Skocz do zawartości
Gracze online

 

 

[DA&C] Los Santos County Department of Arts & Culture


Azzi_24

Rekomendowane odpowiedzi


TUTkVaf.png

©2023 LS COUNTY DEPARTMENT OF ARTS AND CULTURE


 

― ❏ A b o u t ― 

Department Arts & Culture (DA&C) jest departamentem rządowym działającym na obszarze Los Santos County, który odgrywa kluczową rolę w rozwoju, promocji i wspieraniu sztuki oraz kultury w hrabstwie. Jego misją jest stworzenie bogatego i zróżnicowanego środowiska artystycznego, które inspiruje mieszkańców i umożliwia rozwój artystów.

tbQuOT3.png

DA&C organizuje i współpracuje przy różnorodnych wydarzeniach, festiwalach i programach artystycznych, mających na celu podniesienie świadomości kulturowej mieszkańców całego hrabstwa. W ramach tych inicjatyw można znaleźć: koncerty muzyczne, wystawy sztuki, pokazy teatralne, spektakle taneczne, pokazy filmowe, warsztaty artystyczne oraz wiele innych form artystycznych prezentacji. Wydarzenia te przyciągają zarówno lokalne talenty, jak i renomowane artystyczne grupy z zewnątrz, co tworzy dynamiczne i inspirujące środowisko artystyczne.

Jednym z kluczowych zadań DA&C jest ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego Los Santos County. Departament aktywnie działa na rzecz konserwacji zabytkowych budynków, miejsc o znaczeniu historycznym oraz dziedzictwa kulturowego miasta. Przy współpracy z innymi instytucjami kulturalnymi i organizacjami pozarządowymi, DA&C podejmuje kroki mające na celu zachowanie autentycznego charakteru miejsca oraz zapewnienie dostępu do historycznych i kulturowych bogactw dla obecnych i przyszłych pokoleń.

yJbhfoN.pngW ramach swojej działalności edukacyjnej, DA&C organizuje wystawy tematyczne, które przedstawiają historię i dziedzictwo kulturalne Los Santos County. Wystawy te obejmują różnorodne dziedziny; takie jak sztuka współczesna, fotografia, sztuki wizualne, a także mogą prezentować eksponaty związane z kulturą rdzennej ludności lub ważnymi wydarzeniami historycznymi. Dodatkowo, Departament prowadzi programy edukacyjne, w tym warsztaty artystyczne, wykłady i prelekcje, które umożliwiają społeczności zgłębianie wiedzy na temat sztuki i kultury oraz rozwijanie własnych umiejętności twórczych.

DA&C jest mocno zaangażowany w integrację sztuki i kultury we wspólnotę hrabstwa. Współpracuje on z lokalnymi organizacjami non-profit, instytucjami edukacyjnymi, artystami i artystkami oraz innymi sektorami społeczności, aby tworzyć partnerstwa i projekty o znaczeniu społecznym. Dzięki temu stwarza się przestrzeń dla rozwoju talentów lokalnych artystów, wzmacnia więzi międzykulturowe oraz wpływa na pozytywną transformację społeczności.

W rezultacie, działalność DA&C przyczynia się do tworzenia żywego i pulsującego środowiska kulturalnego. Zapewnia on mieszkańcom dostęp do różnorodnych form sztuki i kultury, które inspirują, edukują i angażują. Ponadto, poprzez promowanie artystycznej ekspresji, departament przyczynia się do rozwoju gospodarczego i turystycznego hrabstwa, przyciągając odwiedzających z innych regionów i tworząc nowe możliwości dla lokalnych artystów i przedsiębiorców.

 

― ❏ M i s s i o n ―

Rozwijanie sztuki, kultury i kreatywności. Departament promuje różnorodność artystyczną i zapewnia dostęp do sztuki dla wszystkich mieszkańców. Wspiera rozwój umiejętności twórczych i kreatywności oraz angażuje się w ochronę dziedzictwa kulturowego. DA&C tworzy środowisko, w którym sztuka jest integralną częścią życia społeczności.

 

― ❏ S t a f f ―

Personel Departamentu Sztuki i Kultury (DA&C) to zespół utalentowanych profesjonalistów, którzy pracują z zaangażowaniem i pasją, aby wspierać i promować sztukę oraz kulturę w hrabstwie Los Santos. Każdy członek zespołu pracowników DA&C wnosi unikalne umiejętności oraz wiedzę, tworząc zgrany zespół, który skutecznie realizuje cele i misję departamentu. Zespół pracowników obejmuje specjalistów z różnych dziedzin, takich jak sztuka, kultura, zarządzanie projektami, komunikacja i administracja. Każdy z tych specjalistów odgrywa istotną rolę w codziennej działalności departamentu, przyczyniając się do tworzenia żywego i pulsującego środowiska kulturalnego.

 

cdkYJyE.png


 

― ⊡ Executive Team ―

Zespół wykonawczy LSDoA&C to grupa doświadczonych liderów, którzy odgrywają kluczową rolę w ustalaniu strategicznych celów i kierunku rozwoju departamentu. Jego członkowie są odpowiedzialni za opracowywanie wizji i misji departamentu, a następnie przekładanie ich na konkretne cele, strategie i polityki. Przyjmując perspektywę długoterminową, zespół wykonawczy analizuje bieżące trendy, potrzeby społeczności i wyzwania w sektorze sztuki i kultury, aby podejmować trafne decyzje dotyczące alokacji zasobów i inwestycji. Członkowie tego zespołu reprezentują departament na różnych spotkaniach, konferencjach i wydarzeniach, zarówno na poziomie lokalnym, jak i krajowym, nawiązując strategiczne partnerstwa z organizacjami i instytucjami zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Przez swoje przywództwo i wizję, zespół wykonawczy kształtuje kierunek rozwoju sztuki i kultury na terenie hrabstwa Los Santos.

 

HOME 〉ABOUT 〉STAFF 〉Executive Team 

Spoiler

((status: odgrywany IC; podlega pod Event Team))

 

| DAC: Executive Team |

Director, Arts and Culture

Chief Deputy, Arts and Culture

Executive Assistant

Board Liaison and Special Assistant

 

podlega pod: @Azzi_24 & @grupa wagnera

 

― ⊡ Office Administration ―

rOYaePQ.png

Pełni istotną rolę w efektywnym zarządzaniu zasobami i funkcjonowaniu departamentu. Jego zadaniem jest monitorowanie i zarządzanie budżetem, zapewnienie odpowiedniego finansowania dla projektów i programów, a także kontrola wydatków. Wydział administracyjny współpracuje z innymi wydziałami w celu opracowania i realizacji budżetu, zapewniając, że zasoby są wykorzystywane w sposób odpowiedzialny i efektywny. Ponadto, wydział ten odpowiada za rekrutację, zatrudnianie i zarządzanie personelem, tworzenie i wdrażanie polityk dotyczących zatrudnienia, szkoleń i rozwoju pracowników.

Nadzoruje również infrastrukturę technologiczną oraz systemy informacyjne, dbając o sprawną komunikację wewnątrz departamentu oraz z zewnętrznymi interesariuszami. Dzięki skutecznemu zarządzaniu administracyjnemu, departament może efektywnie realizować swoje cele i zadania.

 

HOME 〉ABOUT 〉STAFF 〉Office Administration

Spoiler

((status: odgrywany IC; podlega pod Event Team))

 

| DAC: Office Administration |

Administrative Deputy

Information Technology Manager ― Contracts Manager ― Sponsor Manager ― Event Area Manager ― Department Contact Manager

 

podlega pod: @TaOwca

 

⊡ Arts Education and Youth Development 

Ma na celu zapewnienie dostępu do wysokiej jakości programów artystycznych dla dzieci i młodzieży w hrabstwie Los Santos. Zrozumienie, jak ważne jest uwzględnienia sztuki i kultury w procesie edukacji oraz rozwoju młodych ludzi, ten wydział opracowuje i wdraża różnorodne inicjatywy, które mają na celu rozwijanie kreatywności, umiejętności artystycznych - wyrażania siebie poprzez sztukę. Pracując we współpracy z lokalnymi szkołami, organizacjami młodzieżowymi i artystycznymi, wydział ten tworzy programy, które angażują młodych ludzi w proces twórczy i rozwijają ich talenty artystyczne. Są to zazwyczaj warsztaty, zajęcia, wystawy, spektakle, programy mentorstwa i wiele innych. Ważnym aspektem pracy wydziału ds. Edukacji Artystycznej i Rozwoju Młodzieży jest również promowanie równego dostępu do edukacji artystycznej, szczególnie w społecznościach o ograniczonym dostępie do kultury. Wydział ten stawia sobie za cel zapewnienie, aby wszyscy młodzi ludzie mieli możliwość rozwijania swojego potencjału artystycznego niezależnie od swojego pochodzenia, sytuacji finansowej czy lokalizacji geograficznej.

Spoiler

status: nie odgrywany IC

 

 ⊡ Civic Arts 

XuH6q5h.png

Jest odpowiedzialny za integrację sztuki i kultury w przestrzeniach publicznych hrabstwa Los Santos. Jego celem jest wzbogacenie otoczenia miejskiego i publicznego poprzez tworzenie i wdrażanie projektów sztuki publicznej. Wydział ten współpracuje z artystami, architektami, urbanistami i innymi specjalistami, aby stworzyć innowacyjne i angażujące projekty, które wzbogacają estetykę oraz znaczenie miejsc publicznych. Mogą to być instalacje artystyczne, murale, rzeźby, fontanny, projekty oświetleniowe i wiele innych form sztuki publicznej, które przekształcają przestrzeń publiczną w wyjątkowe doświadczenie dla mieszkańców jak i odwiedzających.

Wydział Civic Arts prowadzi szeroko zakrojone konsultacje społeczne, aby zapewnić, by projekty były zgodne z oczekiwaniami oraz potrzebami lokalnych społeczności. Jego ważną wartością jest, aby projekty sztuki publicznej były rezultatem współpracy i dialogu z mieszkańcami, aby odzwierciedlały ich tożsamość i historię. Dodatkowo, wydział ten wspiera inicjatywy artystyczne w obszarach o mniejszym dostępie do kultury, aby zapewnić, że sztuka i kultura są obecne oraz dostępne dla wszystkich społeczności w Los Santos County.

 

HOME 〉ABOUT 〉STAFF 〉Civic Arts

Spoiler

((status: odgrywany IC; podlega pod CM Strefy Cywilnej))

((work in progress))

podlega pod: @Madeleine

 

⊡ Communications 

Odgrywa kluczową rolę w skutecznym przekazywaniu informacji o działalności LACDAC do różnych grup interesariuszy, w tym pracowników, społeczności lokalnych, mediów i partnerów. Jego zadaniem jest tworzenie i wdrażanie strategii komunikacyjnych, które promują działania departamentu, budują świadomość i angażują społeczność. Wydział ten opracowuje i realizuje różnorodne narzędzia komunikacyjne, które obejmują kampanie informacyjne, media społecznościowe, strony internetowe, materiały promocyjne i organizację wydarzeń publicznych. Dzięki temu departament może skutecznie dotrzeć do swoich odbiorców i zapewnić im aktualne informacje na temat swoich inicjatyw, programów i wydarzeń. Wydział ds. Komunikacji pełni również funkcję głównego punktu kontaktowego dla mediów, odpowiada na zapytania prasowe i dostarcza informacji o najnowszych inicjatywach i wydarzeniach LACDAC. Ważne jest, aby komunikacja była spójna, rzetelna i dostępna dla wszystkich grup społecznych, a wydział ds. Komunikacji skupia się na tworzeniu dialogu i budowaniu trwałych relacji z różnymi interesariuszami.

Spoiler

status: nie odgrywany IC

 

⊡ Cross Sector Initiatives 

eIn0pdI.png

Wydział ten działa na pograniczu sztuki, kultury oraz innych dziedzin, takich jak zdrowie publiczne, transport, środowisko i gospodarka. Jego głównym celem jest wykorzystanie potencjału sztuki i kultury do rozwiązywania współczesnych wyzwań społecznych. Inicjuje on i koordynuje projekty interdyscyplinarne, które angażują artystów, organizacje społeczne, decydentów i ekspertów z różnych dziedzin. Mogą to być programy sztuki terapeutycznej, inicjatywy związane z zrównoważonym rozwojem, projekty łączące sztukę i technologię, czy kampanie społeczne, które wykorzystują sztukę i kulturę jako narzędzia do wpływania na zmiany społeczne.

Wydział ds. Inicjatyw Międzysektorowych współpracuje z partnerami z sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego, aby tworzyć innowacyjne rozwiązania oraz projekty, które przyczyniają się do pozytywnych zmian społecznych. Jest to obszar, w którym sztuka i kultura łączą siły, stając się narzędziami do budowania mostów między różnymi sektorami i współpracy na rzecz lepszego społeczeństwa.

 

HOME 〉ABOUT 〉STAFF 〉Cross Sector Initiatives

Spoiler

((status: odgrywany IC; podlega pod Event Team))

 

| DAC: Cross Sector Initiatives |

Project Manager, Cross Sector Initiatives

Program Specialist, Cross Sector Initiatives

Director of Volunteer Staff CSI

Volunteer Coordinator CSI

Volunteer CSI

 

podlega pod: @wuuu


⊡ Grants & Professional Development 

rDG4CJ1.pngOdgrywa istotną rolę w wsparciu artystów, organizacji artystycznych i pracowników kulturalnych poprzez programy dotacyjne i inicjatywy rozwoju zawodowego. Wydział ten opracowuje i wdraża programy dotacyjne, które umożliwiają artystom i organizacjom artystycznym rozwijanie i realizowanie ich projektów. Dotacje często służą w finansowaniu przedstawień, wystaw, produkcji artystycznych, programów edukacyjnych i wielu innych. Ponadto, wydział ten oferuje szkolenia, warsztaty oraz programy rozwoju zawodowego, które wspierają artystów i pracowników kulturalnych w rozwijaniu umiejętności artystycznych, zarządzania i przedsiębiorczości.

Działa jako kluczowe źródło wsparcia finansowego i rozwojowego dla lokalnego ekosystemu artystycznego, wspierając twórców i profesjonalistów w ich karierze oraz stymulując rozwój sztuki i kultury w hrabstwie Los Santos.

 

HOME 〉ABOUT 〉STAFF 〉Grants & Professional Development

Spoiler

((status: odgrywany IC; podlega pod CM Branży Rozrywkowej))

((work in progress))

podlega pod: @Ritelka

 

⊡ Research & Evaluation 

wAK3KnF.png

Prowadzi badania, analizę danych i ocenę efektywności programów departamentu. Jego zadaniem jest gromadzenie danych statystycznych, prowadzenie analiz i opracowywanie raportów na temat trendów, potrzeb i wyzwań w sektorze sztuki i kultury. Wykorzystuje narzędzia oceny i analizy, aby ocenić skuteczność i wpływ programów departamentu na społeczność i środowisko. Na podstawie wyników badań i ocen, wydział ten dostarcza informacje, rekomendacje i wnioski, które służą podejmowaniu decyzji strategicznych, doskonaleniu działań i monitorowaniu postępów LSCDAC. Przyczynia się do podejmowania informowanych decyzji, opracowywania lepszych strategii i poprawy jakości programów departamentu.

Wydział ds. Badań i Oceny odgrywa kluczową rolę w zrozumieniu efektywności działań departamentu, identyfikacji obszarów do doskonalenia i podejmowaniu działań na rzecz ciągłego doskonalenia i rozwoju sektora sztuki i kultury w Los Santos County.

Spoiler

status: nie odgrywany IC

 

― ❏ V o l u n t e e r i n g ― 

Wolontariat w Departamencie Sztuki i Kultury to niesamowita przygoda, która otwiera drzwi do fascynującego świata kultury, sztuki i edukacji. Jest to też możliwość wsparcia i zaangażowania się w działalność kulturalną na szczeblu instytucji rządowej. Departament stanowi serce kultury w naszym regionie, organizując różnorodne wydarzenia artystyczne, wystawy, festiwale, warsztaty i wiele innych inicjatyw, które wzbogacają życie społeczności Los Santos. By móc w płynnie działać - potrzebujemy Waszej pasji, kreatywności i energii, aby razem tworzyć magię hrabstwa!

⊡ Opportunities & Development 

Wolontariat w Arts & Culture to nie tylko praca na rzecz społeczności Los Santos, ale również świetna okazja do osobistego i zawodowego rozwoju. Współpracując z Nami możesz liczyć na: rozwijanie pasji - praca w zespole DAC pozwala Wam rozwijać swoje zainteresowania artystyczne, kulturalne czy organizacyjne. Niezależnie od tego, czy interesujesz się muzyką, sztuką wizualną, teatrem, czy logistyką eventów, z pewnością znajdziesz u Nas odpowiednie miejsce oraz narzędzia do realizacji swoich pasji. Zdobywanie doświadczenia. Nasz Departament oferuje różnorodne wydarzenia i projekty, dzięki którym możecie zdobywać praktyczne doświadczenie w swojej dziedzinie. Współpraca z profesjonalnymi artystami i organizatorami to szansa na poznanie tej branży od kuchni. Kształtowanie umiejętności miękkich. Praca w zespole wolontariuszy uczy współpracy, komunikacji, zarządzania czasem i rozwiązywania problemów. Te umiejętności są niezwykle cenne zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Tworzenie pozytywnego wpływu. Bycie częścią Arts & Culture daje satysfakcję z tego, że wspólnie przyczyniamy się do tworzenia wyjątkowego miejsca kulturalnego. Twoja praca pomaga w organizacji ciekawych wydarzeń, które wpływają na rozwój lokalnej społeczności.

Jak zostać wolontariuszem?

Dołączenie do naszego zespołu wolontariuszy jest proste! Wystarczy skontaktować się z nami za pomocą formularza na stronie lub osobiście w placówce DAC.

Spoiler

 status ooc:

  • aktualnie wolontariuszy Arts & Culture - mogą odgrywać osoby z panelem Event Team,
  • w związku, że jest to rola wolontariusza; umożliwiamy odgrywanie jej na prywatnych postaciach (gdzie warunek to przyzwoity background postaci),
  • w późniejszej fazie będziemy pracować nad umożliwieniem dołączenia do zespołu wolontariuszy Arts & Culture przez graczy niezrzeszonych z Event Team.

 

― ❏ S p o r t   S e c t i o n ― 

Sekcja sportowa to podwydział organizacyjny działających w ramach Department Arts and Culture. Jej głównym celem jest koordynowanie i promowanie działań związanych ze sportem na obszarze całego hrabstwa. Jest ważnym ogniwem w promowaniu aktywności fizycznej, rozwijaniu talentów sportowych oraz budowaniu społeczeństwa zainteresowanego i zaangażowanego w tą dziedzinę. Jej działania przyczyniają się do poprawy zdrowia i kondycji fizycznej ludzi, a także do budowania więzi społecznych oraz promowania pozytywnych wartości związanych z rywalizacją, fair play i dążeniem do celu.

Dodatkowo jako część swojego zakresu działania, Sports Section wspiera programy edukacji fizycznej w szkołach, promuje uczestnictwo w szkolnych drużynach sportowych oraz organizuje zawody. Obecnie, nadzoruje organizację wydarzeń sportowych na różnych poziomach, od lokalnych turniejów po wydarzenia o znaczeniu krajowym i międzynarodowym. Jednym z istotnych aspektów jest także przygotowywanie polityk i regulacji związanych ze sportem. Obecnie, Sports Section dba o rozwijanie infrastruktury sportowej, zapewnienie równego dostępu do sportu dla wszystkich obywateli oraz promowanie uczciwości w sporcie.

 

― ❏ O r g a n i z a t i o n a l   G r a n t   P r o g r a m  (O G P) ― 

Spoiler

 ((Tu powstanie program grantów dla Branży Rozrywkowej))

@Ritelka

 

― ❏ C o m m u n i t y   I m p a c t   A r t s   G r a n t   P r o g r a m  (C I A G P) ―

Spoiler

 ((Tu powstanie program grantów dla Strefy Cywilnej))

@Madeleine

 

― ❏ C o n t a c t ―

Skontaktuj się z DA&C.

LI: https://li.v-rp.pl/lscdac


Website: dac.lscity.gov

E-mail: [email protected]

Adres: 21 Kortz Drive, Pacific Bluffs 1400 Los Santos, SA 90012

Phone: (213) 202-5858


 

RfwCKKD.png.a0cbe4ff7d807dbdd64d643b358e0799.png

 

((Deklaracje OOC:))

Spoiler

 


Halo Strefy!


OOC: Znudzony rutyną? Spragniony rdzennej I wielonarodowościowej kultury Kalifornii? Yeah, to dobre miejsce. Przedstawiamy efekt kilkumiesięcznej pracy nad projektem DA&C. Kto nie kocha kultury Los Angeles?! Jej różnorodności, kolorów, imion i smaku. Nie wiem jak Wam, ale nam tego zabrakło w szarej codzienności prowadzonej rozgrywki IC. Doświadczeni organizacją i współorganizacją kilkunastu eventów globalnych, kilkuset eventów na Wasze zawołanie... W posiadaniu zbiorowiska wspaniałych graczy z każdego zakątku roleplay'u  - odpalamy odzwierciedlenie Event Team'u w świecie IC.

W porozumieniu zbudowanym ze Strefą Cywilną i Strefą Branży Rozrywkowej tworzymy organ, który ma za zadanie wspierać i rozwijać oba środowiska. Wiemy jak bardzo ważne są obie te strefy by serwer trzymał się dobrze, więc wychodzimy z czynną inicjatywą Departamentu Sztuki i Kultury.

 


Najważniejsze informacje.

DA&C należy i odzwierciedla w świecie IC ramię Event Team'u. Jest epizodycznym, gamemasterskim i niezależnym projektem IC, blisko współpracującym ze strukturami: Strefy Cywilnej, Strefy Branży Rozrywkowej, Strefy Politycznej. Powstał z potrzeby obejmowania przedstawicielstwa/ patronatu nad różnymi wydarzeniami masowymi/ serwerowymi o profilu kulturalnym. 

Pierwotne założenia (mogą ulec zmianie):

  • DA&C podlega OOC - IC, pod CM ET.
  • DA&C to próba odbicia ET jako pewnej organizacji w świecie, by nie prezentować się ciągle jako: /niewiadomego pochodzenia organizator eventu/ .
  • DA&C jest samodzielne, ale działa w ścisłym porozumieniu z GOV i ULSA (jeżeli ten jest aktywnie grany).
  • DA&C jest projektem epizodycznym, rozgrywanym na potrzeby wydarzeń serwerowych, organizowanych "przez miasto".
  • DA&C stanowi wsparcie dla strefy cywilnej, branży rozrywkowej i sceny politycznej, jego zadaniem głównym jest promocja i pomoc w rozgrywaniu wydarzeń globalnych.
  • W przypadku chęci zagrania z DA&C tworzy się ticket na DC ET, jednak raczej przewidujemy wychodzenia do zwykłego gracza z inicjatywą niż odwrotnie. W przypadku inicjatyw na szczeblu gamemasterskim - formuła się nie zmienia, wszystko leży w granicach dogadywania się na otwartym forum, pod konkretne wydarzenia.

Na chwilę obecną jest to projekt zamknięty "zewnętrznie". Oznacza to, że miejsce w nim mają tylko osoby powiązane ze środowiskiem Event Team'u oraz Ekipy (nawet wolontariusze). Będziemy pracować nad otworzeniem się do graczy.

 

Pieczęć Los Santos County Department of Arts & Culture

 

71F0h3b.png

 

Autorzy

Bobadu, Husio, wuuu i 13 innych lubią to
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę. Warunki użytkowania Polityka prywatności Regulamin