lub wierzyć, że inna osoba jest osobą niepełnoletnią, i która świadomie rozpowszechnia, wysyła, powoduje wysłanie, wystawia lub oferuje dystrybucję lub wystawianie w jakikolwiek sposób, w tym drogą fizyczną, telefoniczną, elektroniczną komunikacji lub osobiście wszelkich szkodliwych spraw przedstawiających nieletniego lub nieletnich angażujących się w zachowania seksualne drugiej osobie z zamiarem wzbudzenia, odwołania się lub zaspokojenia pożądania, namiętności lub pragnień seksualnych tej osoby lub osoby nieletniej, oraz z zamiarem lub w celu odbycia stosunku płciowego lub kopulacji oralnej z drugą osobą, lub z zamiarem, aby jedna osoba dotykała intymnej części ciała drugiej osoby, jest winna przestępstwa. 7-19.1 PC - Sprzedaż biletu z zawyżoną ceną (I) Każda osoba, która bez pisemnej zgody właściciela lub operatora nieruchomości, na której ma się odbyć lub ma odbywać się impreza rozrywkowa, sprzeda bilet wstępu na imprezę rozrywkową, który został uzyskany w celu odsprzedaży, za wszelkie ceny, które przekraczają cenę wydrukowaną lub potwierdzoną na bilecie, na terenie stadionu, areny, teatru lub w innym miejscu, w którym ma się odbyć lub jest przetrzymywany jest winna wykroczenia. 7-20.1 PC - Rozprowadzane trucizny (F) Każda osoba, która świadomie miesza jakąkolwiek truciznę lub szkodliwą substancję z jakąkolwiek żywnością, napojami, lekarstwami lub produktem farmaceutycznym lub która umyślnie umieszcza jakąkolwiek truciznę lub szkodliwą substancję w jakimkolwiek źródle, studni, zbiorniku wodnym lub publicznym wodociągu, winna przestępstwa. 7-21. Świadome wykorzystywanie nasienia, komórek jajowych lub zarodków w technologii wspomaganego rozrodu przez kogokolwiek do celów innych niż wskazany podpisem dostawcy nasienia, komórek jajowych lub zarodka na pisemnym formularzu zgody jest niezgodne z prawem i powinno być karane zgodznie z 7-20.1 PC. 7-22.1 PC - Przestępstepstwo nienawiści (M) Przestępstwo nienawiści to przestępstwo przeciwko osobie, grupie lub mieniu motywowane przez rzeczywistą lub postrzeganą (chronioną) grupę społeczną ofiary. Przestępstwa z nienawiści to poważne przestępstwa, które mogą skutkować karą pozbawienia wolności. Przestępstwo nienawiści może dotyczyć: niepełnosprawności, płci, narodowości, rasy lub pochodzenia etnicznego, religii, orientacji seksualnej skojarzenia z osobą lub grupą o co najmniej jednej z tych rzeczywistych lub domniemanych cech. 7-23.1 PC - Prostytucja (M) Każda osoba, która wykonuje lub zabiega o prostytucję, jest winna przestępstwa. 7-24.1 PC - Napaść na tle seksualnym (M)/(F) Każdy, kto bez zgody drugiej osoby dotyka intymnej części jej ciała w celu osobistego podniecenie seksualnego, zaspokojenia swoich potrzeb seksualnych bądź w celu wykorzystania seksualnego innej osoby jest winny przestępstwa. Intymna część ciała na potrzeby tej sekcji definiowana jest jako: pierś (tylko w przypadku kobiet), krocze, odbyt, pośladki bądź narządy płciowe. 7-25.1 PC - Sutenerstwo (F) Każdy, kto pobiera opłaty od osoby uprawiającej konstytucje, podając sie również za opiekuna danej osoby, a także utrzymuje się z prowadzenia prostytucji winny jest przestępstwa. 8 — PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO ZDROWIU I BEZPIECZEŃSTWU PUBLICZNEMU 8-11.1 PC - Nielegalne przekroczenie torowiska kolejowego (M) Każda osoba, która wjeżdża na lub przekracza jakąkolwiek linię kolejową, na jakimkolwiek prywatnym przejściu, które jest zamknięte kratami lub bramami, i zaniedbuje pozostawienie tego samego bezpiecznie zamkniętego za nim, jest winna przestępstwa. 8-12.1 PC - Nielegalne prowadzenie pojazdu na torowisku kolejowym (M) Każda osoba, która jeździ, prowadzi lub napędza jakikolwiek pojazd na i wzdłuż torów dowolnej linii kolejowej przez lub nad jej prywatnym pasem drogowym, bez zezwolenia nadinspektora lub innego odpowiedzialnego za to funkcjonariusza, jest winna przestępstwa. 8-13.1 PC - Uciążliwość publiczna na posiadłości (I) Każda osoba, która utrzymuje, zezwala na występowanie uciążliwości publicznych na swojej nieruchomości lub w lokalu oraz każda osoba zajmująca lub dzierżawiąca nieruchomość lub lokal innej osoby, która utrzymuje, zezwala na występowanie uciążliwości publicznych na nieruchomości, po rozsądnym pisemnym zawiadomieniu od urzędnika służby zdrowia, prokuratora okręgowego, prokuratora miejskiego lub prokuratora miejskiego w celu usunięcia, umorzenia lub złagodzenia uciążliwości publicznej, która została doręczona osobie, jest winna wykroczenia. 8-14.1 PC - Zaśmiecanie (I) Jest niezgodne z prawem wyrzucanie lub powodowanie wyrzucania odpadów na publicznej lub prywatnej autostradzie lub drodze, w tym jakiejkolwiek części jej pasa drogowego, lub na terenie własności prywatnej, lub na terenie parku publicznego lub innej własności publicznej innej niż nieruchomość wyznaczona lub wydzielona w tym celu przez radę zarządzającą lub organ odpowiedzialny za tę nieruchomość. Osoba naruszająca ten punkt jest winna wykroczenia. Ta sekcja nie ogranicza prywatnego właściciela w korzystaniu z jego własnej własności prywatnej, chyba że umieszczanie, składowanie lub wyrzucanie odpadów na terenie nieruchomości stwarza zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa publicznego, uciążliwość dla społeczeństwa lub zagrożenie pożarowe, zgodnie z ustaleniami miejscowego wydziału zdrowia, miejscowej straży pożarnej lub okręgu świadczącego usługi ochrony przeciwpożarowej lub Departamentu Leśnictwa i Ochrony Przeciwpożarowej, w którym to przypadku zastosowanie ma niniejszy punkt. 8-15.1 PC - Sprzedaż fałszywego towaru (M) Każda osoba, która fałszuje lub rozcieńcza jakikolwiek artykuł żywnościowy, napój, narkotyk, lekarstwo, alkohol spirytusowy lub słodowy lub wino lub jakikolwiek artykuł przydatny w ich mieszaniu, z oszukańczym zamiarem zaoferowania tego samego lub spowodowania lub pozwolenia na jego oferowanie do sprzedaży jako niezafałszowane lub nierozcieńczone; oraz każda osoba, która oszukańczo sprzedaje, przechowuje lub oferuje do sprzedaży to samo, jako niesfałszowane lub nierozcieńczone, lub która w odpowiedzi na zapytanie dotyczące jakiegokolwiek artykułu spożywczego, napoju, narkotyku, lekarstwa, alkoholu spirytusowego lub słodowego lub wina, sprzedaje lub oferuje do sprzedaży inny artykuł lub artykuł o innym charakterze lub produkcji bez uprzedniego poinformowania nabywcy o takiej różnicy, jest winna przestępstwa. 8-16.1 PC - Niszczenie zieleni publicznej (M) Nikt nie może umyślnie lub w wyniku zaniedbania ścinać, niszczyć, okaleczać ani usuwać materiału roślinnego, który rośnie na drogach drogowych stanowych lub hrabstwa. 8-17.1 PC - Morderstwo prywatnego zwierzęcia (M) Każdy, kto umyślnie lub niedbale, polując na cudzych ziemiach, zabija, okalecza lub rani zwierzę będące własnością innej osoby, jest winny przestępstwa. 8-18.1 PC - Instalacja wadliwego sprzętu przeciwpożarowego (M) Każda osoba, która umyślnie lub złośliwie buduje lub konserwuje system ochrony przeciwpożarowej w dowolnej konstrukcji z zamiarem zainstalowania systemu ochrony przeciwpożarowej, o którym wiadomo, że nie działa lub zakłóca skuteczne działanie systemu, tak aby zagrozić bezpieczeństwu lokator lub użytkownik konstrukcji w przypadku pożaru podlega karze pozbawienia wolności. 8-19.1 PC - Próba wywołania spadku ceny cudzego mienia poprzez plotkowanie (M) Każda osoba, która umyślnie składa lub publikuje jakiekolwiek fałszywe oświadczenie, rozpowszechnia fałszywe plotki lub stosuje inne fałszywe lub oszukańcze środki lub urządzenia z zamiarem wpłynięcia na cenę rynkową jakiegokolwiek rodzaju mienia, jest winna przestępstwa. 8-20.1 PC - Nakłananie do popełnienia samobójstwa (F) Każda osoba, która celowo pomaga, doradza lub zachęca kogoś do popełnienia samobójstwa, jest winna przestępstwa. 8-21.1 PC - Wytwarzanie lub sprzedaż podrobionych przedmiotów używających znaku towarowego (M)/(F) Każda osoba, która dobrowolnie wytwarza, sprzedaje bądź posiada z zamiarem sprzedaży jakikolwiek przedmiot sygnowany logiem bądź nazwą marki zarejestrowanej w Urzędzie Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych będący jego podróbką bądź nielicencjonowaną imitacją, jest winna przestępstwa. 9 — ZBRODNIE POKOJU PUBLICZNEGO 9-11.1 PC - Próba zakłócenia legalnego zgromadzenia (M) Każda osoba, która bez upoważnienia prawnego umyślnie zakłóca lub przerywa zgromadzenie, które nie ma charakteru niezgodnego z prawem, jest winna przestępstwa. 9-12.1 PC - Podżeganie do zamieszek (M) Każda osoba, która z zamiarem wywołania zamieszek dokonuje aktu lub angażuje się w zachowanie, które nakłania do zamieszek lub nakłania innych do popełnienia aktów siły lub przemocy, palenia lub niszczenia mienia, w czasie i miejscu oraz w okolicznościach które stwarzają wyraźne, obecne i bezpośrednie niebezpieczeństwo aktów siły lub przemocy albo spalenia lub zniszczenia mienia, jest winny podżegania do zamieszek. 9-13.1 PC - Udział w zamieszkach (M) Każda osoba biorąca udział w jakichkolwiek zamieszkach podlega karze grzywny lub karze pozbawienia wolności. 9-14.1 PC - Zakłócenie porządku publicznego (M) Każda z poniższych osób podlega karze pozbawienia wolności w więzieniu: Każda osoba, która bezprawnie walczy w miejscu publicznym lub wyzywa inną osobę do walki w miejscu publicznym, Każda osoba, która złośliwie i umyślnie przeszkadza innej osobie głośnym i nierozsądnym hałasem, Każda osoba, która używa obraźliwych słów w miejscu publicznym, które z natury mogą wywołać natychmiastową gwałtowną reakcję. 9-15.1 PC - Nadużycie siły fizycznej (M) Każda osoba używająca lub nabywająca, zachęcająca lub pomagająca innej osobie w użyciu jakiejkolwiek siły lub przemocy przy wkraczaniu lub zatrzymywaniu jakiejkolwiek ziemi lub innej własności innej osoby, z wyjątkiem przypadków i w sposób dozwolony przez prawo, jest winna przestępstwa. 9-16.1 PC - Naruszanie nakazów / zakazów nałożonych przez sąd (M) Każda osoba która celowo i świadomie narusza nakazy lub/i zakazy nałożone przez sąd jest winna przestępstwa. 9-17.1 PC - Naruszanie nakazów / zakazów nałożonych przez sąd (F) Każda osoba która celowo i świadomie po raz kolejny narusza nakazy lub/i zakazy nałożone przez sąd jest winna przestępstwa. 9-18.1 PC - Niestawienie się w sądzie (po podpisaniu poświadczenia) (M) Każda osoba, która nie stawia się w wyznaczonym terminie na rozprawę sądową po podpisaniu dokumentu, który zobowiązuje ją do stawienia się przed sądem jest winna przestępstwa. 9-19.1 PC - Zakrywanie twarzy (M) Każda osoba, która zakrywa twarz w celu uniknięcia rozpoznania przez agencje porządkowe lub w celu popełnienia przestępstwa jest winna przestępstwa. 9-20.1 PC - Pijaństwo w miejscu publicznym (M) Każda osoba, która w miejscu publicznym zostanie znaleziona pod aktywnym wpływem narkotyków, alkoholu, substancji kontrolowanej, i innych środków odrzuających, w czego wyniku jest zagrożeniem dla spokoju publicznego, jest winna przestępstwa. 9-21.1 PC - Obnażanie (M) Każda osoba, która w miejscu publicznym odsłania prywatne części ciała lub namawia inną osobę do odsłonienia prywatnych części ciała winna jest tego przestępstwa. 10 — PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO DOCHODOM I MIENION STANU SAN ANDREAS 10-11.1 PC - Zaniedbanie obowiązku służbowego (odbiór, przechowanie lub wypłata pieniędzy) (F) Każdy funkcjonariusz, któremu powierzono odbiór, przechowanie lub wypłatę pieniędzy publicznych, który zaniedbuje lub nie przetrzymuje i nie płaci w sposób przewidziany przez prawo tych pieniędzy, jest winny przestępstwa. 10-12. Każda osoba, która umyślnie utrudnia lub utrudnia każdemu urzędnikowi publicznemu pobieranie jakichkolwiek dochodów, podatków lub innych sum pieniężnych, którymi interesuje się ludność tego stanu i do których pobierania taki urzędnik jest na mocy prawa upoważniony, jest winna przestępstwa. 11 — PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO WŁASNOŚCI PRYWATNEJ 11-11.1 PC - Podpalenie (F) Osoba jest winna podpalenia, gdy rozmyślnie i złośliwie podpala lub powoduje spalenie, lub kto pomaga, doradza lub zapewnia spalenie jakiejkolwiek budowli, gruntu leśnego lub mienia. 11-12.1 PC - Podpalenie drugiego stopnia (F) Osoba, która umyślnie, złośliwie, z premedytacją i z zamiarem wyrządzenia szkody jednej lub większej liczbie osób lub spowodowania szkód materialnych w okolicznościach mogących spowodować zranienie jednej lub większej liczbie osób lub wyrządzić szkodę jednej lub większej liczbie osób budynków lub zamieszkałych mieszkań, podpala, pali się lub powoduje spalenie, lub pomaga, doradza lub zapewnia spalenie jakiejkolwiek rezydencji, budowli, gruntu leśnego lub mienia, jest winna poważnego podpalenia 11-13.1 PC - Posiadanie i/lub dystrybucja materiałów łatwopalnych (F) Każda osoba, która posiada, wytwarza lub pozbywa się łatwopalnych lub palnych materiałów lub substancji lub jakiegokolwiek urządzenia zapalającego w układzie lub preparacie, z zamiarem umyślnego i złośliwego użycia tego materiału, substancji lub urządzenia do podpalenia lub spalenia jakichkolwiek budowli, gruntu leśnego lub mienia podlega karze pozbawienia wolności. 11-14. Po skazaniu za jakiekolwiek przestępstwo tego rozdziału, oprócz przewidzianej kary, sąd może nałożyć grzywnę w wysokości nieprzekraczającej pięćdziesięciu tysięcy dolarów. 11-15.1 PC - Włamanie (F) Każda osoba, która wejdzie do jakiegokolwiek domu, pokoju, mieszkania, kamienicy, sklepu, magazynu, młyna, stodoły, stajni, przybudówki lub innego budynku, namiotu, wagonu kolejowego, zamkniętego lub zaplombowanego kontenera ładunkowego, zamontowany na pojeździe lub nie, autokaru z przyczepą, każdego samochodu mieszkalnego, zamieszkałego samochodu kempingowego, gdy drzwi są zamknięte, samolot lub kopalni lub jakakolwiek jej podziemna część, z zamiarem popełnienia wielkiej lub drobnej kradzieży lub jakiegokolwiek przestępstwa, jest winna włamania. 11-16.1 PC - Włamanie przy użyciu specjalistycznego sprzętu (F) Każda osoba, która z zamiarem popełnienia przestępstwa wchodzi w dzień lub w nocy do dowolnego budynku, zamieszkałego lub nie, i otwiera lub próbuje otworzyć skarbiec, sejf lub inne bezpieczne miejsce za pomocą palnika acetylenowego lub łuku elektrycznego, lancy termicznej, tlenowej lub jakiekolwiek inne podobne urządzenie zdolnego do przepalania stali, betonu lub jakiejkolwiek innej substancji stałej lub przy użyciu nitrogliceryny, dynamitu, prochu strzelniczego lub innego materiału wybuchowego, jest winna przestępstwa. 11-17.1 PC - Próba włamania (M) Każda osoba mająca przy sobie wytrych, bit do kluczy, łom, śrubokręt, szczypce zaciskowe, szczypce do pomp wodnych, młotek suwakowy, slim jim, drążek napinający, wytrych, cylindryczny wytrych, klucz uderzeniow, ściągacz do drzwi bezpiecznych w podłodze, klucz główny, ceramiczne lub porcelanowe wióry lub kawałki świec zapłonowych lub inny instrument lub narzędzie z zamiarem włamania lub włamania do dowolnego budynku, wagonu kolejowego, samolotu lub statku, autokaru lub pojazdu zgodnie z definicją w Vehicle Code, lub kto świadomie wykona lub zmieni lub będzie próbował zrobić lub zmienić dowolny klucz lub inny przyrząd wymieniony powyżej, aby pasował lub otwierał zamek budynku, wagonu kolejowego, samolotu, statku, przyczepy autokarem lub pojazdem w rozumieniu Vehicle Code, bez wezwania do tego osoby mającej prawo do ich otwierania, lub która ma wykonać, zmienić lub naprawić jakikolwiek instrument lub rzecz, wiedząc lub mając powody sądzić, że jest przeznaczony do wykorzystania w popełnieniu wykroczenia lub przestępstwa, jest winny przestępstwa. 11-18. Każda osoba, która świadomie i umyślnie sprzedaje lub dostarcza wytrych, drążek napinający, pistolet wytrychowy, wytrych rurowy lub ściągacz do drzwi bezpieczny w podłodze innej osobie, niezależnie od tego, czy przysługuje mu odszkodowanie, powinna uzyskać imię i nazwisko, adres , ewentualnie numer telefonu, datę urodzenia oraz numer prawa jazdy lub numer identyfikacyjny osoby, której urządzenie zostało sprzedane lub dostarczone. 11-19.1 PC - Fałszerstwo (F) Każda osoba, która przerabia, fałszuje, podrabia, duplikuje lub w jakikolwiek sposób odtwarza lub podrabia prawo jazdy lub dowód osobisty wydany przez agencję rządową z zamiarem użycia takiego prawa jazdy lub dowodu tożsamości w celu ułatwienia popełnienia fałszerstwa, podlega karze pozbawienia wolności. 11-20.1 PC - Próba fałszerstwa (pomoc w fałszerstwie) (F) Każda osoba, która pokazuje lub zezwala na pokazywanie lub posiada jakiekolwiek prawo jazdy lub dowód osobisty z zamiarem wykorzystania prawa jazdy lub dowodu osobistego w celu ułatwienia popełnienia fałszerstwa, podlega karze pozbawienia wolności. 11-21.1 PC - Manipulacja dokumentacją medyczną (M) Każda osoba, która zmienia lub modyfikuje dokumentację medyczną jakiejkolwiek osoby w oszukańczym zamiarze lub która w oszukańczym zamiarze tworzy fałszywą dokumentację medyczną, jest winna przestępstwa. 11-22.1 PC - Podrabianie materiałów szlachetnych (F) Każda osoba, która fałszuje którykolwiek z gatunków złotych lub srebrnych monet obecnych w tym stanie, lub jakiegokolwiek rodzaju lub gatunku złotego pyłu, złota lub srebra w sztabach, sztabek, brył, kawałków lub samorodków, lub która sprzedaje, przekazuje lub daje w płatnościach takich sfałszowanych monet, kurzu, sztabek, kawałków lub samorodków lub zapewnia ich sprzedaż, wypowiadanie lub przekazywanie, z zamiarem oszukania jakiejkolwiek osoby, wiedząc, że to samo jest podrabiane, jest winny podrabiania. 11-23. Sprzeniewierzenie to oszukańcze przywłaszczenie mienia przez osobę, której ją powierzono. 11-24.1 PC - Przywłaszczenie (kradzież) (F) Każda osoba winna sprzeniewierzenia (przywłaszczenia) podlega karze pozbawienia wolności. 11-25. Wymuszenie to uzyskanie własności lub innego świadczenia od innej osoby, za jej zgodą, lub uzyskanie oficjalnego aktu funkcjonariusza publicznego, wywołanego przez bezprawne użycie siły lub strachu, lub pod kolorem oficjalnego prawa. 11-26.1 PC - Wymuszenie (F) Każda osoba, która wyłudza mienie lub inne korzyści od innej osoby, w okolicznościach nie równoznacznych z rabunkiem lub porwaniem samochodu, przy użyciu siły lub jakiejkolwiek groźby, podlega karze pozbawienia wolności. 11-27. Niniejszy artykuł nie ma zastosowania do żadnego wjazdu w trakcie pełnienia służby przez oficera pokoju lub innego należycie upoważnionego urzędnika, ani do zgodnego z prawem korzystania z ustanowionego i istniejącego prawa drogi na potrzeby dróg publicznych. 11-28. Ten artykuł nie zabrania: Wszelkie zgodne z prawem działania mające na celu zaangażowanie się w jakiekolwiek działania organizacyjne w imieniu jakiegokolwiek związku zawodowego, agenta lub jego członka, lub jakiejkolwiek grupy pracowników lub dowolnego jej członka, zatrudnionych lub wcześniej zatrudnionych w dowolnym miejscu prowadzenia działalności lub zakładzie produkcyjnym opisanym w niniejszego artykułu lub w celu prowadzenia zgodnej z prawem działalności związków zawodowych lub ich członków. Jakiekolwiek zgodne z prawem działanie w celu zbadania bezpieczeństwa warunków pracy na delegowanym mieniu przez przedstawiciela związku zawodowego lub innej grupy pracowników, który ma przy sobie pisemne potwierdzenie należytego upoważnienia przez swój związek zawodowy lub grupę pracowników do przeprowadzenia takiego badania. 11-29. Nielegalne jest wchodzenie lub przebywanie na jakiejkolwiek wystawionej nieruchomości bez pisemnej zgody właściciela, najemcy lub osoby będącej w jej legalnym posiadaniu lub kontroli. Każda osoba, która wchodzi lub pozostaje na wywieszonym mieniu bez takiej pisemnej zgody, jest winna odrębnego przestępstwa za każdy dzień, w którym wchodzi lub przebywa na takim rozwieszonym mieniu. 11-30. Wałęsanie się w bezpośrednim sąsiedztwie wystawionej nieruchomości jest niezgodne z prawem. Ta sekcja nie zabrania pikietowania w takim bezpośrednim sąsiedztwie ani jakiejkolwiek zgodnej z prawem działalności, dzięki której społeczeństwo jest informowane o istnieniu rzekomego sporu pracowniczego. 11-31.1 PC - Wtargnięcie (M) Naruszenie któregokolwiek z postanowień tego artykułu jest przestępstwem. 11-32. Postanowienia niniejszego artykułu mają zastosowanie w całym stanie, we wszystkich hrabstwach, a żadna władza lokalna nie będzie uchwalać ani egzekwować żadnego rozporządzenia sprzecznego z tymi postanowieniami. 11-33. Wykroczeniem jest umieszczanie lub utrzymywanie lub powodowanie umieszczania lub utrzymywania bez zgodnego z prawem zezwolenia na jakiejkolwiek własności państwa, miasta lub hrabstwa, jakiegokolwiek znaku, obrazu, reklamy lub urządzenia mechanicznego które są używane w celach reklamowych lub które reklamują lub zwracają uwagę na jakąkolwiek osobę, artykuł handlowy, biznes lub zawód, lub cokolwiek, co ma być lub zostało sprzedane, wymienione lub oddane. 11-34.1 PC - Umieszczanie znaków na prywatnym terenie (I) Wykroczeniem jest umieszczanie lub utrzymywanie lub powodowanie umieszczenia lub utrzymywania na jakiejkolwiek nieruchomości, w której nie ma żadnego majątku ani prawa do posiadania jakiegokolwiek znaku. 11-35.1 PC - Dewastacja publicznych linii kolejowych (M) Każda osoba, która złośliwie robi jedno z poniższych, podlega karze pozbawienia wolności. Usuwa, przesuwa, uszkadza lub niszczy jakąkolwiek część jakiejkolwiek linii kolejowej, czy to dla wagonów parowych lub konnych, lub jakiegokolwiek toru jakiejkolwiek linii kolejowej, lub jakiejkolwiek gałęzi lub odgałęzienia, rozjazdu, mostu, wiaduktu, przepustu, nasypu, stacji lub innej konstrukcji, Umieszcza jakąkolwiek przeszkodę na szynach lub torach jakiejkolwiek linii kolejowej lub jakiejkolwiek zwrotnicy, odgałęzienia, odgałęzienia lub rozjazdu połączonego z jakąkolwiek linią kolejową. 11-36.1 PC - Unikanie opłat za przejazd kolejami (I) Każda osoba, która podstępnie uchyla się lub usiłuje uchylać się od zapłaty opłaty za przejazd podczas podróży jakąkolwiek linią kolejową, zostanie uznana za winną wykroczenia, a po skazaniu zostanie ukarana grzywną. 11-37.1 PC - Niszczenie dróg państwowych lub prywatnych (M) Każda osoba, która niedbale, umyślnie lub złośliwie wykopuje, usuwa, przemieszcza, psuje lub w inny sposób uszkadza lub niszczy jakąkolwiek państwową lub inną publiczną autostradę lub most, lub jakąkolwiek drogę prywatną, wyznaczoną przez prawo lub most na takiej autostradzie, lub która niedbale, umyślnie lub złośliwie spryskuje, spuszcza, zmienia kierunek lub w jakikolwiek inny sposób pozwala wodzie z dowolnego zraszacza, rowu, kanału, koryta lub zbiornika spływać lub nasycać przez przesiąkanie jakiejkolwiek drogi publicznej, która działa ma tendencję do uszkadzania takich autostrada lub stwarza zagrożenie dla ruchu na niej, jest winna przestępstwa. 11-38.1 PC - Zaśmiecanie dróg publicznych niebezpiecznymi przedmiotami (F) Każda osoba, która rzuca lub zostawia olej, szklaną butelkę, szkło, gwoździe, pinezki, obręcze, drut, puszki lub jakąkolwiek inną substancję, która może zranić jakąkolwiek osobę, zwierzę lub pojazd na jakiejkolwiek drodze publicznej w stanie San Andreas, jest winna przestępstwa; jednakże pod warunkiem, że każda osoba, która rozmyślnie zdeponuje taką substancję na jakiejkolwiek drodze publicznej w stanie San Andreas z zamiarem spowodowania poważnych obrażeń ciała innych osób korzystających z autostrady, będzie winna przestępstwa. 11-39.1 PC - Niszczenie oznakowania drogowego (I) Każda osoba, która złośliwie usuwa, niszczy, rani, łamie lub niszczy słupek milowy, tablicę lub kamień, lub drogowskaz wzniesiony na autostradzie lub w jej pobliżu, lub jakikolwiek napis na niej, jest winny wykroczenia. 11-40.1 PC - Uszkodzenie urządzeń zezwalających na wezwanie służb ratunkowych (M) Winna jest osoba, która bezprawnie i złośliwie usuwa, rani, niszczy, uszkadza lub utrudnia korzystanie z dowolnego urządzenia do komunikacji bezprzewodowej w celu uniemożliwienia korzystania z urządzenia w celu wezwania pomocy lub powiadomienia organów ścigania lub organów bezpieczeństwa publicznego o przestępstwie. 12 — PRZESTĘPSTWA NARKOTYKOWE 12-11.1 PC - Posiadanie substancji kontrolowanej (M) Każdy kto świadomie posiada dowolną substancję kontrolowaną nie będąc w posiadaniu obowiązującej recepty wystawionej przez lekarza jest winny przestępstwa. 12-12.1 PC - Posiadanie substancji kontrolowanej z zamiarem sprzedaży (F) Każdy kto świadomie posiada dowolną substancję kontrolowaną z zamiarem sprzedaży lub kupuje ją z zamiarem dalszej sprzedaży jest winny przestępstwa. Jako czynniki wskazujące na zamiar sprzedaży wskazuje się między innymi: gdy substancja zostaje zabezpieczona w dużej ilości, co wskazuje na to że nie jest do użytku własnego gdy substancja zostaje zabezpieczona podzielona na mniejsze pakunki, co wskazuje na to że została podzielona na działki do handlu detalicznego gdy substancja zostaje zabezpieczona razem z urządzeniem do pomiaru wagi gdy substancja zostaje zabezpieczona razem z dużą ilością gotówki gdy substancja zostaje zabezpieczona w budynku będącym punktem zbytu narkotyków 12-13.1 PC - Nielegalne posiadanie marihuany (I)/(M) Każdy kto: mając mniej niż 21 lat posiada dowolną ilość marihuany bądź skoncentrowanej marihuany (haszyszu), jest winny wykroczenia, posiada więcej niż 28,5 grama marihuany bądź więcej niż 8 gram skoncentrowanej marihuany (haszyszu), jest winny przestępstwa. 12-14.1 PC - Posiadanie marihuany z zamiarem sprzedaży (M) Każdy kto posiada marihuanę z zamiarem sprzedaży jest winny przestępstwa. Powyższa sekcja nie dotyczy sprzedaży marihuany przez pracownika biznesu licencjonowanego do tego. 12-15.1 PC - Nielegalne uprawianie marihuany (I)/(M) Każdy osoba, która uprawia krzaki marihuany jest zobowiązana na mocy tej sekcji Penal Code do: posiadania więcej niż 21 lat, uprawiania maksymalnie sześciu krzaków na terenie jednej posiadłości, zadbania, by plantacja znajdowała się w bezpiecznym miejscu zabezpieczonym zamkiem, kłódką bądź innym urządzeniem zabezpieczającym nieruchomość oraz plantację, zadbania, by plantacja nie była widoczna z dowolnego miejsca publicznego. Osoba która uprawia krzaki marihuany mając mniej niż 21 lat jest winna wykroczenia. Osoba która nie spełnia dowolnego z pozostałych wymagań opisanych w powyższej sekcji jest winna przestępstwa. 12-16.1 PC - Operowanie nieruchomością przeznaczoną do handlu narkotykami (M)/(F) Każda osoba, która operuje bądź pomaga w operowaniu nieruchomością, na której terenie ma dochodzić do nielegalnej sprzedaży, oddawania bądź używania jakiejkolwiek kontrolowanej substancji jest winna przestępstwa. 12-17.1 PC - Wytwarzanie, posiadanie, bądź sprzedaż substancji imitującej substancję kontrolowaną (M) Każdy kto świadomie wytwarza, posiada bądź sprzedaje imitację dowolnej substancji kontrolowanej jest winny przestępstwa. 12-18.1 PC - Wytwarzanie substancji kontrolowanej (F) Każda osoba, która świadomie wytwarza bądź pomaga w procesie wytwarzania substancji kontrolowanej jest winna przestępstwa. 13 — PRZESTĘPSTWA ZWIĄZANE Z BRONIĄ PALNĄ 13-11.1 PC - Posiadanie broni palnej bez licencji (M) Każda osoba posiadająca (w samochodzie, przy sobie, budynku etc.) broń palną, która jest nielegalna lub/i osoba która posiada takową broń bez wymaganej, przez stan San Andreas, licencji na broń jest winna przestępstwa. 13-12.1 PC - Posiadanie broni palnej w ilościach dystrybucyjnych (F) Każda osoba na której posesji, przy której, w której pojeździe zostaną zabezpieczone znaczne ilości broni palnej, z pełnym podejrzeniem dalszej ich dystrybucji jest winna posiadania broni palnej w ilościach dystrybucyjnych. 13-13.1 PC - Naruszenie zasad San Andreas State Weapon Control Act of 2023 (M)/(F) Każda osoba która dopuszcza się naruszenia zasad w.w aktu jest winna przestępstwa. W to wliczają się osoby łamiające limity posiadania broni legalnej, licencjonowanej oraz osoby nieodpowiednio przenoszące broń palną. Naruszenia mogą być również sprawdzane przez sąd stanowy oraz prokuraturę stanową. Punkt dotyczy jakiegokolwiek naruszenia SASWCA przez osoby posiadające licencje jak i nieposiadające żadnych licencji. 13-14.1 PC - Posiadanie broni automatycznej, maszynowej, karabinu wyborowego, strzelby (F) Każda osoba posiadająca określone w SASWCA 2023 broni automatyczne, maszynowe, karabiny wyborowe, strzelby, które nie włączają się pod licencję CCW jest winna przestępstwa. Bronie te nie są legalne przy żadnej z licencji a ich posiadanie jest poważnym przestępstwem. 13-15.1 PC - Posiadanie broni wybuchowej, masowego rażenia (F) Każda osoba posiadająca określone w SASWCA 2023 broni wybuchowe, masowego rażenia, trucizny jest winna poważnego przestępstwa. 13-16.1 PC - Wypalenie z broni palnej w miejscu publicznym (F) Każda osoba, która wypali w miejscu publicznym z broni palnej (bez względu na licencję) bez powodu określonego przez prawo, jest winna przestępstwa. 13-17.1 PC - Wypalenie z broni palnej w miejscu publicznym z pojazdu (drive-by shooting) (F) Każda osoba, która wypali w miejscu publicznym z broni palnej (bez względu na licencję) z pojazdu (drive-by shooting) bez powodu określonego przez prawo, jest winna przestępstwa. 13-18.1 PC - Nieodpowiednie wypalenie z broni palnej (M)/(F) Każda osoba używająca (wypalająca nabój) broń, bez względu na stan faktyczny, przynalenżność, służbę, licencję w sposób nieodpowiedzialny, prowadzący do ranienia innych osób postronnych, szkodzenia zewnętrznemu mieniu, jest winna przestępstwa. 13-19.1 PC - Posiadanie narzędzia imitującego broń śmiertelną (M) Każda osoba znajdująca się w posiadaniu narzędzia, którego celem jest imitacja broni śmiertelnej, letalnej, winna jest przestępstwa. 13-20.1 PC - Wykorzystanie narzędzia imitującego broń śmiertelną (F) Każda osoba wykorzystująca narzędzie imitujące broń śmiertelną winna jest przestępstwa. Sam czyn będzie traktowany na równi z czynem związanym z napaścią z prawdziwą bronią letalną ze względu na zamierzone działania oskarżonego. 13-21.1 PC - Próba odebrania broni oficerowi pokoju (F) Każda osoba dopuszczająca się próby odebrania broni oficerowi pokoju winna jest przestępstwa. 13-22.1 PC - Posiadanie nielegalnych modyfikacji broni (M) Każda osoba posiadająca przy sobie, w swoim pojeździe, na swojej posesji nielegalne modyfikacje broni, jest winna przestępstwa. 13-23.1 PC - Ingerencja/modyfikowanie broni palnej (M) Każda osoba mająca na celu modyfikację broni w sposób nielegalny lub/i zatarcie numerów seryjnych broni jest winna przestępstwa. 13-24.1 PC - Posiadanie kastetu (M)/(F) Każda osoba, która posiada lub/i używa "kastet" jest winna przestępstwa. 13-25.1 PC - Posiadanie nielegalnej broni białej (M)/(F) Każda osoba, która posiada lub/i używa nielegalną broń białą jest winna przestępstwa. 13-26.1 PC - Świadome przekazanie broni palnej do ogólnego użytku (M) Każda osoba, korporacja lub firma, która świadomie dostarczy, sprzeda lub przekaże posiadanie lub kontrolę jakiejkolwiek broni palnej innej osobie, podlega karze pozbawienia wolności lub karze grzywny. 13-27.1 PC - Grożenie bronią palną (także imitacją, podróbką, repliką, BB) (M) Każda osoba, która, z wyjątkiem samoobrony, wyciąga lub pokazuje imitację broni palnej, w sposób grożący innej osobie w taki sposób, aby spowodować obawę rozsądnej osoby przed uszkodzeniem ciała jest winna wykroczenia. 14 — RÓŻNE PRZESTĘPSTWA 14-11.1 PC - Wandalizm (M) Wandalizmu jest winna każda osoba, która złośliwie dopuszcza się któregokolwiek z poniższych czynów w stosunku do nieswoich rzeczy lub majątku osobistego, w przypadkach innych niż określone przez prawo państwowe: Zabrudzenia graffiti lub innym wpisanym materiałem, Uszkodzeniu, Zniszczeniu. 14-12.1 PC - Dewastacja miejsc kultu religijnego (M) Winna jest każda osoba, która świadomie dopuści się aktu wandalizmu w kościele, synagodze, meczecie, świątyni, budynku będącym własnością i zajmowanym przez religijną instytucję edukacyjną lub w innym miejscu używanym głównie jako miejsce kultu, w którym regularnie odbywają się nabożeństwa religijne lub na cmentarzu, osoba ta jest zagrożona karą pozbawienia wolności. 14-13.1 PC - Nielegalne walki zwierząt (M) Każda osoba, która dla rozrywki lub zysku powoduje, że byk, niedźwiedź lub inne zwierzę, z wyłączeniem psa, walczy z podobnym rodzajem zwierzęcia lub stworzenia, lub powoduje, że jakiekolwiek zwierzę, w tym pies, walczy z innym rodzajem zwierzęciem lub stworzeniem, lub z jakąkolwiek istotą ludzką, lub który dla rozrywki lub zysku, martwi się lub rani byka, niedźwiedzia, psa lub inne zwierzę lub powoduje niepokój byka, niedźwiedzia lub innego zwierzęcia, nie wliczając żadnego psa lub zranić się nawzajem, lub jakąkolwiek osobę, która pozwoli na to samo w jakimkolwiek obiekcie pod swoją opieką lub kontrolą, lub jakakolwiek osoba, która pomaga lub ułatwia walkę lub zamartwianie się zwierzęcia lub stworzenia, jest winna przestępstwa. 14-14. Każdy oficer pokoju lub funkcjonariusz posiadający kwalifikacje może wejść do dowolnego miejsca, budynku lub kamienicy, w której odbywają się wystawy walk ptaków lub zwierząt lub gdzie trwają przygotowania na taką wystawę i bez nakazu aresztować wszystkie obecne osoby. 14-15.1 PC - Znęcanie się nad zwierzętami (M) Przywiązywanie lub mocowanie żywego zwierzęcia do jakiejkolwiek maszyny lub urządzenia napędzanego jakąkolwiek siłą w celu spowodowania, aby zwierzę było ścigane przez psa lub psy, jest niezgodne z prawem. 14-16.1 PC - Manipulacja drewnem (M) Każda osoba, która umyślnie popełnia wykroczenie przez którykolwiek z poniższych czynów, jest winna wykroczenia: Wycinanie, niszczenie lub uszkadzanie jakiegokolwiek rodzaju drewna lub drewna stojącego lub rosnącego na cudzej ziemi, Wywóz wszelkiego rodzaju drewna lub drewna leżącego na tych ziemiach, Złośliwe zranienie lub odcięcie własności innej rzeczy do niej dołączonej lub jej produktu. 14-17.1 PC - Manipulacja pojazdem mechanicznym (F) Każda osoba, która z zamiarem spowodowania poważnych obrażeń ciała innej osoby, umyślnie usuwa, manipuluje, rani lub niszczy jakikolwiek pojazd pasażerski lub jego zawartość lub jego części, lub która umyślnie usuwa, manipuluje, niszczy lub umieszcza przeszkody na jakiejkolwiek części systemu tranzytowego, w tym jego pierwszeństwa, konstrukcji, osprzętu, torów, przełączników lub elementów sterujących, lub kto umyślnie wprawia pojazd w ruch podczas postoju i bez nadzoru jest winna przestępstwa. 14-18. Każda osoba, która usiłuje popełnić jakiekolwiek przestępstwo, ale mu się nie udaje, popełnieniu jej nie powiodło się lub została powstrzymana lub przechwycona, będzie ukarana, jeżeli prawo nie przewiduje karania tych usiłowań, w następujący sposób: (a) Jeżeli usiłowanie przestępstwa podlega karze pozbawienia wolności w więzieniu stanowym lub pozbawienia wolności, osoba winna usiłowania podlega karze pozbawienia wolności w więzieniu stanowym lub areszcie okręgowym, odpowiednio, o połowę kary pozbawienia wolności skazanej za usiłowane przestępstwo. Jednakże, jeśli usiłowanie przestępstwa jest zabójstwem umyślnym, umyślnym i z premedytacją, osoba winna tego usiłowania podlega karze pozbawienia wolności dożywotniego więzienia z możliwością zwolnienia warunkowego. Jeżeli usiłowane przestępstwo jest jakimkolwiek innym, w którym maksymalny wymiar kary to dożywocie lub śmierć, osoba winna usiłowania podlega karze pozbawienia wolności w więzieniu stanowym na okres pięciu, siedmiu lub dziewięciu godzin. Dodatkowy termin przewidziany w tej sekcji dla usiłowania zabójstwa umyślnego, umyślnego i z premedytacją nie będzie nakładany, chyba że fakt, że usiłowanie zabójstwa było umyślne, umyślne i z premedytacją, jest oskarżone w procesie oskarżenia i przyznane lub uznane za prawdziwe na podstawie faktów. (b) Jeżeli usiłowanie przestępstwa jest zagrożone karą pozbawienia wolności w więzieniu stanowym, osoba winna usiłowania podlega karze pozbawienia wolności w więzieniu stanowym na okres nieprzekraczający połowy kary pozbawienia wolności określonej w przypadku skazania za przestępstwo próbował. (c) Jeżeli usiłowanie przestępstwa podlega karze grzywny, sprawca skazany za tę usiłowanie podlega karze grzywny nieprzekraczającej połowy najwyższej grzywny, jaka może zostać nałożona w przypadku skazania za usiłowanie przestępstwa. (d) Jeżeli przestępstwo jest podzielone na stopnie, usiłowanie popełnienia przestępstwa może mieć dowolny z tych stopni, a kara za usiłowanie jest ustalana zgodnie z postanowieniami przez tę sekcję. (e) Niezależnie od podrozdziału (a), jeśli usiłowanie zabójstwa zostało popełnione na funkcjonariuszu ds. pokoju, strażaku, asystencie ds. opieki lub nieprzysiężonym umundurowanym pracowniku wydziału szeryfa, którego praca obejmuje opiekę lub kontrolę nad osadzonymi w areszcie, osoba podlega karze pozbawienia wolności dożywotnio z możliwością zwolnienia warunkowego. Podział ten ma zastosowanie, jeżeli zostanie udowodnione, że jedna osoba popełniła bezpośredni, ale bezskuteczny czyn w celu zabicia drugiego człowieka, a osoba, która go dopuszczała, żywiła wyraźną z góry przemyślaną złośliwość, a mianowicie szczególny zamiar bezprawnego zabicia drugiego człowieka. Ustawodawca stwierdza i oświadcza, że niniejszy paragraf jest deklaratorem obowiązującego prawa. 14-18.1 PC - Poruszanie się niezarejestrowanym statkiem powietrznym (M) Każda osoba, która nie dopełniła prawnego obowiązku jakim jest zarejestrowanie statku powietrznego którym dana osoba zamierza kierować jest winna przestępstwa. Punkt dotyczy tylko sytuacji w których doszło do złamania prawa w postaci podjęcia się próby poruszania statkiem powietrznym lub w których doszło do wzniesienia się niezarejestrowanego statku powietrznego. 14-19.1 PC - Poruszanie się statkiem powietrznym w stanie upojenia (F) Każda osoba, która podjęła się próby lub rozpoczęła poruszanie się statkiem powietrznym w trakcie upojenia jest winna przestępstwa. Nie ma dolnej granicy tolerancji alkoholu we krwi, każda osoba u której badania wstępne powietrza wydychanego, następnie krwi wykażą obecność alkoholu jest winna przestępstwa. 14-20.1 PC - Stwarzanie zagrożenia statkiem powietrznym (M)/(F) Każda osoba, która dopuściła się narażenia bezpieczeństwa lądowego, morskiego lub powietrznego podczas sterowania statkiem powietrznym winna jest przestępstwa. 14-21.1 PC - Ucieczka statkiem powietrznym przed LEA (F) Każda osoba, która dopuszcza się ucieczki przed sprawiedliwością przy pomocy statku powietrznego winna jest przestępstwa. W tym konkretnym punkcie brak reakcji na nakaz wylądowania przez służby do tego uprawnione, również powinno być traktowane jako złamanie prawa. 14-22.1 PC - Nieautoryzowane wtargnięcie na płytę lotniska (M)/(F) Każda osoba dopuszczająca się wtargnięcia na płytę lotniska winna jest odpowiednim przestępstwom. Granica płyty lotniska określona jest za pomocą znaków oraz tablic informacyjnych a także rządowych wykresów dostępnych elektornicznie. 14-23.1 PC - Podszycie się pod oficera pokoju (M)/(F) Każda osoba która podaje się za oficera pokoju, reprezentując jakąkolwiek agencję, chcąc wykorzystać uprawnienia oficera pokoju i nie tylko, winna jest przestępstwa podszycia. via. @kosma, @greygods, @Effect
 8. San Andreas Vehicle Code I - Postanowienia ogólne Akt ten nosi nazwę Vehicle Code Postanowienia niniejszego dokumentu, o ile zasadniczo są takie same, jak istniejące przepisy odnoszące się do tego samego przedmiotu, będą interpretowane jako ich przekształcenia i kontynuacje, a nie jako nowe akty. Wszystkie osoby, które w chwili wejścia w życie niniejszego kodeksu sprawują urząd na podstawie kodeksu uchylonego przez ten kodeks, które to funkcje są kontynuowane przez ten kodeks, nadal sprawują je zgodnie z poprzednią kadencją. Żadne działanie lub postępowanie rozpoczęte przed wejściem w życie niniejszego kodeksu i żadne nabyte prawo nie jest objęte postanowieniami tego kodeksu, ale wszelkie procedury podjęte później w tym kodeksie będą w miarę możliwości zgodne z postanowieniami niniejszego kodeksu. Jeśli jakakolwiek część niniejszego kodeksu zostanie uznana za niezgodną z konstytucją, taka decyzja nie wpłynie na ważność jakiejkolwiek innej części tego kodeksu. O ile z przepisu lub kontekstu nie wynika inaczej, niniejsze ogólne przepisy i zasady konstrukcji regulują konstrukcję niniejszego kodeksu. Nagłówki działów, rozdziałów i artykułów w żaden sposób nie wpływają na zakres, znaczenie ani intencję postanowień niniejszego kodeksu. II - Rodzaje przestępstw (I) - Infraction (M) - Misdemeanor (F) - Felony III - Definicje “Osoba” odnosi się do osoby fizycznej czyli każdego żyjącego człowieka. “Oficer pokoju” oznacza osobę będącą pracownikiem danego organu ścigania ogólnie uznanego za część Law Enforcement Agencies “Pojazd ratunkowy” odnosi się do każdego pojazdu posiadającego uruchomione sygnały ostrzegania okolicznych osób takie jak: - światła ostrzegawcze w postaci czerwonych lub niebieskich.' - syreny o zmiennym tonie głosowym wysyłanych nieustannie. “Pojazd pracowniczy” oznacza pojazd używany przez daną firmę niezwiązaną z działalnością organów ścigania, tak jak przedsiębiorstwa wykorzystujące pojazd w celach dostarczania usług lub transportu pracowniczego. “Wypadek” określa zdarzenie drogowe w którym poszkodowane zostały osoby na zdrowiu fizycznym lub psychicznym. “Kolizja” określa zdarzenie drogowe w którym nie ma osób poszkodowanych, ale jest poszkodowane mienie. “Każdy” określa każdego z osobna obywatela żyjącego na terenie stanu i odnosi się do osoby fizycznej jako wyżej opisanego. “U-Turn” oznacza zawrócenie pojazdem, gdzie litera U w słowie to poglądowy łuk po jakim musi poruszać się pojazd podczas manewru zawracania. "Pierwszeństwo" odnosi się do drogi z pierwszeństwem przejazdu. Na podstawie konwencji międzynarodowej, praktycznie wszystkie państwa korzystają z zasady prawego pierwszeństwa. Jeśli brak znaków lub brak świateł, pierwszeństwo ma ten, który znajduje się po prawej stronie. Znak YIELD położony na drodze zmusza kierowców z tej drogi do ustąpienia pierwszeństwa kierowcom drogi do której się włączają. Znak STOP nakazuje kierowcom zatrzymać się bezwzględnie przed wjazdem na skrzyżowanie lub włączeniem się do innej drogi. IV - Założenia Vehicle Code San Andreas Vehicle Code to dokument powstały dzięki pracy urzędu stanowego w celu informacyjnym, prewencyjnym i działań dyscyplinarnych względem przestępstw popełnianych na drogach całego stanu. Dokument ten jest jednocześnie informacją dla dowolnego obywatela o prawie jakie obowiązuje go podczas poruszania się pojazdem bądź byciem w inny sposób zaangażowanym w ruch drogowy. Jest też informacją dla organów ścigania i urzędów w celu zapobiegania i egzekwowania prawa drogowego w sposób zgodny z literą prawa opisaną w tym akcie prawnym. Każde z przestępstw drogowych z racji na numerację tego dokumentu będzie rozpoczynał się liczbą 20, a kolejnie następować będzie klasyfikacja trzy-liczbowa przestępstwa zgodnie z jego regulacją prawną i odpowiedzialnością dyscyplinarną względem prawa. Kolejnie do poszczególnego opisu dodaje się skrót VC ze względu na jego przynależność do tego dokumentu. V - Opis przestępstw i ich nazewnictwo oraz kategoryzacja. 20.101 VC - Podanie fałszywych danych (M) Używanie fałszywego lub fikcyjnego nazwiska/imienia w trakcie popełnienia przestępstwa drogowego lub bycia osobą na miejscu incydentu związanego z zdarzeniem drogowym, będąc uczestnikiem działań związanych z oficerem pokoju. 20.102 VC - Podanie fałszywego oświadczenia (M) Każdy kto podaje informacje niezgodne z prawdą w związku z incydentem drogowym co powoduje opóźnienie śledztwa lub jego werdyktu z rąk oficera pokoju. 20.103 VC - Niewykonanie polecenia oficera pokoju (M) Każdy kto nie wykonuje poleceń wydanych przez oficera pokoju w trakcie trwania lub rozpoczynania zatrzymania drogowego bądź innej interakcji z oficerem pokoju związanej z incydentem drogowym. 20.104 VC - Nieuprawnione zachowanie (M) Każdy kto łamie ogólno przyjęte zasady związane z bezpieczeństwem oficera pokoju w trakcie zatrzymania drogowego, rozumie się przez to m.in.: wysiadanie z pojazdu w trakcie trwania lub rozpoczynania zatrzymania drogowego, nieutrzymywanie rąk na kierownicy podczas trwającego zatrzymania drogowego, posługiwanie się telefonem w trakcie zatrzymania drogowego. 20.105 VC - Unikanie oficera pokoju i odpowiedzialności (F) Każdy kto podejmuje się ucieczki przed organami ścigania zaraz po wykonaniu przestępstwa drogowego, ale gdy nie następuje pościg za uciekinierem z uznania iż powód nie jest na tyle poważny by wszcząć pościg za uciekinierem. 20.106 VC - Ucieczka przed organami ścigania (F) Każdy kto podejmuje się ucieczki przed organami ścigania z jakiegokolwiek powodu i zostaje za nim rozpoczęty pościg. Adnotacja: Zabranie pojazdu jest możliwe tylko w przypadku posiadania solidnych powodów, a ostateczna decyzja będzie rozpatrywana indywidualnie przez liderów sądu i opiekunów organizacji publicznych. Samo posiadanie dwóch wcześniejszych rekordów za ucieczkę nie może być używane jako jedyny dowód popierający decyzję odebrania pojazdu. 20.107 VC - Spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym (F) Każdy kto podczas prowadzenia pojazdu powoduje incydent drogowy swoim zaniedbaniem czego skutkiem jest śmierć innej osoby. 20.108 VC - Spowodowanie wypadku (M) Każdy kto podczas prowadzenia pojazdu powoduje incydent drogowy swoim zaniedbaniem czego skutkiem jest uszkodzenie tymczasowe lub trwałe zdrowia osoby postronnej. 20.109 VC - Spowodowanie kolizji (I) Każdy kto podczas prowadzenia pojazdu powoduje incydent drogowy swoim zaniedbaniem czego skutkiem jest uszkodzenie mienia innej osoby. 20.110 VC - Brak obowiązkowych dokumentów (I) Każdy kto prowadzi pojazd bez posiadania w tym czasie obowiązkowych dokumentów takich jak: licencja kierowcy, dowód rejestracji pojazdu oraz dowód ubezpieczenia pojazdu. 20.111 VC - Nieokazanie dokumentu (M) Każdy kto nie okazuje dokumentów obowiązkowych podczas zatrzymania drogowego uprawnionemu oficerowi pokoju jednocześnie posiadając je ze sobą. 20.112 VC - Niepoprawne przytwierdzenie tablicy rejestracyjnej (M) Kazdy kto prowadzi pojazd z niepoprawnie przytwierdzoną tablicą rejestracyjną jest winny przestępstwa. Do powyższej sekcji VC zalicza się również brak tablicy rejestracyjnej, posiadanie zakrytej tablicy rejestracyjnej, poruszanie się pojazdem z nieoficjalną tablicą rejestracyjną niewydaną przed Department of Motor Vehicles bądź poruszanie się z tablicą rejestracyjną przedstawiającą indeks stanowy przypisany do innego pojazdu. 20.113 VC - Jazda podczas dezaktywowanej licencji kierowcy (M) Każdy kto prowadzi pojazd jednocześnie nie posiadając aktywnej licencji kierowcy z powodu jej niewyrobienia lub nieodebrania dokumentu z urzędu, lub zawieszeniu jej przez organ sprawiedliwości. 20.114 VC - Hit&Run (F) Każdy kto ucieka z miejsca wypadku lub kolizji w momencie jej spowodowania. 20.115 VC - Lekkomyślna jazda (I)/(M) Każdy kto prowadzi pojazd w sposób niezgodny z zasadami ruchu drogowego wskutek czego popełnia przestępstwo bądź wykroczenie drogowe. 20.116 VC - Stwarzanie śmiertelnego zagrożenia pojazdem (F) Każda osoba, która świadomie i dobrowolnie znacząco lekceważy obowiązujące prawo drogowe oraz bezpieczeństwo innych uczestników ruchu podczas poruszania się pojazdem, tym samym stwarzając znaczne ryzyko utraty życia bądź odniesienia ran dla osób postronnych, jest winna przestępstwa. Przestępstwo lekkomyślnej jazdy opisane w sekcji 20.115 Vehicle Code zmienia się w stwarzanie śmiertelnego zagrożenia pojazdem opisane w tej sekcji Vehicle Code wtedy, kiedy rozsądna osoba o podobnym doświadczeniu uznałaby, że sposób prowadzenia pojazdu narusza prawo oraz stanowi znaczne zagrożenie życia bądź zdrowia dla innych uczestników ruchu. 20.117 VC - Przekroczenie dopuszczalnej prędkości na drodze publicznej (I) Każdy kto porusza się z prędkością wyższą niż rozsądna biorąc pod uwagę dozwoloną prędkość, natężenie ruchu ulicznego, warunki pogodowe, widoczność bądź wielkość drogi jest winny wykroczenia. 20.121 VC - Nieustąpienie pierwszeństwa pojazdowi ratunkowemu (I) Każdy kto nie zwalnia pasa ruchu dla pojazdu ratunkowego jadącego do incydentu używając sygnałów dźwiękowych i świetlnych. 20.122 VC - Nielegalne parkowanie (I) Każdy kto parkuje swój pojazd w sposób nieprzewidziany w tym dokumencie lub uznany za nielegalny w tym dokumencie. (Opisane poniżej) 20.123 VC - Wytwarzanie hałasu (I) Każdy kto z pomocą pojazdu wytwarza zbyt duże natężenie hałasu które niezgodne jest z ogólnie przyjętymi zasadami spokoju. 20.124 VC - Nielegalny komponent pojazdu (I) Każdy kto posiada lub używa komponentu nielegalnego przewidzianego w tym dokumencie jako nielegalny lub nieprzewidziany prawem w tym dokumencie. (Opisane poniżej) 20.125 VC - Nielegalnie zaciemnione szyby (I) Każdy kto prowadzi pojazd z szybami, które z racji na nałożoną folię przyciemniającą (bądź inne urządzenie mające na celu ograniczenie przepuszczalności światła/widoczności) przepuszczają mniej niż 70 procent światła jest winna wykroczenia. 20.126 VC - Jazda pod wpływem (M) Każdy kto prowadzi pojazd w stanie upojenia alkoholowego które uniemożliwia mu prowadzenie pojazdu w sposób bezpieczny przewidziany prawem, lub każdy kto prowadzi pojazd podczas odurzenia narkotykowego. 20.127 VC - Niezastosowanie się do znaku STOP lub sygnalizacji świetlnej (I) Każdy kto nie zatrzymuje pojazdu w momencie gdy przy skrzyżowaniu znajduje się znak STOP lub nakazuje mu to sygnalizacja świetlna. 20.128 VC - Jazda pod prąd (I) / (M) Jeżeli nie zachodzi w momencie gdy powoduje to śmiertelne zagrożenie może być traktowane jako Infraction, lecz gdy zachodzi śmiertelne niebezpieczeństwo z powodu tego przestępstwo może być i powinno być traktowane jako Misdemeanor. Każdy kto prowadzi pojazd niepoprawnym pasem ruchu. 20.129 VC - NIewłaściwie wyprzedzanie (I) Każdy kto wyprzedza pojazd po jego prawej stronie w czasie gdy nie znajduje się na autostradzie lub gdy wyprzedza pojazd nie jadąc po jezdni i wyznaczonej do tego strefie. 20.130 VC - Nielegalny U-Turn (I) Każda osoba która dokonuje zawrócenia pojazdu w miejscu do tego nieprzeznaczonym lub na skrzyżowaniu. 20.131 VC - Jaywalking (I) Każdy kto przechodzi przez jezdnię w miejscu do tego nieprzystosowanym/nie przeznaczonym. 20.132 VC - NIelegalny pasażer (I) Każdy kto prowadzi pojazd z pasażerem będącym w miejscu nieprzeznaczonym jako miejsce pasażera, np. bagażnik, dach pojazdu, bagażnik pickupa. 20.133 VC - Zbyt powolna jazda (I) Każdy kto prowadzi pojazd w sposób który powoduje opóźnienie ruchu lub jego zatrzymanie z małego powodu. 20.134 VC - Rozmowa przez telefon w trakcie jazdy. (I) Każdy kto prowadzi pojazd jednocześnie rozmawiając przez telefon lub użytkując telefonu podczas jazdy. 20.135 VC - NIelegalny wymiar pojazdu (I) Każdy kto wjeżdża pojazdem i prowadzi go w terenie miejskim, czyli innym niż jego przeznaczenie. Dotyczy pojazdów typu off-road, pojazdów ciężarówek, dużych pickup’ów oraz ciężarówek w miejscach gdzie nie mogą one przejeżdżać. 20.136 VC - Wyścig uliczny (M) Każdy kto prowadzi rywalizację drogową z innym użytkownikiem pojazdu. 20.137 VC - Posiadanie otwartych pojemników (I) Każdy kto posiada otwarte pojemniki z lub po alkoholu w pojeździe. 20.138 VC - Jazda pojazdem uznanym za niebezpieczny (I) Każdy kto prowadzi pojazd uznany za niebezpieczny lub będący niebezpiecznym ze względu na swoje modyfikacje. 20.139 VC - Niepoprawna obsługa roweru (I) Każdy kto w sposób niepoprawny używa roweru, tj. jazda po lewym pasie lub środku jezdni tym pojazdem, lub jazda po chodniku czy wykonywanie manewrów stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla innych osób. 20.140 VC - Niezastosowanie się do znaków oficera pokoju. (M) Każdy kto nie przestrzega poleceń drogowych wydawanych przez uprawnionego oficera pokoju lub zawraca w momencie gdy znajduje się w kolejce do DUI Checkpoint. 20.141 VC - Brak osprzętu zabezpieczającego (I) Każdy kto nie posiada ubranego sprzętu zabezpieczającego w postaci kasku/hełmu lub ochraniaczy podczas jazdy motocyklem lub pojazdem off-road. Pojazdy które nie wymagają osprzętu zabezpieczającego określone są jako chopper/krążownik. 20.142 VC - Nielegalne malowanie pojazdu ratunkowego (M) Każdy kto prowadzi pojazd z nadaną kolorystyką przypominającą jakikolwiek organ ścigania i/lub posiadający napis który błędnie lub poprawnie wskazuje nazwę departamentu organu ścigania. Również każdy kto prowadzi pojazd z nadaną kolorystyką przypominającą malowanie pojazdu ratunkowego. Nie dotyczy faktycznych pojazdów ratunkowych którymi posługują się departamenty ratunkowe bądź egzekwowania prawa. 20.143 VC - Jazda bez świateł (I) Każdy, kto podczas warunków ograniczających widoczność porusza się pojazdem, który nie jest wyposażony w reflektory rozświetlające drogę, bądź którego reflektory nie są uruchomione, jest winny wykroczenia. Warunki ograniczające widoczność to między innymi warunki, w których kierowca pojazdu nie może wyraźnie zobaczyć innej osoby bądź pojazdu na drodze z odległości tysiąca stóp. Do warunków ograniczających widoczność zalicza się również pora dnia, w której na zewnątrz jest ciemno. 40.508 VC - Nieopłacenie grzywny (M) Każdy kto nie opłaca grzywny nałożonej przez sąd będącej skutkiem cytacji drogowej/grzywny nadanej przez oficera pokoju przez okres większy niż 7 dni. VI - Postanowienia prawne Pojazdy będą poruszać się ruchem prawostronnym lub takim, w jaki pokaże im osoba uprawniona, sygnalizacja lub znak drogowy. Kolejnością wykonywania poleceń drogowych będzie zawsze: osoba uprawniona (oficer pokoju lub pracownik drogowy), kolejnie sygnalizacja świetlna, a kolejnie znak drogowy. Regulacja nielegalnego parkowania ma zastosowanie, gdyż kierowca nie powinien parkować W sposób blokujący pas ruchu lub uniemożliwiający prawidłowy przepływ ruchu. W sposób, który blokuje boczną alejkę wykorzystywaną przez ruch i uniemożliwia przejazd przez nią. W sposób, który blokuje parking i uniemożliwia pojazdom wjazd lub wyjazd. W obrębie oznaczonego przejścia dla pieszych. Na chodniku w sposób całkowicie blokujący ruch pieszych. W kierunku przeciwnym do kierunku jazdy. Na moście lub wewnątrz tunelu. Na autostradzie. Na torach kolejowych lub w ich zasięgu stwarzającym ryzyko uderzenia przez pojazdy szynowe. Na parkingu karetek lub w zatoce szpitala. W bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do banku, w tym na chodniku przy metalowych barierkach. W sposób blokujący prywatny podjazd lub wjazd na prywatną drogę. W pobliżu hydrantu przeciwpożarowego lub na drodze pożarowej oznaczonej czerwonymi liniami. W sposób, który blokuje przepływ ruchu drogowego. Na dowolnej części chodnika. Na lądowisku dla helikopterów lub w strefie lądowania samolotów. Przy czerwonym lub żółtym krawężniku Za nielegalny komponent (odniesienie do 20.124 VC) uznaje się: oś koła przekrzywiona o więcej niż 5 stopni (negatyw (przód) lub negatyw (tył) w /v tuning o wariancie równym bądź większym niż 7) felga wystająca poza obręb ogumienia inny kolor reflektorów niż: biały, jasnożółty, jasnoniebieski ksenon inny generator jakiegokolwiek światła niż określone prawem reflektory lub światła fabryczne pojazdu (np. światła neon spod pojazdu) Pomiarów prędkości (tak zwanych speed-trap) może używać: lokalny departament policji, biuro/departament szeryfa hrabstwa oraz policja stanowa. Oficer porządku którego jedynym bądź głównym celem służby jest egzekwowania przepisów Vehicle Code powinien nosić pełne charakterystyczne umundurowanie, a jeśli podczas służby korzysta z pojazdu silnikowego, to powinien mieć on charakterystyczne oznakowanie identyfikujące pojazd jako należący do agencji egzekwującej prawo i prowadzony przez oficera porządku. Powyższy przepis nie dotyczy sytuacji w której: - oficer prawa przypisany jest do służby w zakresie badania oraz zabezpieczania dowodów dotyczących kradzieży aut, - w przypadku w którym popełnione przestępstwo jest kategoryzowane jako felony, - w przypadku w którym dochodzi do złamania sekcji 20.136 Vehicle Code (Wyścig uliczny) - pracuje jako oficer egzekwujacy prawo bezpieczenstwa drogowego na terenach autostrad oraz dróg ruchu szybkiego Jeśli oficer nie spełnia powyższych wymagań bądź dana sytuacja nie podchodzi pod odstępstwo wymienione wyżej, to jego zeznania nie mogą być użyte jako dowód w sądzie w sprawach dywizji drogowej lub dywizji karnej dotyczących Vehicle Code. Jeżeli kierowca popełni 3 wykroczenia w ciągu jednego tygodnia, niezależnie od ich klasyfikacji przestępstw - automatycznie ma dezaktywowaną licencję kierowcy na 7 dni od dnia dokonania trzeciego przestępstwa drogowego i decyzja sądu nie jest w tym przypadku koniecznością. Vehicle Code nie przewiduje możliwości zatrzymania pojazdu przez organy ścigania z powodu drogowego gdy nie zostało popełnione przestępstwo drogowe. Kierowca pojazdu podczas jego prowadzenia obowiązany jest do posiadania takiego dokumentu jak: licencja kierowcy, dowód rejestracji pojazdu, dowód ubezpieczenia pojazdu na wypadek zdarzenia drogowego z winy kierującego. Aby pojazd organów ścigania mógł stać się pojazdem ratunkowym powinien mieć włączone przynajmniej sygnały świetlne w postaci punktowego światła koloru czerwonego. Prostopadła biała linia na pasie ruchu narysowana w poprzek nakazuje niezwłocznie zatrzymać przed nią pojazd, chyba że sygnalizacja, znaki lub uprawniony do kierowania ruchem mówią inaczej. Podwójna linia żółta na środku jezdni oddziela przeciwne pasy ruchu. Pojedyncza linia żółta na środku jezdni oddziela pasy ruchu w tym samym kierunku. Przerywana linia biała na środku jezdni oddziela pasy ruchu w tym samym kierunku z możliwością wyprzedzania. Osoba poniżej 16 roku życia nie może otrzymać licencji kierowcy. Pojazd ratunkowy może nie stosować się do wszystkich regulacji prawnych dotyczących prawa drogowego. Obowiązujące prędkości na drogach przedstawiają się w następujący sposób 90 mil na godzinę (145 km/h) na autostradach 75 mil na godzinę (120 km/h) na drodze poza obszarem zabudowanym 55 mil na godzinę (90 km/h) w obszarze zabudowanym 30 mil na godzinę (50 km/h) w strefach szkolnych 30 mil na godzinę (50 km/h) w parkach stanowych Żadna osoba nie może prowadzić hulajnogi lub roweru z napędem, z prędkością przekraczającą 15 mil na godzinę (25 km/h). Jeżeli jednak osoba tego się podejmuje, podlega pod przestępstwo opisane w 20.138 VC. via. @nvr forgive
×
×
 • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę. Warunki użytkowania Polityka prywatności Regulamin